COMUNICAT C.D. F.C.P.R. 08.02.2014

COMUNICAT

Consiliul Director F.C.P.R.

În data de 08.02.2014 s-a desf??urat ?edin?a Consiliului Director al F.C.P.R. unde s-au discutat ?i stabilit urm?toarele:
 1. S-au analizat rezultatele ob?inute de lotul porumbeilor F.C.P.R. participan?i la manifest?rile interna?ionale, respectiv locul 2 Cupa Europei Dortmund ?i locul 2 Cupa Continental? Brno. Se remarc? un real progres în ceea ce prive?te rezultatele porumbeilor români. S-a reu?it ob?inerea aprob?rii pentru a organiza Cupa Continental? în anul 2015, în România, sub tutela F.C.P.R. Dl Viorel Dragomir este împuternicit pentru a purta dialoguri cu privire la organizarea acestui eveniment într-o loca?ie selecta.
 2. La toate solicit?rile primite pentru ob?inerea derog?rii de a concura cu alt? asocia?ie din alt judet, alta decât cea pe raza c?rei este amplasat? cresc?toria, raspunsul Consiliului Director al F.C.P.R. este favorabil, urmand ca cei care au solicitat derogari sa poate concura asa cum au solicitat. Însa derog?rile sunt valabile doar pentru cei care au depus aceste derogari ?i au fost avizate în ?edin?a din 8 februarie 2014. Alte derog?ri pentru sezonul 2014 nu se mai acorda.
 3. S-a avizat R.N.S., a?a cum acesta a fost prezentat de dl Badea Dorel.
 4. S-a hot?rât tip?rirea unui catalog al etapelor Na?ionale de maraton, în care vor fi prezenta?i primii 3 porumbei  pe fiecare jude?, cu condi?ia ca ace?tia s? claseze. Pentru aceasta fiecare columbofil va achita asociatiei ?i aceasta va pl?ti în contul F.C.P.R. suma de 10 lei de cresc?tor (o singur? dat?) ?i suma de 1 leu/porumbel/etap? na?ional?. Fiecare cresc?tor participant va primi acest catalog gratuit dup? încheierea sezonului. Catalogul va fi realizat în condi?ii grafice deosebite, full color ?i va avea 80 de pagini. Pentru aceasta to?i cei interesa?i de tip?rirea lui vor trimite oferte la adresa de mail: presedinte@fcpr.ro
 5. Toate opera?iunile de efectuare a pl??ilor c?tre F.C.P.R. se vor opera numai din contul bancar al asocia?iilor afiliate.
 6. S-a reu?it încheierea unui contract cu firma de telefonie Vodafone, prin care fiecare asocia?ie va putea transmite SMS-uri gratuite c?tre membrii acesteia (ora/dat? ?edin?e, ora îmbarcare/desigilare, etc.).
 7. Se dore?te încheierea unui protocol de colaborarea cu Ministerul Educa?iei Na?ionale. Fiecare asocia?ia poate colabora, la nivel de Inspectorate ?colare Jude?ene, cu ?colile din jude?, pentru promovarea columbofiliei. Astfel, în „S?pt?mâna altfel” – care se desf??oar? la nivelul fiec?rei ?coli, se pot organiza întâlniri cu elevii pentru a le prezenta porumbei ?i materiale de promovare. Materialele vor fi puse la dispozi?ia fiec?rei asocia?ii doritoare de c?tre F.C.P.R.
 8. S-a stabilit ca ziua de 21 martie a fiec?rui an s? se numeasc? „Ziua Na?ional? a Columbofiliei”. Se vor face demersurile legale pentru ob?inerea acestui deziderat.
 9. Toate pl??ile pe care urmeaz? s? le efectueze F.C.P.R. se vor face în format electronic de c?tre C?t?lin Ormeni?an – responsabil cu probleme financiare
10.  Standul Lotului Olimpic, prezentat la fiecare Expozi?ie Na?ional?, va fi organizat separat. În acest stand se vor prezenta porumbeii campioni na?ionali, documente cu privire la istoricul F.C.P.R. ?i diverse materiale de promovare. 11.  Începând cu sezonul 2014 toate tipizatele folosite la concursuri vor fi puse la dispozi?ia asocia?iilor de c?tre F.C.P.R., fiind singurele acceptate. Acestea vor avea sigla F.C.P.R., serie unica înregistrat? ?i vor fi comercializate de c?tre F.C.P.R . Pân? în data de 25 februarie se a?tept? oferta pentru catalog cu foi auto-copiative (50 buc./catalog) pentru nr. de 1.000 buc??i fi?e concurs, 250 buc??i procese verbale cu cresc?tori, 250 buc??i procese verbale lansare ?i diagram?. De stabilirea aspectului se va ocupa pân? în aceasta data secretarul C.N.S. – Milcu Ion 12.  S-a discutat ?i aprobat încheierea unui contract de parteneriat  cu Familia Herbots. Astfel, s-a ob?inut alocarea a dou? pagini pentru promovarea imaginii F.C.P.R. în catalogul Herbots ?i accesul de a publica articole în limba englez? despre columbofilia român? ?i prezentarea unui banner publicitar F.C.P.R. pe site-ul www.herbots.be. Coordonatorul acestui proiect este Sorin Zamfir. 13.  Începând cu sezonul 2014 se va renun?a la acordarea cupelor la Expozi?ia Na?ional?. În locul acestor cupe se vor acorda câ?tig?torilor plachete. Acestea au fost prezentate si presedintilor de asociatii la sedinta cu acestia. 