RNS 2015 - PROPUNERE

[DOWNLOAD DOCUMENT WORD(.docx)]

REGULAMENTUL NATIONAL SPORTIV PENTRU PRACTICAREA COMPETITIILOR CU PORUMBEI VOIAJORI CALATORI ÎN CAMPIONATUL NATIONAL F.N.C.P.R.

Prezentul regulament contine instructiunile necesare practicarii concursurilor cu porumbei calatori în cadrul FNCPR, în conditii de siguranta si competitivitate ridicata. Asociatiile afiliate îsi pot crea si regulamente proprii care însa nu pot contraveni în niciun fel prezentului regulament.
Prezentul regulament contine normele si modul de centralizare a rezultatelor în Campionatul National Columbofil al Romaniei organizat de F.N.C.P.R.

DENUMIRI SPECIFICE
Membru columbofil – persoana înscrisa într – o asociatie, membra FNCPR, cu toate obligatiile financiare platite la zi.
Asociatie Columbofila – asociatie nonprofit, organizata pe baza legii 26/2000, afiliata la FNCPR cu contract de afiliere.
Organizator – Asociatie columbofila care rãspunde de organizarea concursurilor cu porumbei cãlãtori, în raport cu planul de concursuri avizat de CNS al FNCPR si de prezentul Regulament.
Transportator – persoanã fizicã autorizatã sau societate comercialã (posibil asociatie columbofilã) care face transportul porumbeilor la locurile de lansare sub stricta coordonare a organizatorului, conform contractului încheiat între pãrti si care detine toate documentele necesare transportului de porumbei în conditiile legii.
Plan de concursuri – un tabel care contine graficul dupã care se organizeazã concursurile cu porumbei cãlãtori, datele de lansare (localitatea si data), centrele de îmbarcare, responsabilii de centre precum si Asociatia sau Comitetul de Organizare.
C D- Comitetul Director
CNS – Comisia nationalã sportiva
Responsabil de zonã – membru al CNS desemnat sã supravegheze una dintre cele 8 zone existente la nivel national.

Responsabil tehnic – persoanã aleasã în cadrul asociatiilor care este responsabilã de toate procedurile tehnico-sportive prevãzute în prezentul RNS
Atât pentru functia de responsabil tehnic judetean cât si de centru, CNS al FNCPR orgaizeazã anual testãri, în urma cãrora cei admisi primesc o diplomã care le dã dreptul sã ocupe functia respectivã.

CAPITOLUL I
MIJLOACE NECESARE ÎN COMPETITIILE CU PORUMBEI CÃLÃTORI
Membrul columbofil – crescãtor de porumbei cu legitimatie (licentã) si cotizatie la zi – are obligatia sã detinã urmãtoarele:
 porumbei calatori (voiajori) maturi, tineri (de un an), pui, în perfectã stare de sãnãtate (vaccinati etc.), cu inele matricole (genealogice) pe picior, cu titluri de proprietate;

 crescãtorie;

 ceas constatator – un columbofil participã la concursurile cuprinse într -un singur Plan de concursuri cu acelasi tip de ceas (ceasuri), de la început pânã la sfârsit, sub sanctiunea anulãrii etapelor unde s-a folosit alt tip de ceas ; schimbarea ceasului se poate face în caz de defectiune; Asociaþia sau CNS poate solicita dovezi în acest sens; este interzisã folosirea simultanã a ceasurilor electronice (senzor) si mecanice (stiker); fac exceptie de la aceastã regulã columbofilii care participã simultan la douã concursuri cu îmbarcare în aceeasi zi si unde nu este posibilã prezenta columbofilului la ambele centre (datoritã distantelor mari si a orelor de îmbarcare); la solicitarea CNS, omologator sau asociatie organizatoare, columbofilul trebuie sã facã dovada imposibilitãtii prezentei în ambele centre sub santiunea anulãrii etapei;

 inele matricole;

 legitimatie vizatã annual de catre conducerea asocitiei;

 carnet de evidentã columbofilã, în care se mentioneazã toti porumbeii care urmeazã sã participe la concursuri în acel sezon (maturi sau pui);

 coordonatele GPS ale locaþiei crescãtoriei;

 resurse materiale si financiare necesare;


Organizatorii au obligatia sã detinã urmãtoarele:
 loc pentru clemarea si îmbarcarea porumbeilor (amenajat specific), pentru sigilare, pornire si desigilare ceasuri;

 mijloc de transport porumbei la locurile de lansare (propriu sau închiriat) omologat conform normelor în vigoare pe teritoriul României sau a statelor tranzitate spre locurile de lansare;

 documente necesare transportului de porumbei în conditii de legalitate absolutã;

 cleme de concurs tip stikere la toate tipurile de concurs si aparate sau mijloace de clemare pentru asociatiile unde se concureazã si cu ceasuri mecanice;

 Sisteme de îmbarcare pentru ceasurile electronice – începând cu sezonul 2013 acestea vor fi obligatoriu in proprietatea Asociatiilor Columbofile afiliate (pe durata desfasurari concursurilor ), iar firmele care comercializeazã sisteme de cronometrare electronice vor vinde sistemul de imbarcare obligatoriu, numai catre asociatii;

 imprimate tipizate;

 alte materiale necesare practicãrii columbofiliei.

Capitolul II
TIPURI DE CONCURSURI SI COMPETENTELE ORGANIZATORICE
a. Organizarea concursurilor cu porumbei cãlãtori din punct de vedere tehnic înseamnã respectarea procedurilor, de la îmbarcarea porumbeilor si pânã la omologarea concursului de cãtre omologator.Aceste proceduri sunt prevãzute în prezentul RNS si se aplicã ca atare.

b. Face exceptie de la cele mentionate anterior transportul porumbeilor cu masini speciale care se face în conformitate cu normele de transport intern si international în vigoare în momentul efectuãrii cursei.

c. Organizarea concursurilor cu porumbei pentru campionatul FNCPR si transportul porumbeilor sunt douã chestiuni diferite din punct de vedere tehnic. Astfel atributiunile organizatorului în raport cu CNS sunt doar cele specificate în prezentul regulament.

d. Transportarea porumbeilor la locul de lansare se va face cu masini speciale, dotate cu sistem GSP de supraveghere prin satelit. Acestea trebuie sã îndeplineascã normele europene pentru transportul pãsãrilor si animalelor. Asociatiile pot opta pentru transportul cu masini proprii sau cu masini de închiriat. Raporturile economico – financiare generate de transportul porumbeilor la locurile de lansare nu fac obiectul atentiei CNS. Raporturile organizator – CNS sunt cele legate strict de respectarea prezentului regulament iar organizarea concursurilor si transportul porumbeilor sunt douã lucruri separate. Aceste lucruri se prevãd într – un protocol care va cuprinde integral toate clauzele aferente unei bune organizãri. Protocolul se trimite odatã cu planul de concursuri si se înregistreazã obligatoriu la FNCPR

e. CNS se ocupã de supravegherea desfãsurãrii Campionatului National Columbofil, începând cu avizarea planurilor de zbor, cu desemnarea omologatorilor, supervizarea organizãrii concursurilor prin responsabilii de zonã, omologarea concursurilor, aplicarea de sanctiuni în conformitate cu statutul si prezentul RNS si în final omologarea rezultatelor finale (a normelor pe diferite categorii).

f. concursurile cu porumbei calatori ( maturi si pui ) se organizeaza de catre asociatiile columbofile afiliate la FNCPR in conformitate cu prezentul RNS, astfel incat pe raza unui judet , respectiv judetul Ilfov + municipiul Bucuresti se pot organiza doua planuri de zbor la tipurile de concurs Viteza , Viteza - Demifond si Demifond, cu acordul comitetului de conducere a Asociatiei Judetene. Asociatiile care au peste 600 membrii columbofili, pot organiza trei planuri de zbor.

g. Crescatorii dintr-un judet pot opta pe care dintre planurile de zbor (acolo unde sunt doua) vor concura însã vor participa tot sezonul pe acelasi plan de zbor sub sanctiunea anularii rezultatelor. Asociatia(-iile) desemnatã ca organizatoare va asigura conditii de participare tuturor membrilor columbofili de pe raza respectivului judet sub raport al distantelor si al transportului sub sanctiunea pierderii dreptului de organizare între 1 si 3 ani pentru aceste tipuri de concurs, sau a suspendarii intregii conduceri fara drept de mai candida intre 1 si 3 ani.

h. Pentru categoria fond la nivelul teritorial al unui judet, respectiv al Judetului Ilfov + Bucuresti se accepta pentru participarea în Campionatul National Columbofil al României la tipurile de concurs – demifond- fond , fond si mare fond organizarea unui singur plan de zbor. În Bucureşti + Jud Ilfov asociaţiile afiliate vor organiza o întâlnire pentru a desemna asociaţia organizatoare la fond, mare fond şi maraton. În cazul în care nu se ajunge la consens CNS va decide asociaţia organizatoare. După asta aceasta asociaţie poate semna protocoale cu alte asociaţii judeţene.

i. Pentru etapele de fond zonale pe grupãri desemnate de FNCPR, asociatiile de pe raza judetelor din grupãrile desmnate vor face o întâlnire comunã pentru a stabilii detaliile organizatorice si asociatia organizatoare. Acolo unde pe teritoriul unui judet sunt mai multe asociatii, poate participa la întâlnirea zonalã doar asociatia organizatoare desemnatã de sedinta comunã conform Art.II lit. j. Acolo unde asociatiile din zona nu ajung la un acord, Consiliul Director al FNCPR arbitreazã ne-întelegerile.

j. Pentru etapele de maraton, FNCPR desemneazã zonele pentru prima etapã de maraton si pentru organizare se aplicã prevederile articolului k. Pentru etapa a doua – National I, si a treia National II cu lansare întîrziatã, FNCPR desemneazã zonele de participare si etapele iar asociatiile care doresc sã organizeze acele concursuri sub coordonarea FNCPR vor trimite cerere si dosar de organizare care va contine:
 cerere

 dovada existentei mijloacelor de transport cu cele mai bune conditii (foto detalii);

 pret per / porumbel;

 numele persoanelor implicate în organizare;

k. Pentru controlul secundar asociatia organizatoare va trimite cu fiecare camion de porumbei o masinã cu 4 persoane care vor efectua urmatoarea procedurã:
 pe fiecare centru împreunã cu persoanele de la centru vor prelua porumbeii îmbarcati si cu stikerele puse îi vor trece într-un proces verbal – serie porumbel + seria de deasupra stikerului. Procesul verbal la final va fi semnat si va fi preluat de la delegatul de pe masinã, stampilat si semnat în teren la lansare;

 operatiunea de îmbarcare va fi obligatoriu filmatã precum si toate operatiunile de lansare, hrãnire si adãpare iar filmele vor fi puse pe internet dupã etapã.

l. Acolo unde mai multe asociatii din judete diferite participã la concursuri comune, delegatii acestora vor stabilii printr-un protocol pentru fiecare etapã asociatia organizatoare.

m. Organizarea concursurilor se face în conformitate cu Planul de concursuri avizat de CNS, a prezentului regulament, legile statului român si a tãrilor de tranzit sau lansare a porumbeilor; de toate aceste lucruri rãspund organizatorii fiecãrui concurs în parte.

n. Dupã felul lor concursurile se clasificã în urmãtoarele tipuri:
 concurs de vitezã – de la minim 100 km
 concurs de vitezã - demifond – de la minim 300 km si unde existã crescãtori cu distanþe între 300 si 400 km;
 concurs de demifond – de la minim 400 km si unde existã crescãtori cu distante între 400 si 500 km;
 concurs de demifond – fond – de la minim 500 km si unde existã crescãtori cu distante între 500 si 600 km;
 concurs de fond – de la minim 600 km;
 concurs de mare fond - de la minim 700 km
 concurs de maraton – de la minim 800 km.

o. Fiecãrui crescãtor i se va centraliza etapa în functie de tipul acesteia, indiferent dacã distanta acestuia depãseste limita superioarã a categoriei.

p. ATENTIE! Programul National de Clasamente nu va accepta distante sub minimul categoriei. Tehnicilor judeteni care bifeazã o categorie care nu corespunde kilometric concursului li se va anula etapa.

q. În fiecare judet inclusiv în judetul Ilfov împreunã cu municipiul Bucuresti, planul de concursuri judetean poate contine urmãtoarele etape:
 15 etape din tipurile – vitezã, vitezã – demifond si demifond;
 5 etape din tipurile – demifond – fond si fond;
 2 etape din tipurile – fond peste 700 km;
 4 etape din tipul maraton, inclusiv concursurile nationale organizate de FNCPR.
 pentru campionatul puilor se va putea organiza un numar de 10 etape de viteza - demifond începând din 15 iulie pana in primul weekend din luna octombrie .

r. Concursurile de demifond – fond si fond se organizeazã în comun de asociatiile afiliate din minim 2 judete. Pot face exceptie de la acest caz asociatiile care pot organiza concursuri de fond cu minim 80 de columbofili participanti si 80 de ceasuri constatatoare cu fise de cronomentare si benzi pentru ceasurile mecanice, la fiecare etapã de fond organizatã. Etapele ce se efectueaza cu gruparea se considera etape nominalizate, obligatoriu se vor efectua doua etape cu gruparea.

s. Concursurile de mare fond se organizează doar pe grupările de mai jos. Grupările pot decide de comun acord participarea la un anumit număr de etape în comun (două sau mai multe grupări).

t. Gruparile vor fi formate dupa cum urmeaza :
 Gruparea 1 : Caras – Severin
 Gruparea 2 : Timis , Arad
 Gruparea 3 : Bihor, Satu – Mare, Salaj, Maramures,
 Gruparea 4 : Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrita, Sibiu
 Gruparea 5 : Mures , Harghita
 Gruparea 6 : Covasna, Brasov ( Nota-etapa nr. 5 se va organiza obligatoriu de gruparile 5 si 6 in comun )
 Gruparea 7 : Suceava, Botosani
 Gruparea 8 : Iasi, Neamt, Bacau
 Gruparea 9 : Vaslui, Vrancea, Galati , Buzau
 Gruparea 10 : Braila, Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi
 Gruparea 11 : Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, Dambovita
 Gruparea 12 : Olt, Arges, Teleorman, Valcea, Dolj
 Gruparea 13 : Gorj, Mehedinti
 Gruparea 14 : Prahova

u. Concursurile de maraton se organizeazã in comun de asociatii pe fiecare grupare de judete aprobatã. Lansarile la toate concursurile de maraton se vor face de comun acord al asociatiilor participante, mai putin concursurile nationale organizate de F.N.C.P.R. Concursurile de maraton se organizeaza astfel:
 Maraton 1 – peste 800 km

 Gruparea 1: Caras – Severin
 Gruparea 2 : Timis, Arad
 Gruparea 3 : Bihor, Salaj, Satu – Mare, Maramures
 Gruparea 4 : Hunedoara, Alba, Cluj
 Gruparea 5 : Bistriþa, Sibiu, Mures
 Gruparea 6 : Harghita, Covasna, Brasov
 Gruparea 7 : Suceava, Botosani
 Gruparea 8 : Iasi, Neamt, Bacau
 Gruparea 9 : Vaslui, Vrancea, Galati, Buzau
 Gruparea 10 : Braila, Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi
 Gruparea 11 : Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, Dambovita
 Gruparea 12 : Olt, Arges, Teleorman, Valcea, Dolj
 Gruparea 13 : Gorj, Mehedinti
 Gruparea 14 : Prahova

v. Maraton II - Aceasta etapa este National pe grupari, se va organiza de catre FNCPR, obligatoriu peste 900 km cu lansare la prima ora, execeptie facand gruparile ce lanseaza sub 900 km obligatoriu cu lansare intarziata, la o data stabilita de FNCPR. Localitatile de lansare precum si data concursului vor fi anuntate prin circulara.
Nota : optional cu acordul tuturor asociatiilor dintr-o zona , pentru National se pot organiza si la peste 800km, insa lansarea porumbeiilor se va face intre orele 09,00 si 11,00

 


w. Zonele sunt urmatoarele:
 Zona 1 : Caras – Severin,Timis, Arad, Bihor, Salaj ,Satu Mare, Maramures
 Zona 2 : Cluj, Bistrita-Nasaud, Mures, Alba, Hunedoara, Sibiu
 Zona 3 : Suceava, Botosani, Neamt, Bacau, Iasi, Vaslui
 Zona 4 : Vrancea, Tulcea, Buzau, Ialomita Constanta, Galati, Braila,
 Zona 5 : Mehedinti, Gorj, Dolj, Olt, Valcea
 Zona 6 : Harghita, Brasov, Covasna, Prahova
 Zona 7 : Ilfov, Giurgiu, Bucuresti, Dambovita, Arges, Teleorman
La acest concurs se vor face urmatoarele clasamente : general, judetean, centre de imbarcare , zone din 100 in 100 km. Centrele de imbarcare vor fi desemnate de CNS.

x. Maraton III - Aceasta etapa se va organiza pe grupari de asociatii judetene insumanad minim 100 crescatori participanti cu distante de peste 800 km, conform unui protocol incheiat intre asocatiile participante. ATENTIE –acest concurs nu poate fi bifat ca ultim concurs !!!!!

y. Maraton IV se organizeazã de cãtre FNCPR si înseamnã lansarea porumbeilor din urmãtoarele locatii : Berlin, Gdansk si Harkov. Lansarea porumbeilor nu se poate face înainte de ora 8 (Ora României) şi se face astfel ca nici un porumbel să nu ajungă acasă în prima zi dar se urmăreşte ca porumbeii să ajungă seara foarte aproape de România pentru a avea suficientă forţă a doua zi să ajungă şi în zonele mai lungi. Data acestui concurs se anuntã anual de cãtre FNCPR. Crescatori pot participa la toate cele trei concursuri.
Nota: pe parcursul sezonului nu se pot organiza alte etape din aceste trei localitatii de Nationale. Seminationalele precum si Nationale se va imbarca la datele stabilite de FNCPR indiferent de vreme , iar lansarea se va face doar cand timpul o va permite.

z. Acolo unde existã concursuri comune ale mai multor judete planurile de zbor vor fi însotite de un protocol care va cuprinde asociatia organizatoare, datele tehnice, detaliile financiare precum si eventualele sanctiuni decise de comun acord pentru neîndeplinirea sarcinilor organizatorice. Acestea se înregistreazã la FNCPR pentru a putea fi ulterior folosite în caz de litigiu. Protocolalele se fac doar între asociatiile afiliate. Orice imixtiune a unor entitãti neafiliate în protocol îl face pe acesta nul de drept. Planurile de zbor care nu sunt conforme cu prezentul RNS nu se avizeazã, urmând ca în maxim 5 zile problemele sã fie solutionate de asociatia în cauzã pentru a primii aviz favorabil la planul de concursuri.

aa. Planul de concursuri conform modelului existent în Programul National de Clasamente se introduce in aplicatia electronica a FNCPR, Programul National de Clasamente pana la data de 15 martie a fiecãrui an, datã dupã care pagina judeteanã se blocheaza. Dupa aprobare planurile aprobate apar pe site-ul FNCPR.

bb. Planul de concursuri este flexibil în sensul cã asociatia poate decide în functie de starea vremii si de alte conditii schimbul de etape între ele în anumite weekend-uri. Planul de concursuri electronic va asigura participarea doar la etapele din planul de concursuri si doar o singurã datã la o etapã. Derogari de la aceste etape se pot acorda doar în situatii deosebite: accident, defectiune tehnicã a masinii, etc iar în acest caz se va face proba în dosarul concursului. Derogãrile se dau de cãtre presedintele CNS sau responsabilii de zonã.

cc. Pentru categoriile vitezã si demifond sunt permise un numãr de 15 concursuri cu maturi si tineretul, începând cu data de 25 aprilie, într – un judet. La pui sunt permise un numar de 10 etape începând din data de 15 iulie si pânã în primul week-end inclusiv al lunii octombrie, într – un judet, icluzand aici judetul Ilfov + Municipiul Bucuresti.

dd. Pentru categoria demifond - fond sunt permise un numar de 5 concursuri începând cu data de 15 mai, inclusiv Derby. La pui sunt permise un numar de 3 etape.

ee. Pentru categoria mare fond sunt permise un numar de 2 concursuri avand minim 700 km, ( nominalizate ca mare fond ) inclusiv Derby.

ff. Pentru concursurile de maraton se pot organiza un numar de patru etape pe an (inclusiv nationale) , data si ora lansarii vor fi decise de comun accord de catre asocatiile participante pe zone . Etapele de maraton nu pot fi desemnate ca Derby. La pui sunt permise un numar de 2 etape.
Acolo unde asociatiile din zona nu reusesc sã ajungã la un acord, Comitetul Director poate arbitra conflictul la solicitarea judetelor, în functie de prevederile RNS, si Statut cu privire la procedurile de vot.

gg. Asociatiile pot denumi un concurs pentru fiecare Plan de concursuri (maturi si pui) – Derby. La acest tip de concursuri, cu acceptul organizatorului, pot participa si crescãtori din alte asociatii decât cele participante pe planul de concursuri cu codurile proprii.

hh. Asociatiile pot decide prin protocol participarea în comun doar la anumite etape din planul de concursuri, însã numãrul total de etape din planul de concursuri anual sã nu depãseascã numãrul de concursuri maxim admis, sub sanctiunea anularii rezultatelor crescatorului in cauza. Tot în acest sens se pot face grupaje şi între planurile de zbor din aceleşi judeţ pentru anumite etape, sau între planurile de zbor dintre asociaţii şi cluburi aparţinînd altor asociaţii.


ii. Pentru a fi luate în centralizare în Campionatul National FNCPR, clasamentele generate conform RNS si conform planului de zbor trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele criterii tehnice indiferent dacã este vorba de clasamente pe centru, judet , zona sau general :
 cel putin 250 de porumbei, ce apartin unui numãr de cel putin 20 de columbofili si 20 de ceasuri pentru tipurile Vitezã, Vitezã – Demifond si Demifond;

 cel putin 250 de porumbei apartinând unui numãr de cel putin 20 de columbofili si 20 de ceasuri pentru clasamentul pe centru si minim 40 de columbofili si 40 de ceasuri si cel putin 250 porumbei pentru clasamentul general, semi-general si judetean pentru tipurile Demifond – Fond , Fond si Mare Fond;

 cel putin 250 de porumbei apartinând unui numãr de cel putin 50 de columbofili si 50 de ceasuri pentru categoria Maraton (peste 800 Km);

 se pot centraliza si etapele în care nu se întruneste numãrul necesar de crescãtori sau porumbei pentru clasamentele generale dar aceasta va fi ultima etapã organizatã pentru fiecare dintre urmãtoarele tipuri de concursuri : vitezã, vitezã – demifond si demifond, respectiv demifond – fond ,fond si mare fond, exclus ultima etapa de maraton unde este necesar minim 100 columbofili participanti ;

 pentru centralizarea acestei ultime etape si blocarea planului de concursuri se va contacta responsabilul cu programul de clasamente.

jj. Presedintele si responsabilul tehnic, în grup sau individual, în functie de vinã, vor fi sanctionati cu anularea rezultatelor sau suspendare între 1 si 5 ani pentru nerespectarea conditiilor acceptate prin protocol sau pentru încãlcarea RNS în ceea ce priveste organizarea concursurilor.

kk. Presedintele CNS împreunã cu responsabilul cu omologatorii din cadrul CNS, întocmeste anual lista omologatorilor concursurilor columbofile organizate de asociatiile afiliate la FNCPR, listã ce va fi difuzatã asociatiilor prin intermediul site – ului www.fcpr.ro, la începutul anului competitional.

ll. CNS desemneazã responsabilii de zonã in fiecare an. Acestia sunt membrii CNS si au obligatia sã mentinã legãtura cu organizatorii etapelor din zona lor, sã solicite userul si parola de la masinile de transport porumbei si sã verifice pozitiile acestora, sã solutioneze în limita prezentului RNS solicitãrile primite din zonã, sã tinã legãtura cu omologatorii pentru o omologare cât mai corectã si rapidã a clasamentelor si rezultatelor finale. Orice problemã si decizie luatã se va aduce si la cunostinta presedintelui CNS.


CAPITOLUL III
PARTICIPAREA LA CONCURSURI A MEMBRILOR COLUMBOFILI
a. Numai crescãtorii de porumbei care sunt membrii columbofili (cu cotizatia plãtitã la zi), cu legitimatia (licenta) semnatã, nesuspendati, (posibil si întandem), cu toate obligatiile achitate cãtre asociatie si FNCPR, care se regãsesc în tabelul cu membrii columbofili ai asociatiei (un tabel va fi arhivat la FNCPR si altul la omologator) vor fi autorizati sã participe la concursurile columbofile.

b. Columbofilul poate opta sã-si foloseascã în clasament numele propriu sau o altã titulaturã. Acest lucru trebuie mentionat în cererea de înscriere în asociatie.

c. Cei care participã în tandem trebuie sã fie membrii columbofili cu toate obligatiile achitate cãtre asociatie si FNCPR. Tandemurile se acceptã în cazurile în care porumbeii apartin unei crescãtorii cu o singurã adresã.

d. Doar membrii înscrisi în asociatie beneficiazã de drepturile si obligatiile acestei calitãti.

e. Crescatoria poate sa participe la concursuri sportiv columbofile numai pe planul de zbor al asociatiei din judetul in care este situata. Cazurile izolate vor fi puse in discutie in cadrul unei sedinte a Consiliului Director in urma solicitarii creascatorilor de a primii derogare sa concureze pe planul de concursuri a unui alt judet decat cel unde este amplasata crescatoria.

f. Rezultatele porumbeilor sunt legate direct de codul crescãtorului din programul de clasamente. Daca un crescator i-si schimba codul isi va pierde palmaresul.

g. La concursurile de maraton nu se poate participa cu porumbei care au adresa sau numãrul de telefon pe inel sau stampilat pe aripã, sub sanctiunea respingerii din concurs sau dupã caz, a anulãrii rezultatelor columbofilului in cauza, a comisiilor de clemare si reclemare.

h. Distanta de la locul de lansare la crescãtoria fiecãrui columbofil este calculatã de Programul National de clasamente pe baza coordonatelor locului de lansare conform sistemului de supraveghere prin satelit GPS. Coordonatele crescãtorilor noi pot fi luate, înaintea concursurilor, de cãtre firma specializatã desemnatã de Comitetul Director al FNCPR sau conducerea fiecãrei asociatii care va desemna o comisie formatã din trei membrii columbofili care se va deplasa la domiciliul columbofilului si ulterior mãsurãrii cu aparat GPS va trimite coordonatele (grade – minute – secunde – miimi de secundã) la firma specializatã. Asociatiile vor contracta abonamente cu firmele de supraveghere prin satelit a pozitiei masinii astfel încât datele de pozitionare ale autoturismului sã fie stocate în memoria platformei de supraveghere timp de un (1) an de zile. La solicitarea omologatorului sau a membrului CNS responsabil de zonã, asociatiile au obligatia sã punã la dispozitia acestora userul si parola pentru verificarea pozitiei masinii. Nerespectarea acestei prevederi sau imposibilitatea vizionãrii pozitiei masinii va duce automat la nerecunoasterea concursului în campionatul national.

i. Un porumbel poate participa la concursuri într – un an sub numele unui singur columbofil sau tandem columbofil (un singur cod electronic). La desfintarea tandemului porumbeii nu vor mai avea palmares.

j. Porumbeii participanti la concursuri sunt trecuti de catre columbofil în Carnetul de evidentã columbofilã. Acestea sunt apoi predate tehnicului de centru pentru ca porumbeii sã fie introdusi în lista de start electronicã din programul de clasamente. În carnet vor fi consemnati toti porumbeii care urmeazã sã participe la concursuri în acel sezon (maturi sau pui).

k. Angajarea în concurs a unor porumbei care nu au fost trecuti în carnetul de evidentã atrage dupã sine anularea rezultatelor porumbeilor în cauzã. Pentru aceasta carnetele se pãstreazã la sediul Asociatiilor iar columbofilii le primesc la finalul sezonului cu maturii, respectiv puii .

l. Datele porumbeilor se introduc în programul de clasamente evitându – se astfel greselile de dactilografiere din cursul sezonului. La ceasurile electronice acestea se transferã direct prin intermediul calculatorului dacã este posibil. Introducerea porumbeilor în program se face pentru fiecare crescator, atat la maturi cat si la pui înainte de participarea la prima etapa din concurs din planul de zbor al asociatiei. Dupã participarea la concurs lista se blocheazã si în ea nu se mai pot introduce alti porumbei. La ceasurile electronice se introduc si seriile cipurilor electronice, evitându – se astfel folosirea cipurilor de pe porumbeii prinsi de cãtre alti columbofili. Angajarea de porumbei fãrã drept de proprietate asupra lor (talon genealogic) sau folosirea de cipuri ai altor columbofili fãrã consimtãmântul acestora atrage dupã sine excluderea între 1 si 5 ani din campionatul FNCPR, atât pentru crescãtor cât si pentru porumbeii participanti pe lista de start din acel an conform evidentelor din carnetul de evidentã. Pentru aceasta FNCPR va genera anual prin Programul de clasamente o listã cu cazurile de porumbei sau cipuri electronice care apar pe mai multe coduri de crescãtor. Columbofilii care sesizeazã seriile de inele sau cipuri electronice cu care au concurat în sezoanele trecute, cã apar acum la alti crescãtori vor sesiza Comisia tehnicã judeteanã care va sesiza în scris Comisia tehnicã a judetului unde apare crescãtorul incriminat. Aceasta are obligatia ca în urma sesizãrii sã aplice RNS, conf. Cap III, alineatul k).

m. Înscrierea porumbeilor într – un concurs se face, de cãtre columbofil, pe fise colective de cronometrare, în minim douã exemplare pentru toate categoriile de distante. Fisele sunt puse la dispozitie de cãtre asociatie. Cei care folosesc ceasuri electronice computerizate au fisa de cronometrare în memoria calculatorului si se listeazã dupã îmbarcare. Înscrierea porumbeilor în fisa proprie la ceasurile mecanice se face obligatoriu la domiciliu, scrisã citet si fãrã corecturi.

n. Participantul la concurs este direct rãspunzãtor de corectitudinea înscrierii urmãtoarelor date pe fisa proprie: asociatia, seria ceasului constatator, localitatea de lansare, data concursului, seria de pe inelul genealogic al porumbelului, anul, sexul, numele si prenumele columbofilului (eventual tandemul), numãrul de telefon, numãrul de licentã (legitimatie) adresa exactã a volierei, semnãtura proprie.

o. La toate categoriile de distantã primii 5 porumbei de pe prima fisã de cronometrare, formeazã echipa columbofilului.

p. Înscrierea porumbeilor pe fise colective de cronometrare se face numai cu pastã, citet si fãrã stersãturi – pentru cele douã exemplare se va folosi indigo (plombaginã) – se pot folosi si fise speciale autocopiatoare. Eventualele erori din cursul îmbarcãrii se corecteazã si se semneazã lângã ele de cãtre membrul din comisie care a corectat.

q. Inelele electronice au o serie unicã de identificare care trebuie sã aparã pe listigul de cipuire. Acestea sunt proprietatea columbofilului.

r. Începând cu al doilea an de activitate columbofilii au obligatia participãrii la minim 4 concursuri (maturi ) sub sanctiunea excluderii din asociatie si a tuturor consecintelor ce derivã din acest fapt.

s. Începand cu porumbeii inelati din 2013, se accepta participarea in concursurile organizate de catre asociatiile afiliate FNCPR si de catre FNCPR, doar cu inele distribuite de catre FNCPR . Fac exceptie inelele din alte tari, apartinand Federatiilor sau Asociatiilor afiliate FCI, cu conditiia sa detina talonul de proprietate al acestuia.