14.  În urma solicit?rii Columbodromului Corabia de a intra în circuitul F.C.I. se desemneaz? domnii Gu?? Marian ?i G?tejescu Florin pentru a vizita ?i analiza posibilitatea de acordare a avizului favorabil solicit?rii. 15.  Litigiul dintre reprezentan?ii Asocia?iei As a Municipiului Bucure?ti ?i F.C.P.R., referitor la lipsa raspunsurilor la notificarilor nr. 210/N/21-11- 2013 ?i 17/N/ 04-02-2014, transmise de c?tre F.C.P.R., precum ?i nerespectarea dispozi?iilor Statutului ?i R.N.S. ale F.C.P.R .se vor analiza de c?tre Comisia Na?ional? Disciplin? a F.C.P.R, 16.  S-a analizat ?i avizat noul R.N.S. prezentat de domnul Badea Dorel. Formatul noului R.N.S., care a suportat modific?ri (zone fond/maraton, etape Na?ionale, etc), va fi publicat pe site-ul www.fcpr.ro 17.  La ?edin?a cu pre?edin?ii de asocia?ii s-a prezentat noul model de statut obligatoriu pentru asociatiile afiliate. Astfel, fiecare asocia?ie afiliat? trebuie sa implementeze noul Statul cadru al F.C.P.R. pân? la data de 01.05.2014. Asocia?iile care nu fac dovada demar?rii procedurilor de schimbare a statutelor existente în acest moment nu vor putea participa la concursuri în sezonul competi?ional 2014 urmând a fi dezafiliate. În acest sens, pentru l?muriri, se vor contacta domnnii ?ipoteanu R?zvan – responsabil rela?ia F.C.P.R. cu asocia?iile afiliate -  la telefon 0746.231.313 sau e-mail avocatrazvan@yahoo.com ?i G?tejescu Alexandru Florian- responsabil Statut- telefon 0723.397.950, 0761.659.899, e-mail floringatejescu@yahoo.com. 18.  Fiecare asocia?ie afiliat? are obliga?ia de a depune la sediul F.C.P.R., pân? la 31.04 al fiec?rui an, bilan?ul contabil al asocia?iei pe anul anterior vizat de organul fiscal, sub sanc?iunea suspend?rii rela?iei F.C.P.R. – asocia?ie afiliat?. 19.  Maratoanele desemnate pentru Na?ional 2 sunt urm?toarele:
 1. Zona 1 – Schwerin (D) – coordonatori Badea Dorel ?i Tunduc Marius
 2. Zona 2 – Aldorf (D)– coordonatori Ormeni?an C?t?lin ?i Cure Jean Francois
 3. Zona 3 – Lebork (PL) – coordonatori Filip Vladi ?i ?urcanu Mihai
 4. Zona 4 – Goldap (PL) – coordonatori Chiper C?t?lin Florin ?i Dragomir Viorel Marian
 5. Zona 5- Pavlohrad (UA) - coordonatori G?tejescu Alexandru Florian si ?ipoteanu R?zvan
 6. Zona 6 - Jihlava (CZ) – coordonatori Zamfir Sorin ?i Bilan Florin
 7. Zona 7 – Vuhledar (UA) – coordonatori Constantin Leonard ?i Antonescu Giani
Consiliul Director al F.C.P.R. a?teapt? oferte de transport ?i organizare tehnic? de la oricare dintre asocia?iile unei zone pentru ca ulterior s? desemneze asocia?ia organizatoare tehnic . Ofertele vor fi trimise pân? la data de 10 martie 2014. 20.  În urma solicit?rii Asocia?iei Columbofile Nord Est Constan?a, Consiliul Director, în baza dispozi?iilor art. 9, lit. w din Statutul F.C.P.R. a  analizat con?inutul dosarului depus la secretariatul F.C.P.R. de c?tre reprezentantul legal al asocia?iei ?i a constatat neîndeplinirea urm?toarelor condi?ii imperative de afiliere a asocia?iei la F.C.P.R.: - statutul asocia?iei nu este adaptat dispozi?iilor legale ale Statutului F.C.P.R. , astfel cum este prev?zut în con?inutul art. 23, lit. c Statutul F.C.P.R.; - statutul asocia?ie nu respect? dispozi?iile R.N.S.- forma actualizat? - al F.C.P.R. ?i Regulamentului Na?ional de Solu?ionare a Litigiilor , documente oficiale care conduc activitatea tehnic sportiv? ?i administrativ - disciplinara a  F.C.P.R., astfel cum este prevazut în con?inutul art. 23, lit. d Statutul federa?iei; -  dosarul depus în vederea afilierii asocia?iei nu con?ine un exemplar al Regulamentului de Ordine Interioara al asocia?iei, precum ?i o copie a bilan?ului financiar contabil al asocia?iei care dovede?te existen?a posibilit??ilor economico - financiare ale asocia?iei,  astfel cum este prev?zut în con?inutul art. 23, lit. f Statutul federa?iei; - inexisten?a în dosarul depus la F.C.P.R a protocolului de colaborare columbofil? încheiat cu Asocia?ia Columbofila a Jude?ului Constan?a , asocia?ie afiliat? legal la federa?ie pin Încheierea pronun?at? de Tribunalul Bucure?ti în anul 2012, astfel cum este prev?zut în con?inutul art. 23, lit. g Statutul federa?iei. Având în vedere cele mentionate Consiliul Director nu a aprobat cererea de afiliere depus? de c?tre Asocia?ia Columbofil? Nord Est Constan?a.
inapoi