CAPITOLUL IV
CLEMAREA SI ÎMBARCAREA PORUMBEILOR CÃLÃTORI

a. Clemarea porumbeilor si îmbarcarea lor în mijloacele de transport se face în locuri special amenajate si numite: CENTRE DE ÎMBARCARE sau CLUBURI.

b. Centrele de îmbarcare sunt stabilite de conducerea fiecãrei asociatii si sunt trecute în protocol (cazul unde concureazã mai multe asociatii) si se mentioneazã în planul de concursuri.

c. Pentru fiecare centru de îmbarcare conducerea asociatiei va desemna un resposabil de centru (care va rãspunde de buna organizare) si un tehnic (care va rãspunde de problemele tehnice: procese verbale, fise de îmbarcare, dosarul concursului). În cazul în care se foloseste titulatura de club acesta va avea un presedinte care este si responsabil de centru. Ficare centru de imbarcare trebuie sa detina obligatoriu lazi de imbarcare a porumbeilor acolo unde nu sunt masini cu lazi detasabile. Este interzis sa se imbarce porumbeii si sa se tina in lada/burduf de tansport proprietate crescator pana vine masina, sub sanctiunea anularii etapei a tot centrului si a suspendarii intre 1 si 3 ani a tehnicului si responsabilului de centru.

d. Columbofilii au obligatia sã îmbarce la cel mai apropiat centru de crescatoria sa ( la toate categoriile de distanta ) si la acelasi centru pânã în momentul desfiintãri lui, sub sanctiunea anularii etapei in cauza.

e. Organizatorii pot decide si alte mãsuri pentru acordarea si functionarea centrelor de îmbarcare, care sã creascã siguranta concursului fãrã sã contravinã prezentului RNS.

f. Pentru introducerea porumbeilor în concurs se folosesc urmatoarele tipuri de cleme:
 cleme tip stiker – pentru ceasurile mecanice pentru categoria I, II, III si cleme de cauciuc pentru marathon. La categoria maraton reclemarea porumbeilor se va face obligatoriu cu stick-ere de control ;
 cleme electronice (cipuri) pentru ceasurile electronice; la categoria maraton reclemarea porumbeilor se va face obligatoriu cu stick-ere de control.

g. Pentru introducerea porumbeilor în concurs se folosesc fise de cronometrare. Acestea sunt de douã feluri :
 pentru ceasuri mecanice – conform anexei de pe www.fcpr.ro;
 pentru ceasuri electronice – care se listeazã automat.

h. Inainte de începerea procedurilor de îmbarcare se verificã setarea ceasului atomic (lucru pe care îl va face si fiecare crescator înainte de îmbarcarea porumbeilor sãi). La imbarcare si la desigilare in cazul sistemelor de club BENZING se va tipari fisa de informatii imediat dupa setarea orei, inainte ca ceasurile sa fie conectate la unitatiile de club. Aceste fise de informatii se vor anexa la dosarul concursului. Dupa tiparirea fisei se poate incepe procedura de imbarcare / desigilare. Informatiile tiparite pe aceste fise vor fi folosite de tehnici si omologatori pentru verificari incrucisate. Lipsa fisei de informatii duce la anularea etapei responsabilului de centru si a tehnicului pe bjudet. Sistemele de club BENZING trebuie sa functioneze cu versiunea de software RO 3.2 sau o versiune superioara. Imbarcarea sau desigilarea pe unitati de club BENZING cu versiune de software inferioara versiunii RO 3.2 atrage dupa sine anularea rezultatelor. Ora de îmbarcare apãrutã pe fisa de desigilare trebuie sã fie dupã ora listãri fisei de informatii, si în intervalul de îmbarcare, sub sanctiune anulãrii concursului.

i. Imediat dupã îmbarcare acestea se semneazã de cãtre comisia de îmbarcare si crescãtor. Fisele care nu au semnãtura tuturor membrilor comisiei duc la anularea etapei pentru columbofil (care are obligatia sã verifice) si pentru membrii care au semnat (acestia au obligatia sã verifice completarea tuturor cãsutelor).

j. Indiferent de tipul concursului, îmbarcarea se face în conditii de maximã sigurantã. Porumbeii sunt îmbarcati de o comisie formatã din minim 3 oameni din care este interzis sã facã parte crescãtorul a cãrui porumbei sunt îmbarcati, sub sanctiunea anulãrii etapei pentru acesta si care vor efectua urmãtoarele operatiuni :
 primirea porumbeilor de la proprietar;

 verificarea lor (matricol, stare de sãnãtate);

 trecerea lor peste sistemul electronic de îmbarcare/clemarea cu clema stiker pentru ceas mecanic si trecerea acesteia pe fisa de îmbarcare în dreptul porumbelului;

 compararea seriei de inel cu seria aparutã pe ecranul sistemului de îmbarcare (cele douã trebuie sã fie identice);

 introducerea porumbeilor în masina de transport;

 listarea fisei electronice, finalizarea prin completarea tuturor rubricilor si bararea pozitiilor libere la fisele mecanice. Fisele se semneazã si se stampileazã de comisie si crescator.

k. În timpul îmbarcãrii porumbeilor, columbofilului a cãrui porumbei se îmbarcã îi este interzis, sub sanctiunea anulãrii etapei pentru întreaga comisie, sã aibã acces la sistemul de îmbarcare, cipurile electronice de pe picioarele porumbeilor, clemele pentru ceas mecanic sau direct la porumbei dupã operatiile de clemare/înregistrare. (exceptie cazul prevazut la imbarcare maraton).

l. Perioada de îmbarcare dintr – un anumit centru se stabileste de cãtre organizatori si este adusã la cunostinta columbofililor în timp util prin intermediul internetului, a sedintelor columbofile sau prin orice alte mijloce de informare.

m. Pentru îmbarcarea porumbeilor pe sistemele electronice acestea trebuie sã fie conectate la ceasul atomic. Lipsa ceasului atomic de pe fisa de îmbarcare duce la anularea acesteia.

n. La cei cu ceasuri electronice îmbarcarea porumbeilor se face obligatoriu pe concursul nr. 1 (sau de la prima pozitie). Fiecare crescãtor este responsabil personal de reglajul ceasurilor electronice privitor la fixarea cursei corecte si la verificarea functionãrii ceasului atomic . Acest lucru se face de cãtre columbofil înainte de începerea procedurilor de îmbarcare a porumbeilor iar crescãtorul, dupã verificarea ceasului , nu va participa la îmbarcarea porumbeilor sãi.

o. Când sunt mai multe concursuri în acelasi weekend se respectã ordinea cronologicã a îmbarcãrilor. Listarea fisei de concurs se face obligatoriu imediat dupã fiecare îmbarcare si va fi semnatã de comisia de îmbarcare dupã care este predatã crescãtorului pentru a – si completa datele de identificare. Completarea datelor se va face în prezenta comisiei de îmbarcare. La ceasurile electronice folosite de mai multi crescãtori se va trece numãrul concursului în ordine crescãtoare pentru fiecare crescãtor. Fisele unde îmbarcarea s – a fãcut pe altã cursã decât cursa urmãtoare (la primul concurs cursa întâi, la restul în ordinea cronologicã a îmbarcãrii) se vor anula.

p. Ceasurile mecanice se fixeazã pe ziua 7, 10 sau 12 (cea mai mare de pe cadran), iar pe bandã se mentioneazã: numele crescãtorului, concursul/concursurile si data, dupã care se sigileazã.

q. Fisele de îmbarcare care ajung la omologator prezentând încãlcãri ale RNS, duc la anularea lor de cãtre acesta, în conformitate cu prevederile RNS, duc la anularea etapei pentru comisia de îmbarcare, pentru tehnicul de centru si pentru tehnicul asociatiei.

r. Columbofilul se va asigura cã porumbeii lui sunt îmbarcati în totalitate si dupã terminarea procedurilor de îmbarcare va semna fisa dupã ce a verificat – o încã o datã. În acelasi timp va verifica introducerea lui în Procesul verbal al crescãtorilor participanti la respectivul concurs si semneazã (pentru cei ce detin ceasuri electronice se va trece si ora de îmbarcare de pe fisa de cronometrare listatã), acest proces respectiv în procesul verbal de sigilare unde se vor trece toate ceasurile mecanice si electronice.

s. Lipsa orei de listare de pe procesul verbal al crescãtorilor participanti in cazul ceasurilor electronice duce la anularea etapei in cauza a tehnicului de centru si a tehnicului de judet.

CAPITOLUL V

ÎMBARCAREA PORUMBEILOR LA CONCURSURILE DE VITEZÃ, VITEZÃ – DEMIFOND SI DEMIFOND

a. Îmbarcarea porumbeilor cãlãtori pentru concursuri se face în locuri special amenajate numite – CENTRE DE ÎMBARCARE sau CLUBURI. Centrele de îmbarcare sunt desemnate de cãtre Comitetul asociatiei si se trec direct în Planul de concursuri. Pe fiecare centru de îmbarcare se va numi un resposabil de centru care va rãspunde de corectitudinea organizãrii operatiunilor de centru si un tehnic care va rãspunde de dosarul concursului. Fiecare crescãtor are obligatia sã îmbarce la cel mai apropiat centru de îmbarcare fatã de crescãtoria sa, iar responsabilul de centru are obligatia sã îl primeascã. La desfiintarea unui centru de îmbarcare se respectã aceeasi clauzã.

b. Columbofilii îmbarcã la acelasi centru pânã la desfiintarea acestuia în conditiile RNS conform cap. IV litera d. Acestia nu au dreptul de a merge în timpul sezonului sã îmbarce la alte centre atâta timp cât centrul lor nu este desfiintat. Desfiintarea unui centru apare în conditiile stabilite de RNS conform cap. IV litera d. Columbofilii care îmbarcã în alte centre decât cel la care au început planul de concursuri, înainte de desfiintarea propriului centru, vor fi sanctionati cu anularea rezultatelor prin scoaterea lor din toate clasamentele de pe respectivul Plan de concursuri.

c. Centrele de îmbarcare se demneazã de organizatori astfel încât la un centru sã participe minim 15 membrii, 15 ceasuri de cronometrare si minim 150 porumbei. Ele sunt prevãzute în planul de concursuri.

d. În momentul când la îmbarcare participã mai putin de 15 columbofili , mai putin de 15 ceasuri sau mai putin de 150 porumbei se îmbarcã porumbeii, iar centrul de îmbarcare se desfiinteazã pentru restul planului de zbor, desigilarea fãcându – se la cel mai apropiat centru.

e. Organizatorii pot decide si alte mãsuri pentru acordarea si functionarea centrelor de îmbarcare care sã creascã siguranta concursului fãrã sã contravinã prezentului RNS.

f. Columbofilii îmbarcã obligatoriu la cel mai apropiat centru de crescãtorie.

CAPITOLUL VI
ÎMBARCAREA PORUMBEILOR LA CONCURSURILE DE DEMIFOND – FOND SI FOND

a) Îmbarcarea porumbeilor cãlãtori pentru concursuri se face în locuri special amenajate numite – CENTRE DE ÎMBARCARE sau CLUBURI.

b) Pentru acest tip de concursuri în fiecare judet se pot organiza maxim patru centre de imbarcare , cu distante intre ele de minim 25 km ( distanta rutiera), cu acordul asociatiei organizatoare, minim 20 de columbofili ,minim 20 de ceasuri si minim 250 de porunbei cu clasament pe centre si minim 150 porumbei fara clasament pe centre.


c) Centrele de îmbarcare sunt desemnate de cãtre asociatia organizatoare si se cosemneaza în Planul de zbor. Pentru fiecare centru de îmbarcare se va numi un resposabil de centru care va rãspunde de corectitudinea organizãrii operatiunilor de centru si un tehnic care va rãspunde de dosarul concursului. Columbofilii îmbarcã la acelasi centru pânã la desfiintarea acestuia în conditiile RNS. Acestia nu au dreptul de a merge în timpul sezonului sã îmbarce la alte centre cât timp centrul lor nu este desfiintat. Desfiintarea unui centru apare în conditiile stabilite de RNS. Columbofilii care îmbarcã la alte centre decât cel la care au început planul de concursuri, înainte de desfiintarea propriului centru, vor fi sanctionati cu anularea rezultatelor prin scoaterea lor din toate clasamentele de pe respectivul Plan de concursuri.

d) În momentul când la îmbarcare participã mai putin de 20 de columbofili , mai putin de 20 de ceasuri sau mai putin de 150 porumbei se îmbarcã porumbeii, iar centrul de îmbarcare se desfiinteazã pentru restul planului de zbor.

e) Organizatorii pot decide si alte mãsuri pentru acordarea si functionarea centrelor de îmbarcare, care sã creascã siguranta concursului, fãrã sã contravinã prezentului RNS.

CAPITOLUL VII
ÎMBARCAREA PORUMBEILOR LA CONCURSURILE DE MARATON

a) Îmbarcarea porumbeilor cãlãtori pentru concursuri se face în locuri special amenajate numite – CENTRE DE ÎMBARCARE sau CLUBURI.

b) Pentru acest tip de concursuri în fiecare judet (asociatia judeteanã) se organizeazã un singur centru de îmbarcare, cu exceptia cazurilor speciale unde exista diastanta minima de 50 km intre crescatori CNS poate aproba in urma unei cereri doua centre fara clasament.

c) Centrele de îmbarcare sunt desemnate de cãtre Comitetul asociatiei si se consemneaza în Planul de zbor. Pentru fiecare centru de îmbarcare se va numi un resposabil de centru care va rãspunde de corectitudinea organizãrii operatiunilor de centru si un tehnic care va rãspunde de dosarul tehnic al concursului.

d) Pentru concursurile de maraton fiecare crescãtor va îmbarca la centrul asociatiei proprii sau când nu existã, la centrul de îmbarcare unde participã toatã asociatia în care este membru.


e) Centrele de îmbarcare se desemneazã de asociatie astfel încât la un centru sã participe minim 50 de membrii si 50 de ceasuri de cronometrare .

f) În momentul când la îmbarcare participã mai putin de 50 de columbofili, mai putin de 50 de ceasuri, se îmbarcã porumbeii, iar centrul de îmbarcare se desfiinteazã pentru restul Planului de zbor.

g) Organizatorii pot decide si alte mãsuri pentru acordarea si functionarea centrelor de îmbarcare, care sã creascã siguranta concursului, fãrã sã contravinã prezentului RNS.

h) Fiecare crescãtor are obligatia sã îmbarce la centrul judetului de resedinta a asociatiei din care face parte. Membrii asociatiilor din judetul Ilfov si municipiul Bucuresti, imbarca pe un singur centru.

i) Pentru concursurile de maraton porumbeii vor fi reclemati (control secundar) cu stikere adezive cu serie citibila prin razuire .

j) Procedura de lucru este urmãtoarea: controlul secundar se face de o comisie formatã din trei persoane care noteazã toti porumbeii într – un tabel împreunã cu numele proprietarului, concomitent cu operatiunea de clemare normalã, respectiv de trecere peste antena electronicã.

k) Astfel se ia o pereche de stichere fãrã sã fie rãzuite si unul se lipeste pe inelul porumbelului iar cel de – al doilea se lipeste pe lista de control în dreptul porumbelului controlat.

l) Optional crescãtorul poate alege sã – si punã singur stikerul pe inelul porumbelului. În acest caz porumbelul este tinut de unul dintre membrii comisiei iar crescãtorul primind stikerul pentru inel îl va lipi pe acesta. Ulterior cel care tine porumbelul se va asigura cã stikerul a ajuns pe inel.

m) Datoritã faptului cã crescãtorul are posiblitatea ca el sau un împuternicit sã punã stikerele peste inel, nu se acceptã reclamatii pentru porumbeii sositi fãrã stikere.

n) Crescãtorul va primi obligatoriu o fisã de îmbarcare acasã dupã îmbarcarea porumbeilor la prima comisie . (exemplarul 3).

o) La sosirea porumbelului acasã, crescãtorul va dezlipi stikerul de pe inel, îl va lipi în dreptul porumbelului pe fisa nr. 3 si îl va rãzui pentru a vedea codul din interior. Acel cod va fi anuntat prin SMS împreunã cu seria inelului, anul , ora, minutul si secunda sosirii.


p) La desigilare crescãtorul va aduce cu el fisa nr. 3 care va contine lipite stikerele de la toti porumbeii sositi.

q) Fisa nr. 3 se va atasa fisei de desigilare si va face parte din dosarul concursului în mod obligatoriu. Crescãtorilor care nu prezintã fisa nr. 3, care au diferente între codul de pe fisa nr. 3 si cel de pe reclemare, care au porumbei a cãror serie nu corespunde cu cea de pe tabelul de control secundar, li se anuleazã concursul.

r) Tabelele de reclemare se introduc într-un plic si se trimit în teren cu dosarul concursului, unde vor fi stampilate de cãtre lansator. Ulterior tehnicul organizator va compara prin rãzuire minim primii doi porumbei/crescator de pe toate clasamentele concursului cu clasamentul provizoriu si cu cele de pe fisa nr. 3 a crescãtorului.

s) Porumbeii ale cãror serii nu corespund cu seriile stikerelor duc la anularea intregului concurs pentru crescatorul in cauza.

t) Porumbeii sositi fãrã stikere nu vor fi anunti telefonic si li se va anula concursul respectiv. Crescatorul va anunta urmatorul porumbel. Vor fi anuntati primii doi porumbei cu sticker pentru fiecare concurs.

u) Sistemele de îmbarcare sunt obligatoriu proprietatea asociatiei în timpul sezonului de concursuri, asociatia este direct rãspunzãtoare de folosirea sistemelor de îmbarcare la toate centrele de îmbarcare din subordinea sa.

v) Asociatiile columbofile vor introduce în program marca si seriile sistemelor de îmbarcare. Orice achizitie a unui nou sistem de îmbarcare sau renuntare la un sistem, se comunicã înainte de a fi folosit la un alt concurs, pe mail, responsabilului cu programulde clasamente. Folosirea pentru îmbarcare a unui alt sistem de club (altã serie) decât cele introduse în program, atrage dupã sine scoaterea din concurs a tuturor fiselor îmbarcate cu respectivul sistem. Incepand cu sezoul 2013, sistemele de club pot fi achizitionate doar de catre asociatii, pentru a putea fi folosite la cocursurile asociatiilor affiliate la FNCPR.

w) Organizatorii pot decide orice mãsurã privind siguranta concursurilor: reclemare, comisii de reverificare, comisii de asteptare a porumbeilor, etc. Deciziile organizatorilor sunt suverane iar nerespectarea lor atrage anularea etapei sau dupã caz a sezonului competitional pentru columbofilii sau centrele incriminate.

x) Îmbarcarea porumbeilor în mijlocul de transport se face pe bazã de sexe, în toate boxele, astfel încât sã nu se creeze privilegii pentru porumbeii unor columbofili. Aceastã operatiune se face sub îndrumarea responsabilului de centru care va nota numãrul de porumbei în fiecare boxã si ulterior va transmite acest lucru persoanei care întocmeste dosarul concursului pentru a fi specificat în diagramã. Diagrama va trebui sã continã precizat si numãrul de metri pãtrati folosibili ai mijlocului de transport respectiv.

y) Numãrul de porumbei îmbarcati în boxe pe unitatea de suprafatã
(un metru pãtrat) este de maximum:
 40 de porumbei , la concursurile de Vitezã, Demifond;

 35 de porumbei la concursurile de Demifond – Fond , Fond sau la cele la care transportul dureazã douã zile;

 30 de porumbei la concursurile de Mare Fond;

 20 de porumbei la concursurile de Maraton;

 Cand temperaturile depãsesc 25 grade C este recomandat sã se îmbarce cu 10% mai putini porumbei;

z) Dacã în timpul clemãrii sau îmbarcãrii se elibereazã involuntar unul sau mai multi porumbei si acestia sunt ai columbofililor din localitatea de îmbarcare, porumbeii vor fi prezentati organizatorilor în aceeasi zi. Dacã acesti porumbei apartin unor asociatii din alte localitãti, ei vor fi declarati pânã în prima zi a concursurilor, la ora 8 dimineata, ziua concursului. În cazul neanuntãrii porumbeilor scãpati, comisia tehnica a asociatiei organizatoare, poate lua mãsuri de anulare a concursului pentru centrul respectiv sau alte mãsuri la nivel de clasament. Orice mãsurã se va justificã prin proces verbal.

aa) La fiecare centru de îmbarcare se vor întocmi urmãtoarele documente:
 proces verbal cu numele crescãtorilor si numãrul porumbeilor îmbarcati (vezi anexa pe www.fcpr.ro) – 3 exemplare;

 proces verbal de sigilare a ceasurilor de îmbarcare (vezi anexa pe www.fcpr.ro) – 2 exemplare. Acolo unde mai multi crescãtori concureazã în acelasi ceas, acestia se trec unul sub altul, iar la seria ceasului se trece semnul urmãtor – // – . Aceste serii notate astfel nu se calculeazã la numãrul necesar de ceasuri pentru un centru. Folosirea unui ceas de douã ori la numãrãtoare atrage anularea etapei pentru tehnicul de centru.

 Lipsa proceselor verbale atrage dupã sine anularea etapei pentru responsabilul si tehnicul de centru.

bb) Dupã terminarea procedurilor de îmbarcare se vor întocmi dosarele concursurilor pentru fiecare centru. Acestea sunt: dosarul de trimis în teren si dosarul care rãmâne la centru pânã la desigilare.

cc) Dosarul de trimis în teren al centrului contine:
 Proces verbal cu numele crescãtorilor si numãrul de porumbei îmbarcati conform anexei de pe www.fcpr.ro – 2 exemplare (procesul verbal cu numele crescãtorilor si numãrul porumbeilor îmbarcati este un document care contine într – un tabel numele tuturor crescãtorilor si numãrul de porumbei îmbarcati de cãtre acestia, iar la final numãrul crescãtorilor si porumbeilor participanti la respectivul centru).
dd) Dosarul care rãmâne în posesia tehnicului de centru pânã la desigilare contine:
 Proces verbal de sigilare ceasuri;

 Proces verbal cu crescãtorii si numãrul de porumbei;

 Fisele de imbarcare de la toate centrele dintr-un judet (pentru mecanice Fisa 1/ Fisa doi se poate pastra pentru desigilare) se trimit cu masina de transport in ziua imbarcarii si se centralizeaza in ziua imbarcarii de catre tehnicul de judet;

ee) Dosarul final al concursului, de trimis în teren, contine:
 Dosarele de trimis în teren de la centrele participante la concurs;

 Procesul verbal de lansare completat la sectiunile destinate organizatorului conform anexei de pe www.fcpr.ro, în 3 exemplare;
 Diagrama mijlocului/mijloacelor de transport în 2 exemplare conform anexei de pe www.fcpr.ro;

 In cazul in care la concurs participa mai multe judete si sunt mai multe mijloace de transport se aplica prevederile Cap VII, litera y pentru fiecare judet, cu exceptia punctului 2, Procesul verbal de lansare fiind unic si completat de tehnicul asociatiei organizare;

 Toate documentele din dosarul final vor fi stampilate de cãtre lansator, iar în plicul primit de cãtre acesta de la organizatori, vor fi introduse urmãtoarele documente:
 Proces verbal cu crescãtorii participanti si porumbeii lor – 1 exemplar pentru fiecare centru;

 Proces verbal de lansare – 1 exemplar;

 Diagrama masinii – 1 exemplar;


ff) Deplasãrile masinii de la un centru la altul pentru colectarea porumbeilor se face cu masina sigilatã (boxe, jaluzele etc), astfel ca accesul la porumbei sã fie imposibil fãrã ruperea sigiliilor. În caz contrar se vor anula rezultatele responsabilului de centru, de la centrul de unde s – a plecat fãrã sigiliu. De intergritatea sigiliului rãspunde delegatul însotitor.

gg) Înscrierea în fals a unor porumbei sau crescãtori la un concurs (fise false), atrage dupã sine suspendarea din activitatea columbofila pe o perioadã de minim 10 ani a persoanelor responsabile: tehnicului de la acel centru si comisia care a semnat fisele.

CAPITOLUL VIII
REGLAREA, SIGILAREA SI PORNIREA CEASURILOR CONSTATATOARE MECANICE

a) Columbofilii trebuie sã detinã ceasuri de cronometrare conform modelelor aprobate de CNS si în perfectã stare de functionare, cu bandã de hârtie, tusiere de calitate si tuburi mici pentru introdus clemele de concurs (la ceasurile farã capac la disc sau fãrã clapetã la fiecare cusetã).Nu se vor mai accepta ceasuri constatatoare mecanice a caror serie de fabricatie nu este imprimata pe banda de cronometrare. Crescatorul in cauza va fi scos din concurs la fel si porumbeii.

b) Orice ceas Heirman se va putea folosi numai cu carcasã de plastic de protectie prevãzutã de fabricant sub capac si o saibã de la tusiera de sigurantã.

c) La ceasurile cu bandã de hârtie dublã, banda valabilã pentru concurs este banda de pe tamburul interior. În caz contrar concursul se anuleazã.

d) Orice ceas de cronometrare trebuie sã aibã trecut, pe o etichetã, la exterior, numele si prenumele proprietarului.

e) Abaterea acceptatã de la ora exactã, în plus sau minus, este de numai 3 minute pentru fiecare 24 de ore de functionare a ceasului ( mecanic sau electronic).

f) Sigilarea ceasurilor se face, indiferent de felul concursului, la centrul si în perioada de clemare si îmbarcare a porumbeilor.

g) Comisia de sigilare este formatã din minimum trei persoane, în comisie pot fi inclusi si delegati ai altor asociatii participante. Numele acestora precum si al responsabilului de centru se trece în procesul verbal de sigilare.

h) Pe banda de cronometrare a ceasurilor mecanice, la începutul ei se consemneazã:
 Concursul si data lansãrii;

 Numele si prenumele columbofilui (columbofililor) ce va / vor introduce cleme în ceas;

 Seria ceasului;

 Comisia de sigilare formatã din trei persoane cu nume, prenume si semnãturã proprie;

 Se stampileazã la sigilare si la desigilare;

i) Fixarea indicatorului zilei se face fix pe linia de pe cadran a ultimei cifre (cea mai mare) specificã fiecãrui ceas si anume pe ziua a 7 a, a 10 a sau a 12 a (perioada maximã de functionare a ceasului). Pentru ceasurile Junior si Benzing Paloma fixarea zilei se face pe ziua a 7 a.

j) Fixarea orei se face la o orã întreagã, cel mai tîrziu la ora 20. Orarul trebuie sã fie fixat pe ora stabilitã iar minutarul si secundarul trebuie sã fie la zero (0).

k) Organizatorul decide fixarea orei de pornire a ceasurilor (aceiasi pentru toti columbofilii participanti la concursul respectiv dar nu mai tirziu de ora 20).


l) Ceasul se sigileazã de cãtre comisia de sigilare astfel încât inelul format din atã sau sârmã subtire sã nu fie prea larg (sã nu permitã întredeschiderea capacului), cu plomba stantatã.

m) Posesorii de ceasuri electronice vor fi prezenti doar la desigilarea si controlul final pentru fiecare concurs, fiind cuprinsi în procesele verbale respective, dar nu mai târziu de anuntarea si marcarea primului control final la ceasurile mecanice, sub sanctiunea scoaterii din concurs împreunã cu porumbeii participanti.

n) Cuplarea senzorilor se face obligatoriu pentru fiecare asociatie de persoane desemnate. Acestea listeazã dupã cuplare, lista cuplãrilor, o semneazã si o ataseazã în dosarul asociatiei. Cuplãrile se fac prin intermediul calculatorului. Orice cuplare cu trapa de îmbarcare sau sosire fãrã calculator este nulã si duce la anularea porumbeilor cuplati prin aceastã procedurã. Face exceptie de la acest lucru, îmbarcarea de urgentã , doar în cazul cipurilor defecte constatate în timpul îmbarcãrii si pentru aceasta se va atasa din nou lista de cuplãri la dosarul concursului semnatã si stampilatã de comisia de îmbarcare.

o) Asociatiile rãspund prin responsabilul tehnicul de persoanele desemnate sã facã cuplarea senzorilor.

p) Orice modificare ulterioarã a cuplãrilor, atrage dupã sine listarea unei noi liste de cuplãri care va ajunge la omologator cu primul dosar. Aceasta se face cu acordul presedintelui asociatiei sau al tehnicului sportiv si sub sanctiunea anulãrii rezultatelor celor care nu respectã aceastã prevedere. Lista cu cuplãri în format electronic va fi trimisã responsabilului cu programul care o va introduce în programul de clasamente pentru crescãtorul în cauzã, astfel cã cipul nou va intra în baza de date a FNCPR.

q) Fisa ceasurilor electronice care nu corespunde din punct de vedere “control ceas atomic” (care nu aratã ora ceasului atomic cititã) va fi anulatã.

r) Este interzis sã se facã modificãri pe fisa de îmbarcare, aceasta ducând la anularea concursului pentrul crescatorul in cauza. Asociatiile care au concureni cu sisteme electronice, vor desemna comisii care vor rãspunde de corectitudinea îmbarcãrilor.

s) Columbofilul care participã la concursuri trebuie sã posede ceas de cronometrare si sã facã dovada înregistrãrii obligatorie a porumbeilor proprii în ceasul înscris de pe fisa de cronometrare.

t) Cu ocazia sigilãrii ceasurilor la toate tipurile de concurs se întocmeste un proces verbal de sigilare în care vor fi trecute toate ceasurile participante dupã urmãtorul tabel: nr. curent, nume, prenume columbofil, asociatie, seria si modelul ceasului, numãrul de ordine a cusetei de pe circumferinta discului în pozitia sigilat care va fi semnat de membrii comisiei si stampilat corespunzãtor.

u) Necomplectarea tuturor cimpurilor din procesul verbal de sigilare-pornire-desigilare duce la anularea etapei tehnicului de centru sau tehnicului de judet.

CAPITOLUL IX
PORNIREA CEASURILOR MECANICE

a) Pornirea ceasurilor se face pe centre stabilite de cãtre Comisia tehnicã a asociatiilor, la ora stabilitã de cãtre asociatia organizatoare, astfel încat toate ceasurile se pornesc la aceiasi orã. Centrele se desemneazã astfel încât la un centru sã fie grupati minim 15 columbofili si 15 ceasuri constatatoare (mecanice sau electronice). Crescãtorii posesori de ceasuri electronice nu au obligatia de a fi prezenti la pornirea ceasurilor. În cazul în care nu sunt 15 columbofili cu ceasuri mecanice (dar sunt peste 15 împreunã cu cei cu ceasuri electronice) se desemneazã o comisie de minim 3 columbofili care vor asista obligatoriu la pornirea ceasurilor si vor întocmi un proces verbal . Acolo unde se concureazã numai cu ceasuri electronice nu se mai face centru de pornire ceasuri.

b) La pornirea ceasurilor, la controlul final cât si la lansarea porumbeilor este nevoie de o sursã exactã ce indicã ora (momentul) activitãtii respective. În acest sens organizatorul trebuie sã foloseascã un ceas de mare precizie, un aparat radio (al saselea bip sonor marcheazã ora exactã) sau un telefon mobil, cu solicitarea anterioarã a orei exacte la Romtelecom (Robot), posibil ceasul atomic al sistemelor electronice.

c) Numai dupã marcajul de pornire a ceasurilor mecanice se va întocmi un proces verbal de pornire în care se vor mentiona: numele si prenumele proprietarului, seria si modelul ceasului, numãrul cusetei de pe disc unde se va introduce prima clemã, care va fi semnat de minimum 3 columbofili si stampilate. La centrele de îmbarcare unde se fac toate operatiunile (sigilare, pornire ºi desigilare) pentru toþi crescãtorii se pot folosi procese verbale comune, care sã aibã coloane pentru operatiile enumerate mai sus si în care semneazã columbofilul la sigilare, la pornire si dacã este cazul si la desigilare. (Vezi anexa www.fcpr.ro)

d) Dupã terminarea operatiunilor de clemare, îmbarcare, sigilare a masinii cu porumbei si a ceasurilor, atât stampila asociatiei organizatoare, clestele de sigilat, cheia de autorizare – evaluare a ceasurilor electronice cât si sistemele de îmbarcare se vor pãstra în conditii de sigurantã maximã pânã la desigilare. Responsabilul de centru va rãspunde de siguranta acestora.

e) Dacã în momentul bãtãii de pornire a ceasurilor, un ceas nu porneste, se acordã 15 minute pentru desigilarea, verificarea si repunerea ceasului respectiv la + 15 minute, apoi se porneste si se sigileazã ceasul .
CAPITOLUL X
TRANSPORTUL PORUMBEILOR LA LOCURILE DE LANSARE
a) Transportul porumbeilor clemaTi se face numai cu mijloace specializate de transport, autorizate de autoritãtile statului în acest sens, obligatoriu cu delegat lansator numit de catre organizator,lipsa delegatului lansator duce la anularea etapei in cauza. La etapele care necesita 2 conducatori auto, unu din ei va fi numit delegat lansator, iar în diagrama masinii se va specifica suprafata totalã functionalã a boxelor cu porumbei. De la sigilarea masini si predarea dosarului etapei, delegatul lansator este direct raspunzator de tot ce se intampla pana la lansarea porumbeilor.

b) Pentru transportul porumbeilor asociatiile vor angaja delegati cu atestat conform normelor europene de transport pãsãri vii.

c) Porumbeii trebuie sã fie asigurati cu hranã si apã pentru ca în cazurile în care lansarea nu se poate efectua la data stabilitã, din motive obiective (defectiune a masinii, vreme total nefavorabilã, etc.) sã se poatã amâna lansarea. În aceastã situatie, delegatul – lansator este obligat sã informeze telefonic conducerea asociatiei organizatoare iar aceasta sã aducã situatia de fapt la cunostinta columbofililor participanti.

d) Dupã terminarea îmbarcãrii porumbeilor, fiecare boxã sau seturi de boxe se sigileazã de cãtre organizator. În acest moment delegatul – lansator preia de la organizatori:
 dosarul de trimis în teren, conform Capitolului IV 3, lit x;

 numele, prenumele, adresa, nr. de telefon al delegatului – observator din localitatea de lansare a porumbeilor;

 un plic obisnuit, pentru intern si unul special (cu valoare timbratã) la concursurile din strãinãtate, suma de bani necesarã;

e) Delegatul – lansator trebuie sã acorde toate îngrijirile porumbeilor care – i sunt încredintati atât pe drum cât si la sosirea la locul de lansare (hranã, apã, parcare la umbrã, în liniste si aer liber, etc.). El va detine un ceas de mânã reglat la ora oficialã a României si un telefon mobil utilizabil pe toatã durata cãlãtoriei.

CAPITOLUL XI
LANSAREA PORUMBEILOR

a) Locurile de lansare vor fi aprobate de CNS, pentru perioada 2015 – 2020, conform planurilor de concursuri, atât în localitãti unde functioneazã asociatii columbofile cât si în alte localitãti unde nu sunt asociatii (în acest ultim caz, asociatia organizatoare va suporta contravaloarea drumului parcurs de delegatul – observator, împuternicit de asociatia gazdã).

b) Lansarea porumbeilor se face sub suprevegherea unui delegat – lansator. Aceastã persoanã este desemnatã de asociatia din judetul de unde se face lansarea sau direct de cãtre FNCPR pentru concursurile externe.

c) Prezenta delegatului – observator este obligatorie la locul stabilit pentru întâlnire si apoi la locul de lansare. Acesta are obligatia sã verifice numãrul de porumbei în boxe conform diagramei si în cazul în care constatã neregului sã opreascã lansarea si sã anunte de urgentã presedintele asociatiei din care face parte, iar acesta va lua legatura cu presedintele CNS sau responsabilul de zonã pentru a se continua verificãrile.

d) Delegatul – lansator, imediat dupã lansare, va completa procesul verbal de lansare (la lansare se trece ora României), va semna si stampila diagramele, procesul verbal cu crescãtorii si va primi într – un plic câte un exemplar din:
 Proces verbal de lansare;

 Procesele verbale ale crescãtorilor participanti;

 Diagrama masinii;

 Acestea vor fi trimise la adresa omologatorului menþionatã pe plic, obligatoriu;

e) În caz de fortã majorã (masinã defectã) se poate efectua lansarea din altã localitate cu aprobarea asociatiei organizatoare, a CNS (se anuntã telefonic responsabilul de zonã din cadrul CNS si apoi în scris) si bineînteles a conducerii asociatiei columbofile care va desemna un delegat observator, al noii localitãti, pentru avizarea lansãrii. Noua localitate va fi consemnatã în procesul verbal de lansare.

f) În cazul în care delegatul – lansator nu soseste la lansare din motive exceptionale ce nu tin de culpa asociatiei organizatoare a concursului, confirmarea lansãrii va fi datã telefonic de presedintele CNS sau dacã acesta nu poate fi contactat de un membru al CNS care va informa imediat în scris FNCPR despre aceastã lansare. Se va face dovada lansãrii din acea localitate. Se acceptã maxim un caz de acest tip într – un sezon.

g) La lansare pozitia GPS a masinii trebuie sã fie vizibilã în pagina de supraveghere de pe internet si ulterior listatã si atasatã la dosarul concursului. Datele se pãstreazã un an. Orice concurs la care pozitia masinii nu poate fi vãzutã sau la care se introduc alte coordonate decât cele din programul de supraveghere GPS nu se va putea folosi în campionatul national. Pozitia masinii poate fi datã în functie de softul programului de supraveghere în grade, minute si secunde sau doar în grade – longitudine si latitudine. În programul de clasamente se introduc datele în format grade, minute, secunde, pentru cazul gradelor folosindu – se un program de transformare:
 http://www.csgnetwork.com/gpscoordconv.html
 http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html

h) În cazul când sunt mai multe masini la locul de lansare, se introduc în program datele unei singure masini si se filmeazã lansarea pentru confirmarea prezentei celorlalte masini (este valabil si în cazul în care doar o masinã din cele din teren are sistem GPS).

i) Lansãrile concursurilor de fond si maraton se filmeazã iar filmarea se posteazã pe internet si se ataseazã la dosar. Omologatorul va solicita filmarea. În film este obligatoriu sã aparã si delegatul – lansator. Lipsa filmarii duce la anularea etapei pentru responsabilii cu organizarea (presedinte, tethnic, etc).

j) Lansãrile porumbeilor din Ukraina se fac doar de cãtre delegati desemnati de CNS a FNCPR, din cadrul asociatiilor din estul României.

CAPITOLUL XII
CONSTATAREA PORUMBEILOR

a) Constatarea porumbeilor se face în ceasurile electronice sau mecanice care apar în procesul verbal de sigilare ceasuri. Intrun ceas constatator mecanic , pot introduce stikerele porumbeilor sositi maxim 3 columbofili cu o distanta aeriana de maxim 2 km intre crescatorii.

b) Porumbeii vor fi constatati doar la crescãtoria a cãrei coordonate apar în programul de clasamente. Orice constatare a porumbeilor în alte crescãtorii va duce la suspendarea columbofilului pe o perioada între 1 si 5 ani.

c) Columbofilii care nu posedã ceas, vor introduce clemele la un alt columbofil, însã trebuie sã aparã trecuti pe banda acelui ceas încã de la îmbarcare. Fac exceptie cei al cãror ceas se defecteazã, acestia pot introduce clemele în alt ceas.


d) Durata maximã de concurs este urmãtoarea:
 2 zile, inclusiv ziua lansãrii, pentru distanþe de la 100 la 300 km;

 3 zile, inclusiv ziua lansãrii, pentru distante de la 300 la 500 km;

 6 zile, inclusiv ziua lansãrii, pentru concursurile peste 500 km;

 Organizatorii decid durata concursului (în limitele de mai sus) în functie de sosirea porumbeilor, organizarea altor concursuri etc;

 Preşedintele CNS poate aproba extinderea perioadei de desfaşurare a concursurilor de maraton cu încă maxim 2 zile în condiţiile în care la cursele extrem de lungi există zone sau centre care nu au închis clasamentul.


e) Timpul de neutralizare este perioada care se considerã cã datoritã întunericului porumbeii nu zboarã în mod normal. Timpul de neutralizare va fi calculat în functie de ora de rãsãrit si apus a soarelui. Astfel ziua de concurs va începe cu 30 de minute înainte de rãsãritul soarelui si se va încheia cu 30 de minute dupã apus. Calculul rãsãritului si apusului se va face pentru fiecare judet sau grupuri de judete particpante în parte iar aceste date vor fi generate automat pe programul de clasamente, care va calcula neutralizarea corespunzatoare judetului pe pagina caruia se face clasamentul. Tot pe acest program orice crescãtor va putea sã vadã durata fiecãrei zile de concurs pentru a nu exista alte suspiciuni.

f) Porumbeii constatati si în timpul de neutralizare apar în clasament cu ora sosirii reale, însã în realitate programul calculeazã viteza fãrã timpul de neutralizare.

g) Dacã este cazul, în timpul constatãrii porumbeilor (a perioadei de asteptare a porumbeilor) orice columbofil participant este obligat sã admitã cel putin doi delegati (împuterniciti telefonic) din partea asociatiei organizatoare, a omologatorilor, a membrilor CNS sau a CD al FNCPR care vor verifica porumbeii sositi, clemele si inelele acestora, ceasul constatator si marcãrile acestuia (posibil introducerea unui biletel si un control “intermediar” la ceas) etc., dupã care vor întocmi un proces verbal, cu cele observate, care va fi înaintat de urgentã conducerii asociatiei, CNS sau CD al FNCPR. Membrii CD, CNS si omologatorii nu au nevoie de delegatie. Columbofilul va fi suspendat pentru o perioada de la 1 la 10 ani pentru: urmatoarele lucruri:
 neprimirea delegaþilor observatori;

 lipsa ceasului constatator de la crescatorie;

 ceas desigilat;

 lipsa porumbeilor cronometraþi în ceas;

h) În cazul concursurilor de Demifond - Fond , Fond , Mare Fond si Maraton este obligatorie anuntarea prin SMS sau Mail a sosirii primilor doi porumbei (pe crescãtor) în maxim o orã de la marcarea în ceas.

i) Anuntul va contine : categoria concursului.localitatea. numar inel matricol porumbel.contingent. ora sosiri.minutul.secunde iar la concursul de maraton va contine si seria stikerului.
 Ex: fond.nume etapa.serie inel.an.ora.minut.secunda;

 Ex: maraton.nume etapa.serie inel.an.ora.minut.secunda.sticker

j) Organizatorii îsi rezervã dreptul de a controla sosirile anuntate de oricare columbofil. Neanuntarea primilor doi porumbei sositi conduce la anularea întregului concurs pentru crescatorul in cauza. Daca un crescator nu se regaseste in clasamentul provizoriu i se va anula etapa in cauza. Anuntarea tardivã (peste o ora in wekend si 2 ore in zile lucratoare) sau transmiterea de date incomplete sau eronate conduce la anularea porumbeiilor in cauza.

k) Anunţarea altor porumbei decât primii doi (indiferent de ora anunţului) duce la anularea întregului sezon pentru respectiva categorie pentru crescătorul în cauză.

l) Porumbeii sositi dupã ora 22.00 pot fi anuntati pânã cel târziu ora 06.00 a diminetii urmãtoare.

m) La Maraton se vor anunta primii doi porumbei în primele douã zile de concurs pentru fiecare judet (prima zi = ziua în care sosesc porumbei în judetul respectiv).

n) Anunturile se introduc obligatoriu la concursurile de fond si maraton, în programul de clasamente, la rubrica concurs provizoriu in urma SMS si mail trimise. Aici va apare ora sosirii, si automat generat de program ora postãrii anuntului, pentru a evita situatiile unde porumbeii nu sunt anuntati la timp. Acolo unde ora postãrii va depãsii perioadã de anunturi, anuntul va fi colorat cu rosu si automat porumbelul
descalificat.

o) Exceptional pentru persoanele care nu pot folosii telefonul sau mail-ul, tehnicii de centre pot prelua telefonic anunturile si le introduc in program in termenul de timp stabilit mai sus.

p) Anuntarea sosiri porumbeilor prin SMS se poate efectua numai de pe numarul de telefon introdus in programul de clasamente corespunzator codului crescatorului.

q) În conditiile unui concurs bun, asociatia organizatoare poate decide prin anuntarea telefonicã si prin intermediul internetului sistarea anunturilor în momentul când se apreciazã cã minim 40% dintre porumbei au sosit în toate judetele participante. Acest lucru se face doar cu aprobarea majoritãtii asociatiilor participante. Anunţarea se face direct în rubrica din Programul de clasamente şi astfel pe clasamentul provizoriu va apare sora siatării anunţurilor.

r) Se considerã prima zi de concurs ziua în care sunt sositi si marcati în ceas primii porumbei din concurs (este posibil numai unul) chiar dacã sunt sositi în ziua a 2-a, a 3-a etc., dupã ziua lansãrii.

k) In cazul concursurilor mai grele sau care dureaza mai multe zile asociatiile pot opta pentru a organiza seara dupa inchiderea concursului a unor centre pentru a efectua controale intermediare la ceasurile mecanice. La un centru trebuie sa fie minim 15 ceasuri. Daca intr-un judet nu exista 15 ceasuri mecanice se orgaizeaza central pentru cate sunt dar cu participarea a doi membri posesori de ceasuri electronice care sa asiste si sa opereze un process verbal. In cuseta ceasului se introduce un biletel cu inscriptia – Control intermediar. Daca ceasurile se opresc se iau in considerare porumbeii pontati pana la controlul intermediar. Chiar si cu ceasurile oprite, ne-desigilate, columbofilii trebuie sa fie prezenti la desigilare si sa de-a cele doua stopuri finale. Abia dupa aceasta procedura se desigileaza ceasurile. In caz contrar concursul se anuleaza.

CAPITOLUL XIII
DESIGILAREA CEASUIRLOR

a) Ceasurile se desigileazã (în cazul celor electronice se descarcã datele) pe centre de îmbarcare stabilite de cãtre Comitetul asociatiei. Acestea se stabilesc la fiecare etapã si sunt aceleasi cu centrele de pornire ale ceasurilor. Ele pot fi, în functie de caz, aceleasi si cu centrele de îmbarcare.

b) Obligatoriu la desigilare trebuie sã fie prezenti 15 membrii columbofili si 15 ceasuri de cronometrare. În caz contrar, centrul respectiv se desfiinteazã atât ca desigilare, pornire si chiar îmbarcare când este centru comun.

c) Columbofilii au obligatia sã fie prezenti la ora stabilitã sub sanctiunea anulãrii etapei si a scoaterii porumbeilor din concurs.

d) Fiecare centru de îmbarcare va avea un responsabil de centru si un responsabil tehnic (pot fi aceleasi persoane în cazul centrelor comune si de îmbarcare) .

e) Tehnicul de centru, împreunã cu comisiile, va verifica pe rând fiecare ceas, integritatea lui si prezenta sigiliilor la ceasurile mecanice si îl va trece într – un proces verbal de desigilare. Procesul verbal va fi completat cu numele persoanelor din comisie si cu numele responsabilului de centru.

f) Dacã din diverse motive, un columbofil nu se prezintã cu ceasul la ora controlului final, ceasul respectiv sigilat, defect, oprit va fi adus obligatoriu la locul si data clemãrii porumbeilor în concursul urmãtor când îl va prezenta comisiei tehnic – sportive spre verificare. La ultimul concurs posesori de ceasuri mecanice sau electronice participanti la etapã sunt obligatii sa participle la desigilare, in caz contrar se anuleazã rezultatele anului respectiv la columbofili în cauzã, fara a se scoate porumbeii si crescatorul din concursurile anterioare daca acestea au fost finalizate si omologate.

g) Columbofilii desigileazã obligatoriu la centrele la care au fost desemnaþi întreg sezonul cu exceptia desfiintãri centrului în conditiile RNS. Participarea la desigilare la un alt centru decât cel desemnat va duce la anularea etapei crescãtorului în cauzã.

h) La ora fixatã de organizator (fix) se dau douã stopuri la ceasurile mecanice la o diferentã între ele de la 1 la 5 min. Diferenta se stabileste tot de organizator. Lipsa stopurilor sau perforarea benzii între stopuri duce la anularea concursului pentru crescãtorul în cauzã.

i) Desigilarea ceasurilor se face pe comisii constituite din minim 3 persoane atât pentru ceasurile macanice cât si pentru cele electronice. Columbofilul nu are voie sã participe în niciun fel la desigilarea propriului ceas, sub sanctiunea anulãrii etapei.

j) La ceasurile mecanice se trec manual pe fisa de cronometrare ora sosirii porumbeilor corespunzatoare clemelor din ceasul mecanic, ziua si ordinea sosirii. Pe banda ceasului se trec seriile porumbeilor, seriile clemelor si ora, minutul si secunda sosirii. Marcajele goale se anuleazã iar pe bandã va semna un membru al comisiei. Acolo unde concureazã mai multi crescãtori într – un ceas se trece si numele proprietarului porumbelului pe bandã si în dreptul marcajelor se scriu si numele crescãtorilor. Comisia va analiza banda ceasului mecanic sub urmãtoarele rapoarte:
 însemnãrile si stampilele de la începul benzii;

 consemnarea numelui si prenumelui columbofilului sau a columbofililor care au marcat în ceasul respectiv;

 perforarea de control initial care trebuie sã fie înainte de marcajul de control initial;
 marcajele sã fie vizibile: zi, ore, minute, secunde (cadranele ce exprimã acest lucru);

 marcajele de control final (minim douã);

 perforarea benzii în momentul deschiderii ceasului, unicã, obligatoriu în al doilea marcaj final sau dupã acesta;

k) Se va citi cu atentie primul control final – abaterea de la ora exactã, în plus sau în minus trebuie sã fie mai micã de 3 minute în 24 ore de functionare a ceasului. În caz contrar se anuleazã fisa fãrã a se scoate porumbeii din concurs.

l) Comisia de desigilare va anula toate benzile care nu corespund actualului RNS cu privire la: întârzierea ceasului, fixarea acestuia pe ora fixã la pornire, prezenta stopurilor finale pe bandã, perforarea benzii dupã marcajul iniþial sau înaintea celui de -al doilea control final, prezenta comisiei de sigilare, prezenta ceasului atomic, etc.

m) Nu sunt permise la fisele electronice de desigilare aparitia altor porumbei decât cei îmbarcati conform fisei de îmbarcare sub sanctiunea anulãrii concursului.

n) La finalul desigilãrii comisia se va trece nominal si semnãtura pe banda ceasului si pe fisele cu porumbei (electronice sau mecanice).

o) Fisele care trebuiau anulate, dar ajung în concurs si la omologator, vor fi scoase de acesta si totodatã acesta va anula etapa comisiei si tehnicului de centru care nu a sanctionat aceastã faptã .

p) La concursurile de vitezã, vitezã – demifond si demifond se anuleazã toate fisele care nu au porumbei sositi, fisele ceasurilor care nu sunt prezente la desigilare, iar acesti porumbei nu mai intrã în concurs. Columbofilii participanti la concurs au obligatia sã fie prezenti la desigilare, în caz contrar vor fi sanctionati în felul urmator de cãtre responnsabilul tehnic judetean:
 anularea celei mai bune etape din sezon;

 penalitate financiara conform deciziei Comitetului Asociatiei, decizie care se ia la începerea sezonului si se comunicã membrilor;

q) La concursurile de Fond si Maraton se va atasa obligatoriu la fisa de cronometrare, banda de constatare chiar daca nu au marcat nici un porumbel, lipsa benzi constatatoare duce la scoaterea numarului de porumbei din concursul respectiv.

r) Dupã finalizarea operatiunilor de desigilare, tehnicul de centru verificã si pregãteste dosarul concursului pentru centrul respectiv. Acesta va contine:
 fisele de îmbarcare/desigilare (exemplarul 2)pentru ceasurile mecanice;

 procesele verbale – sigilare, desigilare, pornire;

 fisele anulate, grupate separat si scris pe fiecare motivul anulãrii;

 alte procese verbale;

s) Dosarul trebuie trimis în termenul stabilit de organizatori cãtre tehnicul organizator care va centraliza dosarele, le va verifica si abia dupã verificare va da dosarele la clasificator pentru întocmirea clasamentului.

t) Inainte de începerea procedurilor de desigilare se va verifica setarea ceasului atomic, lucru pe care îl va face si fiecare crescãtor înainte de desigilarea cesului propriu.

u) La imbarcare si la desigilare in cazul sistemelor de club BENZING se va tipari fisa de informatii imediat dupa setarea orei, inainte ca ceasurile sa fie conectate la unitatile de club. Aceste fise de informatii se vor anexa la dosarul concursului. Dupa tiparirea fisei se poate incepe procedura de imbarcare / desigilare. Informatiile tiparite pe aceste fise vor fi folosite de tehnici si omologatori pentru verificari incrucisate. Sistemele de club BENZING trebuie sa functioneze cu versiunea de software RO 3.2 sau o versiune superioara. Imbarcarea sau desigilarea pe unitati de club BENZING cu versiune de software inferioara versiunii RO 3.2 atrage dupa sine anularea rezultatelor.

v) Ora de desigilare apãrutã pe fisa de desigilare trebuie sã fie dupã ora listãrii fisei de informatii, si în intervalul de desigilare, dar nu mai devreme de ora scrisa pe procesul verbal de desigilare, sub sanctiunea anulãrii concursului pentru crescatorii in cauza , a tehnicului pe centru si a tehnicului pe judet.

CAPITOLUL XIV
CORECTIILE DE TIMP ALE CEASURILOR

a) Avansurile sau întârzierea ceasurilor de cronometrare fatã de ora oficialã se calculeazã astfel:
 se stabilesc diferentele de timp, în secunde, pentru avansurile sau rãmânerea în urmã a ceasurilor între ora oficialã si ora controlului final marcat. Aceste diferente reprezintã corectia totalã (Ct) pentru fiecare cronometru;

 se calculeazã corectia pentru o orã (Co) împãrþind corectia totalã la numãrul întreg de ore de functionare a ceasului, mai precis dintre controlul final si cel initial (N) Co = Ct/N;

 se calculeazã corectia initialã (Ci) pânã la ora marcãrii primului porumbel sosit în concurs, Ci =Co x Np, în care Np este numãrul întreg de ore de la pornirea ceasului pânã la înregistrarea primului porumbel;

 în functie de durata aproximativã între marcãrile primului porumbel si de mãrimea corectiei pentru o orã, o jumãtate sau un sfert de orã, se aplicã corectia definitivã (CA) tuturor porumbeilor marcati în ceasul respectiv. Corectia definitivã, pentru fiecare porumbel, va apãrea în fisele de cronometrare. Fisele de la ceasurile electronice au tipãritã corectia de timp fatã de ora exactã;

b) Corectia de timp nu poate sã depãseascã 3 minute la 24 de ore, sub sanctiunea anulãrii etapei.

CAPITOLUL XV
CLASAMENTELE CONCURSULUI

a) Clasamentele concursului, a porumbeilor si cel al columbofililor, se întocmesc de cãtre tehnicii de judet (sau de cãtre operatorii angajati pentru acestea) folosind Programul National de Clasamente. În cadrul organizãrii concursurilor de cãtre asociatii organizatoare, clasamentele apar pe pagina judetului care are ca reprezentant tehnicul sportive al asociatiei.

b) Procesarea datelor se face doar dupã ce tehnicul de judet va verifica dosarul asigurându – se cã au fost anulate toate aspectele care nu sunt conforme cu prezentul regulament. Clasamentele se clasificã dupã cum urmeazã:
 clasamentele la tipurile Vitezã , Viteza-Demifond si Demifond pot fi : clasamente generale (la nivel de organizatori), clasamente pe judet, clasamente zonale (prin împãrtirea în doua a distantei dintre primul si ultimul columbofil participant în concurs – zona care nu intruneste numarul de columbofili sau porumbei intra in clasament cu zona anterioara) si clasamente pe centre de îmbarcare – acestea numai dacã se întrunesc conditiile de minimum 20 de columbofili si 250 porumbei si minim 20 de columbofili si 20 de ceasuri prezente la desigilare;


 clasamentele la tipurile Demifond-Fond , Fond si Mare Fond pot fi: clasamente generale (la nivel de organizatori), clasamente zonale (prin împãrtirea în douã a distantei dintre primul si ultimul columbofil participant în concurs), clasamente pe judet cu 40 crescatori , 40 ceasuri si 250 porumbei si clasamente pe centre de îmbarcare dacã se întrunesc conditiile de minimum 20 de columbofili cu 20 de ceasuri constatatoare si minim 250 porumbei;

 clasamentele la tipul Maraton pot fi: clasamente generale, clasamente zonale (prin împãrtirea în douã a distantei dintre primul si ultimul columbofil participant în concurs), clasamente pe judet si clasamente pe centre de imbarcare (in centre unde imbarca cel putin doua asociatii) dacã se întrunesc conditiile de minimum 50 de columbofili si 50 de ceasuri constatatoare si minim 250 de porumbei.

c) Clasamentele unui concurs se fac pe baza procesului verbal de lansare care trebuie sã fie unic pentru un concurs. Clasamentele întocmite prin cumularea mai multor procese verbale se anuleazã.

d) La concursurile de vitezã, vitezã – demifond si demifond se anuleazã toate fisele care nu au porumbei sositi si fisele ceasurilor care nu sunt prezente la desigilare, iar acesti porumbei nu mai intrã în concurs.

e) Clasificatorul are nevoie ca date generale, initiale de lucru, de: ora exactã pornire ceasuri, timpul de la pornire pânã la lansare, ora exactã, control final, timp de functionare ceasuri, numãr zile de concurs, durata unei zile de concurs, totalul porumbeilor angajati, numãr porumbei clasati (maxim 20 % din cei angajati în concurs), numãrul columbofililor participanti.

f) Crescãtorii care concureazã cu alte asociatii judetene decât cea din care fac parte participã la concursuri cu codurile respectivei asociatii si automat sunt centralizati în campionatul respectivei asociatii. Participarea la diferite categorii, cu asociatii diferite, se face în conditiile RNS, cu mentiunea cã porumbeii sunt legati direct de codul de crescãtor iar acestia se introduc în lista de start electronicã, la începutul sezonului (înainte de prima etapã a asociatiei respective) .

g) Ca date particulare ale fiecãrui porumbel: pozitia sa în fisa de cronometrare colectivã (echipa primilor 5 porumbei, pentru clasamentul columbofililor), seria inelului matricol, contingent, sex, ziua, ora, minutul si secunda sosirii scrisã în fisã în dreptul pãsãrii respective.

h) Clasamentul porumbeilor se întocmeste în ordinea descrescãtoare a vitezelor medii (metri/minut) calculate cu douã zecimale si pentru maximum 20% (douãzeci) din totalul porumbeilor angajati în concurs.

i) Numãrul de porumbei luati în calcul pentru clasamentul unui concurs va fi numãrul total al porumbeilor cumulat din fisele de îmbarcare al columbofililor participanti la acel concurs, mai putin la categoriile vitezã, vitezã – demifond si demifond unde se întocmeste clasament doar din fisele prezente la desigilare si cu porumbei constatati.

j) Punctajul penalizat al unui porumbel în clasamentul national se calculeazã dupã formula cu patru zecimale si anume: Lp x 1000 / Np în care Lp este locul porumbelului în clasament, Np numãrul de porumbei angajati pentru toate categoriile

k) Clasamentele se pot vizualiza pe site-ul www.fcpr.ro, la sectiunea concursuri pentru fiecare asociatie judeteanã.

l) Dupã fiecare concurs organizatorii sunt obligati ca în termen de maximum 20 de zile de la data desigilãrii sã finalizeze clasamentele. Participantii pot sã vadã clasamentele direct pe site – ul federatiei www.fcpr.ro. Contestatiile, în cazul unor greseli de calcul, dactilografiere sau omisiune, se iau în considerare dacã au fost adresate, în scris, în termen de maximum 5 zile de la data aflãrii rezultatelor. Rãspunsurile, în scris, ale comisiei tehnice organizatoare la contestatiile columbofililor, cu privire la clasamente, este obligatorie în termen de 5 zile. Contestatiile fatã de rãspunsul comisiei tehnice se trimit de crescãtori la omologatori, iar acestia vor trimite rãspunsurile prin intermediul site – ului FNCPR.

m) Dupã epuizarea perioadei de contestatii, operatorul judetean în pagina judetului din Programul National de clasamente va optiona butonul – CONCURS FINALIZAT. În acel moment concursul este blocat iar pe clasament apare acest text. Acest buton se optioneazã doar în momentul când clasificatorul este absolut sigur cã clasamentul este gata. Dupã acest moment pagina va fi blocatã si nu se vor mai putea face alte modificãri în clasament. Dacã omologatorul va constata deficiente si nevoia de corecturi, acestea se vor face pe baza unui raport scris, trimis de omologator pe mail cãtre responsabilul cu programul de clasamente. Doar dupã aceea omologatorul opþioneazã butonul – OMOLOGAT – si concursul se va putea centraliza.

CAPITOLUL XVI
OMOLOGAREA CONCURSURILOR

a) Dupã finalizarea tuturor operatiunilor indicate în capitolele de mai sus, responsabilul tehnic organizator va finaliza dosarul concursului si îl va trimite la omologator.

b) Dosarul concursului trebuie sã conþinã urmãtoarele:
 procesul verbal de lansare;

 diagrama mijlocului de transport (sau diagramele dacã sant mai multe mijloace de transport);

 procesul verbal cu numele crescãtorilor si numãrul de porumbei îmbarcati pentru fiecare centru de îmbarcare;

 procesul verbal de sigilare ceasuri la toate categoriile (sunt trecute toate ceasurile electronice/mecanice cu care se concureazã la concursul respectiv) pentru fiecare centru de îmbarcare;

 procesul verbal de pornire ceasuri (sunt trecute doar ceasurile mecanice care sunt pornite pentru concursul respectiv) pentru fiecare centru de îmbarcare;

 procesul verbal de desigilare ceasuri (sunt trecute toate ceasurile electronice/mecanice care sunt prezente la desigilare) pentru fiecare centru de îmbarcare;

 alte procese verbale si acte ce depinde de concursul respectiv, posibil abateri si sanctiuni;

 listingul pozitiei masinii la lansare, cu pozitia (coordonatele) de la momentul lansãrii si minim douã pozitii înainte si douã dupã lansare (raport pozitii);

 fisele de cronometrare colectivã, într – o anumitã ordine (pe asociatii, pe centre de îmbarcare, în ordine alfabeticã, etc.) completate corespunzãtor si fãrã stersãturi;

 benzile ceasurilor de cronometrare (chiar si cele anulate, fiecare atasatã cu o agrafã ( nu capsatã, gauritã cu ace sau lipitã) pliate tip armonica si atasata la fisa de care apartine, pentru a facilita verificarea;

 fisa nr. 3 la etapele de maraton cu stikerele lipite;

 adresa si numãrul de telefon ale persoanei cu care omologatorul poate lua legãtura.

c) Lipsa oricãruia dintre aceste documente atrage dupã sine anularea etapei pentru tehnicul concursului. Acesta poate sanctiona la fel tehnicii de centre care nu transmit cele de mai sus cu dosarul centrului, caz în care este absolit de vinã.

d) Comisiile tehnice ale asociatiilor au obligatia salvãrii clasamentelor imediat dupã optionarea butonului – concurs finalizat – în calculatorul propriu pentru a preveni defectiunile tehnice ale programului care pot duce la distrugerea bazei de date.

e) Dosarele finale ale concursurilor vor fi expediate de cãtre tehnicul sportiv la omologator în termen de 30 de zile de la efectuarea concursului si 10 zile de la ultimul concurs cu puii. În caz contrar CNS va lua obligatoriu una din urmatoarele mãsuri:
 anularea rezultatelor tehnicului la etapa respectivã;

 anularea rezultatelor tehnicului pentru întreg sezonul (întârzieri repetate);

 anularea rezultatelor pentru întreg comitetul de organziare la etapa respectivã;

 suspendarea relatiilor cu FNCPR a tehnicului si/sau presedintelui asociatiei organizatoare (sau a comitetului de organizare).

f) Carnetele de evidenta cu porumbeii participanti la concursuri se pãstreazã la sediul asociatiei, iar omologatorul le va viziona în format electronic în programul de clasamente pe baza unei parole de acces.

g) La solicitarea omologatorului, asociatiile organizatoare au obligatia sã punã la dispozitia acestuia userul si parola pentru verificarea pozitiei masinii. Nerespectarea acestei prevederi va duce automat la nerecunoasterea concursului în campionatul national.

h) Dosarele se trimit cu posta rapidã, iar omologatorul va pãstra dovada primirii dosarelor pentru eventuale contestatii.

i) Omologatorului desemnat din judetul respectiv, în spetã asociatiei organizatoare i se vor expedia de cãtre delegatii – observatori, scrisorile din localitãtile de lansare.

j) Omologatorul are obligatia de a aplica întocmai prezentul RNS documentatiilor concursurilor. În cazul depistãrii unor abateri neintentionate, omologatorul are obligatia sã ia legãtura cu comisia tehnica a organizatorului.

k) Timpul maxim de omologare dupã primirea dosarului este de 30 de zile.

l) Dupã verificarea dosarului si a clasamentului omologatorul va actiona butonul „concurs omologat” si va apãrea mesajul pe clasament „concurs omologat”. Orice modificare înainte de aceasta se va face doar de cãtre responsabilul de program în baza unui raport scris de cãtre omologator.

m) La sfârsitul anului competitional, omologatorii vor prezenta un raport scris asupra celor omologate, inclusiv cu toate problemele apãrute în sezon. Raportul va fi prezentat în cadrul sedinþei CNS, unde se vor omologa rezultatele finale nationale si pe asociatii. Raportul se va arhiva la sediul FNCPR unde se va pãstra pentru 2 ani.

n) Dosarele concursurilor (omologate sau neomologate) se vor pãstra, timp de 2 ani la domiciliul omologatorului.

o) Omologatorul are obligatia sã verifice si sã omologheze (sau sã anunte CNS despre problemele existente în dosar) si în maxim 30 de zile de la primirea dosarului sã bifeze în programul de clasamente butonul „concurs omologat” astfel ca toti columbofilii sã poatã viziona acest lucru pe site – ul federatiei.

p) Omologatorii au obligatia sã anunte CNS despre întârzierea trimiterii dosarelor sub sanctiunea anulãrii rezultatelor acestora.

q) Dosarele de concurs finale care încalcã prezentul RNS nu vor fi omologate. Omologarea unui concurs care nu respectã prezentul RNS atrage suspendarea omologatorului din activitatea competitionalã pe o perioadã între 1 an si 5 ani.

r) Omologatorii au obligatia sesizarii presedintelui CNS despre neomologarea unui concurs în termenul de 30 de zile, prevãzut pentru omologare, sub sanctiunea anulãrii propriilor rezultate.

CAPITOLUL XVII
CENTRALIZAREA REZULTATELOR LA NIVEL JUDETEAN SI NATIONAL

a) În urma rezultatelor obtinute la concursurile omologate se organizeazã campionatul judetean si Campionatul National Columbofil al României. Acestea sunt centralizate automat de cãtre Programul National de clasamente sub supravegherea tehnicilor de judet si a responsabilului de program din cadrul CNS.

b) Dupã ce omologatorul optioneazã butonul – OMOLOGAT – al unui concurs, în pagina judeteanã va apare butonul – CENTRALIZARE – (porumbei, respectiv crescãtori). Responsabilul tehnic care administreazã pagina pe care acesta este editat, va trimite prin accesarea acelui buton spre centralizare toate clasamentele concursului, astfel încât toate link-urile clasamentelor conforme cu RNS sã devinã verzi, atât la porumbei cât si la crescãtori. Abia în acel moment punctajele obtinute sunt centralizate în campionatul judetean. Columbofilii au obligatia sã urmãreascã propriile punctaje si sã sesizeze imediat responsabilul tehnic, despre orice eroare de program la centralizarea judeteanã.

c) Dupã finalizarea concursurilor (maturi sau pui) si finalizarea omologãrilor, CNS va transmite o datã pentru finalizarea oricãror contestatii cu privire la rezultatele finale judetene, respectiv nationale. Crescãtorii si tehnicii de judet au obligatia verificãrii rezultatelor finale si sesizãrii responsabilului de program despre eventualele erori. Dupã aceastã datã nu se mai acceptã contestatii.

d) În termen de 5 zile (data postei) tehnicul va trimite la omologator un dosar cu rezultatele finale ale judetului sãu. Dosarul va fi stampilat si semnat de cãtre presedintele asociatiei si tehnic si va contine un opis cu continutul dosarului. Acesta va contine rezultatele judetene (în format fãrã totaluri) pentru toate categoriile, în ordinea din programul de clasamente atât pentru porumbei cât si pentru crescãtori. Întârzierea transmiterii acestui dosar se sanctioneazã cu anularea rezultatelor tehnicului pentru acel an. Transmiterea de date eronate omologatorului în dosarul cu rezultate finale pentru omologare se sancþioneazã cu:
 suspendarea tehnicului din functie pentru o perioadã între 1 an si 3 ani;

 anularea rezultatelor tehnicului;

 suspendarea tehnicului din campionat pe o perioadã între 1an si 5 ani.

e) Omologatorul va verifica si omologa (sau dupã caz va apela responsabilul cu programul pentru remedierea erorilor pe care ulterior le va transmite si în scris asociatiei) si va prezenta dosarul la sedinta CNS cu omologatorii, aferentã anului respectiv.

f) Pentru a fi centralizate în Campionatul National etapele de concurs trebuie sã respecte planul de zbor, sã se desfasoare conform prezentului regulament si sã îndeplineascã urmãtoarele conditii minimale sub raport al numar de porumbei, columbofili si ceasuri constatatoare:
 vitezã – minim 20 de crescãtori si 20 de ceasuri si 250 de porumbei;

 demifond - minim 20 de crescãtori si 20 de ceasuri si 250 de porumbei;

 vitezã – demifond – minim 20 de crescãtori si 20 de ceasuri si 250 de porumbei

 demifond – fond – minim 20 de crescãtori si 20 de ceasuri si 250 de porumbei, pentru centru si 40 de crescatori , 40 de ceasuri si 250 porumbei penru concursul general;

 fond – minim 20 de crescãtori si 20 de ceasuri si 250 de porumbei, pentru centru si 40 de crescatori , 40 de ceasuri si 250 porumbei penru concursul general;

 mare fond – minim 20 de crescãtori si 20 de ceasuri si 250 de porumbei, pentru centru si 40 de crescatori , 40 de ceasuri si 250 porumbei penru concursul general;

 maraton – minim 50 de crescãtori si 50 de ceasuri si 250 de porumbei;

 face exceptie de la regulã ultima etapã organizatã (chiar dacã nu este ultima din planul de concursuri) care poate fi organizatã sub numãrul minim necesar de porumbei si crescãtori, aceasta pentru fiecare grupã de tipuri de concursuri – vitezã, vitezã – demifond si demifond, respectiv demifond – fond si fond respectiv maraton. Pentru realizarea centralizarii acestor etape asociatiile în cauzã vor adresa o cerere scrisã responsabilului cu clasamentul din cadrul CNS;

 centralizarea campionatului atat la porumbei cat si la crescatori va aparea pe saitul FNCPR , numai dupa efectuarea ultimei etapei din planul de zbor atat la maturi cat si la pui.
CAPITOLUL XVII
CAMPIONATUL NATIONAL COLUMBOFIL AL FNCPR
Notã: Punctajele vor fi centralizate pe norme conform categoriei concursului!
1. CAMPIONATUL PORUMBEILOR
a) Categoria Viteza
 Se considerã punctajul realizat de porumbel în fix 5 (cinci) etape de concurs din tipul vitezã sau vitezã – demifond cu participarea a minim 20 de columbofili si 250 de porumbei parcurgând minimum 1000 km, într – un an: 2(doua) din cele 5(cinci) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul judetean semi – general sau general , celelalte 3(trei) luându – se la alegere din oricare clasamente;

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani;

 Pentru pui norma este identicã cu exceptia numãrului de kilometri necesari minim – 750km ;

b) Categoria Demifond
 Se considerã punctajul realizat de porumbel în 4 (patru) etape, din tipurile demifond, vitezã – demifond sau demifond – fond cu participarea a minim 20 de crescãtori si 250 de porumbei, parcurgând minimum 1400 km într – un an. Se vor lua obligatoriu 2(doua) din cele 4(patru) etape din clasamentul judetean, semi – general sau general celelalte 2(douã) luându – se la alegere din oricare clasamente;

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani;

 Pentru pui norma este identicã cu exceptia numãrului de kilometri necesari minim – 1400 km;

c) Categoria Fond
 se considerã punctajul realizat de porumbel în 3 (trei) etape din tipurile demifond – fond , fond sau mare fond parcurgând minimum 1650 km cu participarea a minim 40 de crescãtori si 250 de porumbei. Din cele trei etape se poat lua maxim o etapa din clasamentul pe centru (cu participare a minim 20 membri si 250 de porumbei) si obligatoriu o etapa nominalizata (judetean, semigeneral sau general);

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani;

 Pentru pui norma este identicã cu exceptia numãrului de kilometri necesari – 1500 km;

d) Categoria Mare Fond
 se considerã punctajul realizat de porumbel în 3 (trei) etape din tipurile demifond – fond , fond sau mare fond parcurgând minimum 1800 km cu participarea a minim 40 de crescãtori si 250 de porumbei în condiţiile de participare descrise anterior. Din cele trei etape se va lua 2 ( doua ) etape peste 700 km ( cele desemnate de mare fond ) si o etapa din tipurile demifond - fond , fond. Se poate lua maxim o etapa din clasamentul pe centru (cu participare a minim 20 membri si 250 de porumbei) si obligatoriu o etapa nominalizata (judetean, semigeneral sau general);

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani;


e) Categoria As Fond
 Se considerã punctajul realizat de porumbel în 5 (cinci) etape peste 500 km din tipurile demifond – fond, fond sau mare fond , luandu-se in calcul maxim 2 etape cu clasamente pe centru la categoria fond centru (cu participare a minim 20 membri ,20 ceasuri si 250 de porumbei);

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani;

f) Categoria Maraton
 Se considerã punctajul realizat de porumbel în 2 (douã) etape din tipul maraton cu participarea a cel putin 50 de crescãtori si 250 de porumbei. Una dintre etape se va lua obligatoriu din clasamentul general sau zonal. (fac exceptie concursurile nationale unde se pot folosi clasamentele zonale);

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani;

 Pentru pui norma este identicã ;

g) Categoria As Maraton
 Se considerã punctajul realizat de porumbel în 3 etape din tipul maraton, cu participarea a cel putin 50 de crescãtori, 50 de ceasuri la fiecare etapã. Punctajul unei etape se va centraliza obligatoriu de pe clasamentul general sau zonal. (fac exceptie concursurile nationale unde se pot folosi clasamentele zonale);

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani;

h) Categoria Maraton Extrem
 Se ia în calcul punctajul obtinut în douã etape de peste 900 km din tipul maraton si cu un total de 2000 km, cu participarea a minim 50 de crescãtori, 50 de ceasuri si 250 de porumbei indiferent de distantele pe care le au ceilalti crescatori . Una dintre etape se va centraliza din clasamentul general sau zonal. (fac exceptie concursurile nationale unde se pot folosi clasamentele zonale);

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani;


i) Categoria As Maraton Extrem
 Se considerã punctajul obtinut în 3 etape peste 900 din tipul maraton si cu un total de 3000 km, cu participarea a cel putin 50 de crescãtori, 50 de ceasuri la fiecare etapã. Punctajul unei etape se va centraliza obligatoriu de pe clasamentul general sau zonal. (fac exceptie concursurile nationale unde se pot folosi clasamentele zonale);

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani;

j) Categoria Maraton National
 Se ia în calcul punctajul obtinut în douã etape din cele doua nationale , cu participarea a minim 50 de crescãtori si 250 de porumbei;

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani;

k) Categoria General
 Se considerã punctajul realizat de porumbel în 6 (sase) etape parcurgând minim 1800 km , 2 (doua ) etape se va lua din cele 6 ( sase ) etape din clasamentul judetean, semi – general sau general iar celelalte 4 ( patru ) luându – se la alegere din oricare clasamente dupã cum urmeazã:
 2 etape, din tipul vitezã, sau vitezã – demifond obligatoriu din clasamentul judetean,semi-general sau general
 2 etape, din tipul viteza- demifond, demifond, sau demifond – fond
 2 etape, peste 500 km;

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani;

 Pentru campionatul pui categoria General se considerã punctajul realizat de pui în 6 (sase) etape parcurgând minim 1500 km dupã cum urmeazã:
 1-3 etape, din tipul vitezã, sau vitezã – demifond, o etapa obligatoriu din clasamentul judetean, semi-general sau general.
 1-3 etape, din tipul viteza - demifond ,demifond, sau demifond – fond
 1-3 etape, peste 500 km;

l) Categoria AS Speed
 Se considerã punctajul obtinut la 10 etape de concurs din tipurile vitezã, demifond, vitezã – demifond si demifond – fond;

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani;

 Pentru campionatul pui se considerã punctajul obtinut la 10 etape de concurs din tipurile vitezã, demifond, vitezã – demifond si demifond – fond;


m) Categoria AS National
 Este necesar ca un porumbel sã îndeplineascã normele din campionat la vitezã, demifond, fond, general si maraton. Punctajul se calculeazã prin însumarea punctajelor din aceste categorii;

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani;

n) Categoria Record
 Se cumuleazã totalitatea kilometrilor clasati în cariera de porumbel, minim 10.000 km si obligatoriu minim o etapa clasata / an. Se contabilizeazã etapele începând cu sezonul 2008;


o) Porumbelul Anului
 FNCPR premiazã anual porumbelul cu cel mai bun punctaj din 10 etape de concurs clasate;

 ATENTIE : Se va premia primul porumbel pe tara si primul porumbel pe judet.

 Regulã de participare: 10 etape participare la concursuri cu un minim de 5000 km;

p) Campionatul porumbeilor CLASA STANDARD (nu exista campionat al columbofililor la aceasta categorie)
 Un porumbel Standard Sport poate fi arbitrat la nivel de Asociatie judeteana,daca a realizat norma FCI din concursurile la care au participat minim 150 de porumbei la etape de minim 100 km. distanta,acumuland un palmares de minimum 2000 km la femele si 2500 km la masculi,pe perioada a 2 ani de zile,dar cu conditia ca in ultimul an sa fi participat la concursuri clasand 600 km. femelele si 750 masculii (nu are importanta numarul de concursuri) .Primi 5 masculi si 5 femele vor alcatui lotul de Standard al Asociatiei Judetene si vor fi prezenti in Expozitia Nationala;

 Norma poate fi realizata si intr-un singur an, adica in anul columbofil in curs;

 Tot la nivel de Asociatii se pot arbitra si porumbei clasa Standard Sport cu norma pe un AN, indeplinind jumatate din normele celor cu palmares. Si la aceasta Categorie va participa un lot de 5 masculi si 5 femele in cadrul expozitiei Nationale, unde dupa arbitrajul final vor fi desemnati Campinii Nationali Clasa Standard si vor fi premiati cu plachete primii 5 masculi si 5 femele la ambele CLASE;

 Arbitrarea finala ,la aceasta categorie,se va face la Expozitia Nationala,unde sunt adusi porumbei arbitrati la nivel judetean cu punctele cele mai bune(minim 91 pct.),in conditiile stabilite de Consiliul Director si Presedintele Corpului National de Arbitri a Federatiei Crescatorilor de Porumbei din Romania;

 Pentru participarea evenimentele INTERNATIONALE, se vor rearbitra primi 15 masculi si 15 femele si in functie de punctajul obtinut si se va alcatuii Lotul OLIMPIC format din 5 masculi si 5 femele;

 Nu pot fi arbitrati alti porumbei decat cei care sunt desemnati la Categoria Standard si fac parte din lotul Asociatiei Judetene.(nu pot participa la 2 categorii);
2. Campionatul copiilor (între 10 si 16 ani)
a) La porumbei maturi – se considerã punctajul realizat de porumbel în 5 (cinci) etape indiferent de numãrul de km si tipul de concurs, într – un an. Nu se organizeazã palmares.

b) La pui - se considerã punctajul realizat de porumbel în 3 (trei) etape de la concursurile cu puii indiferent de numãrul de km, într – un an.
Nu se organizeazã palmares.
3. Campionatul copiilor – crescãtor copii (între 10 ºi 16 ani)
a) La porumbei maturi - se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numãrul 1, la fix 5 (cinci) etape de concurs, fãrã normã de kilometri si indiferent de tipul concursului într – un an. Nu se organizeazã palmares.

b) Campionatul copiilor – crescãtor copii pui – (între 10 si 16 ani) la pui - se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numãrul 1, la fix 3 (trei) etape de concurs, de la concursurile cu pui fãrã normã de kilometri. Nu se organizeazã palmares.


4. CAMPIONATUL COLUMBOFILILOR

a) Categoria Vitezã Crescãtor
 Se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numãrul 1, la fix 5 (cinci) etape de concurs, din tipurile vitezã si vitezã – demifond cu participarea a minim 20 de crescãtori si 250 de porumbei si norma de kilometri - minim 1000 km într – un an; 2(douã) din cele 5(cinci) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul judetean semi – general sau general, celelalte 3(trei) luându – se la alegere din oricare clasamente.

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 3 ani.


b) Categoria Demifond Crescãtor
 Se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numãrul 1, la fix 4 (patru) etape de concurs, din tipurile demifond, vitezã – demifond sau demifond – fond cu participarea a minim 20 de crescãtori si 250 de porumbei si norma de kilometri – minim 1400 km într – un an; 2(douã) din cele 4(patru) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul judetean sau general, celelalte 2(douã) luându – se la alegere din oricare clasamente.

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

c) Categoria Fond Crescãtor
 Se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numãrul 1, la fix 3 (trei) etape de concurs, din tipurile demifond – fond si fond cu participarea a minim 20 de crescãtori si 250 de porumbei si norma de 1650 km. Din cele trei etape se poat lua maxim o etapa din clasamentul pe centru (cu participare a minim 20 membri si 250 de porumbei) si obligatoriu o etapa nominalizata (judetean, semigeneral sau general).

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani.

 Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

d) Categoria Maraton Crescãtor
 Se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numãrul 1, la fix 3 (trei) etape de concurs, din tipul maraton cu minim 50 de columbofili si 250 de porumbei. Una dintre etape se va centraliza din clasamentul general sau semi-general. (fac excepþie concursurile Berlin naþional si semi – nationale unde se pot folosi clasamentele zonale).

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

e) Categoria General Crescator
 Se va lua in calcul punctajul cu penalizarea cea mai mica a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei inscrisi pe fisa de cronometrare numarul 1 , la fix 6 etape de concurs parcurgând minim 1800 km , 2 (doua ) etape se va lua din cele 6 ( sase ) etape din clasamentul judetean, semi – general sau general iar celelalte 4 ( patru ) luându – se la alegere din oricare clasamente dupã cum urmeazã:
 2 etape, din tipul vitezã, sau vitezã – demifond, se va lua obligatoriu din clasamentul judetean, semi-general sau general.
 2 etape, din tipul demifond, vitezã – demifond sau demifond – fond
 2 etape, peste 500 km.

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmareul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

f) Categoria As Crescãtor
 Participa columbofilii care au realizat norma cu echipa la urmatoarele 5 categorii: vitezã, demifond, fond , general si maraton. Punctajul pentru categoria AS se face prin însumarea punctajului penalizant la toate cele cinci categorii enumerate mai sus.

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

g) Categoria Crescãtor Pui
 Se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numãrul 1, la fix 5 (cinci) etape de concurs cu puii; 2(douã) din cele 5(cinci) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul general, semi – general sau judetean, celelalte 3(trei) luându – se la alegere din oricare clasamente.

 Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

h) În situatia în care se vor regãsi punctaje egale atât la porumbel cât si la crescãtor, departajarea se va face în functie de km. ( cel cu numarul de km mai mare va fi considerat primul).

i) Pentru fiecare categorie competitionalã la porumbei (exceptie Campionatul copiilor) se vor centraliza urmatoarele sub-categorii (în conditiile existentei a mãcar unui porumbel / categorie):
 maturi (porumbei în vârstã de minim 2 ani);

 tineret;

 pui;

 palmares pe 2 ani tineret;

 palmares pe 2 ani maturi;

 palmares 3 ani.

j) Pentru fiecare categorie competitionalã la crescãtori (exceptie campionatul copiilor) se vor centraliza urmãtoarele subcategorii (în conditiile existentei a macar unui crescãtor / categorie):
 rezultate pe un an;

 rezultate pe doi ani – palmares pe 2 ani;

 rezultate pe trei ani – palmares pe 3 ani.

k) Titlul de Maestru Columbofil se obtine dupã îndeplinirea urmãtoarelor conditii:
 douã titluri de campion national la porumbei (doi ani diferiti);

 douã titluri de campion national crescãtori (doi ani diferiti);

 ocuparea unui loc în primii 3 în Campionatul Olimpic al FNCPR (clasa sport) în doi ani diferiti;

 dupa indeplinirea acestor conditii crescatorul are obligatia sa faca toate demersurile necesare in asociatia din care face parte pentru a completa dosarul si predarea acestuia la Expozitia Nationala din anul in curs presedintelui CNS. Dupa verificarea datelor , se va acorda titlu in anul urmator in cadrul festiv organizat odata cu expozitia nationala;

l) Crescatorul Anului
 FNCPR premiazã anual columbofilul cu cel mai bun procentaj de clasãri din 10 etape de concurs;

 Regulã de participare:
 10 etape particpare la concursuri cu un minim de 5000 km cu următoarele condiţii per/etapă pentru a putea fi centralizată:
 Etapele de viteză, viteză-demifond şi demifond cu angajarea aminim 30 de porumbei/etapă;
 Etapele de demifond-fond, fond şi mare fond cu angajarea a minim 15 de porumbei pe etapă;
 Etapele de marazon cu angajarea de minim 10 porumbei pe etapă;
 Procentajul de porumbei clasati se cumuleazã si se împarte la 10 – iar suma obtinutã este punctajul crescãtorului pentru acest campionat;

 Se premiazã doar primul loc cu un trofeu transmisibil si cu o plachetã. Columbofilul campion va avea gratuitate la banchetul de decernare a treofeelor din anul urmator si va premia personal urmãtorul campion cu trofeul transmisibil;

 Cel care castigã de trei ori trofeul îl va pãstra definitiv.

5. CAMPIONATUL NATIONAL AL ASOCIATIILOR AFILIATE FNCPR
a) Se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a primilor 5 porumbei (indiferent de varsta) din cadrul fiecarei asociatii la urmatoarele categorii:
 viteza
 demifond
 fond
 general
 maraton
6. CAMPIONAT NATIONAL COLUMBODROM
a) FNCPR va organiza anual “Campionatul Crescãtori Columbodrom”, punctajul în acest campionat fiind dat de cumularea punctelor obtinute de primul porumbel sosit si clasat dupã formula de clacul al FNCPR, al crescatorului, la etapa finalã, în minim 3 columbodroame avizate de catre FNCPR.

b) Pot participa doar puii cu inele FNCPR.

c) Columbodroamele care doresc ca participantii lor si porumbeii acestora sa fie inclusi în acest campionat vor trimite o cerere catre FNCPR pana la 15 februarie a fiecarui an si vor achita taxa per/porumbel stabilitã de cãtre FNCPR pina cel tarziu 01 Iunie a fiecarui an. Suma va fi folositã pentru premierea primelor 3 (trei) crescatori cu cupe si premii în bani.

d) Columbodroamele FCI au obligatia sa paricipe la acest campionat . Columbodroamele FCI care nu participa la acest campionat li se va retrage avizul acordat de catre FNCPR , iar aceasta va face toate demersurile necesare pentru radierea columbodromului respectiv din campionatul FCI incepand cu anul urmator.
CAPITOLUL XVIII
CATALOGUL NATIONAL SI EXPOZITIA NATIONALÃ COLUMBOFILÃ A ROMÂNIEI
a) În urma centralizarii rezultatelor finale, nationale si judetene, FNCPR va edita anual Catalogul National FNCPR. Acesta va contine Campionatul National pentru toate categoriile de distantã – primii 100 de porumbei si crescãtori pe fiecare categorie , Campionatul Provincial pentru toate categoriile de distanta - primii 5 porumbei si crescatori si Campionatele judetene pe categorii – primii 3 porumbei si crescãtori pe categorie. Modul sãu de editare si comercializare va fi hotãrât de Comitetului Director al FNCPR în fiecare an.

b) Anual FNCPR va organiza Expozitia Nationalã Columbofilã a României sub titulatura – ZILELE COLUMBOFILIEI ROMÂNE. Aceasta se organizeazã de cãtre asociatiile afiliate, sub cordonarea Comitetului Director al FNCPR. Asociatiile care doresc sã organizeze Expozitia Columbofilã Nationalã, trimit la sediul FNCPR o adresã prin care solicitã acest lucru, înainte cu un cel putin un an iar Comitetului Director decide cine va fi organizatorul. De regulã decizia se ia în cadrul sedintei organizate în cadrul Expozitiei Columbofile Nationale a anului în curs. În functie de spatiul existent în sala de expozitie, presedintele CNS, va decide numãrul de porumbei pentru fiecare categorie care va participa în expozitie.

c) Columbofilii vor optiona prin intermediului tehnicului de judet, în Programul National de Clasamente, participarea porumbeilor proprii în Expozitia Nationalã. În urma optionãrilor se face selectia porumbeilor participanti în expozitie. Acest lucru se face electronic si lista este publicatã pe site – ul FNCPR. Dupã publicarea listei, timp de 5 zile se poate contesta corectitudinea acesteia sub raportul porumbeilor nominalizati dar care lipsesc din selectia pentru expozitie. Datele limitã pentru aceste operaþiuni vor apare pe site – ul FNCPR.

d) Columbofilii vor achita contravaloarea taxei de boxã stabilitã de organizatori la predarea porumbeilor în salã. In cazul ne-prezentarii se achita o taxa stabilita de organizator, iar acesta poate refuza porumbeii intregului judet pentru ne-plata exemplarelor lipsa.

e) Fisele de expozitie se tipãresc de cãtre FNCPR, în urma deciziei Comitetului Director, iar contravaloarea acestora se achitã de cãtre detinãtorii porumbeilor expusi.

f) Primii 3 porumbei si primii trei crescãtori la fiecare categorie vor fi recompensati cu trofee de cãtre FNCPR – ca organizator al Campionatului National Columbofil al României.

g) Un porumbel poate participa la Expozitia Nationalã la o singurã categorie.

h) Porumbeii vor fi prezentati la sala de expozitie de cãtre o delegatie a asociatiei, având asupra lor un tabel (douã exemplare stampilate cu stampila asociatiei) cu porumbeii participanti (poate fi listat din lista porumbeilor pe judete care va apare pe site – ul FNCPR) si certificatul sanitar – veterinar pentru porumbeii participanti la expozitie.
i) În situatia în care la expozitiile nationale se sustrage un porumbel, proprietarul acestuia va fi despãgubit astfel:
 dacã porumbelul figureazã în primele 5 de locuri din campionatul national valoarea sumei este de 1000 Euro;

 dacã porumbelul figureazã între locurile 5 si 20 din campionatul national valoarea sumei este de 500 euro;

 dacã porumbelul figureazã dupã primele 20 de locuri din campionatul national valoarea este de 300 Euro;

CAPITOLUL XIX
OLIMPIADA SI EXPOZITIILE COLUMBOFILE INTERNATIONALE

a) FNCPR organizeazã anual Campionatul Olimpic, dupã normele de participare la Olimpiadã. Pentru acesta pe pagina fiecãrui judet de pe Programul National de Clasamente va exista un Card Electronic de calcul automat al primilor trei porumbei la fiecare categorie. Crescãtorii care doresc si au porumbei cu rezultate conform normelor FCI vor sesiza tehnicul asociatiei care va verifica rezultatele si le va introduce în cardul electronic. De aici se va face automat centralizarea nationalã a porumbeilor. Primii trei porumbei vor participa în expozitie si vor fi premiati cu trofee ca si Campioni Olimpici la fiecare categorie.

b) În Campionatul Olimpic poate participa orice columbofil din Romania cu conditia sã fie membru în asociatiile afiliate în FNCPR sau într-o entitate care are semnat protocol de reprezentare cu FNCPR.

c) Entitãtile columbofile care au protocol de reprezentare a FNCPR trebuie sã respecte cumulativ urmãtoarele conditii :
 Clasamentele care se vor lua în calcul pentru Campionatul Olimpic se vor efectua în Programul National de Clasamente. Entitãtile vor primii user si parola pentru fiecare plan de zbor

 Entitãtile reprezentate vor achita o taxa de 1,1 Euro/10 porumbei introdusi în listele de start, în pagina din program unde vor avea Planul de concursuri

 Entitãtile reprezentate vor respecta prevederile prezentului regulament cu privire la îmbarcarea porumbeilor, transportul porumbeilor, lansarea porumbeilor, dosare de concurs, desigilarea ceasurilor, si întocmirea clasamentelor.

 Dosarele finale ale concursurilor luate în calcul pentru Campionatul Olimpic se întocmesc dupã prezentul RNS

 Dosare de concurs ale concursurilor luate în calcul pentru Campionatul Olimpic se vor omologa de cãtre omoloatorii desmenati de cãtre FNCPR

 Începãnd cu zborurile cu puii, pot fi selectati pentru participare la Olimpida si Cupa Continentalã (Europa Pigeons Championship) doar porumbeii cu inele cu sigla FCI

 Pentru Campionatul Olimpic la categoriile vitezã si demifond se acceptã planuri de concurs conforme cu cerintele expozitionale FCI

 Pentru categoria Fond se accepta mai multe planuri de concurs doar pe directii diferite cu cel putin 90°. În cazul în care asociatiile afiliate la FNCPR au plan de zbor pe o directie, acesta rãmîne suveran pe aceea directie urmând ca entitãtile reprezentate sã facã protcol cu asociatiile FNCPR din judetul respectiv, pe plan sportiv. În caz de ne-întelegeri FNCPR poate arbitra.

 Pentru categoria maraton se accepta mai multe planuri de zbor doar pe directii diferite cu minim 90°. În cazul în care asociatiile afiliate la FNCPR din respectivul judet au plan de concursuri pentru maraton, entitãtile reprezentate vor face protocol de colaborare pe plan sportiv. În caz de ne-întelegeri FNCPR poate arbitra.

 În cazul etapelor nationale doar acestea sunt acceptate pentru norma olimpicã.

 Pentru acceptarea palmarelului 2013 – 2015 entãtile afiliate vor trimite dosar de recunoastere. Cerintele acestui doar vor fi impuse de cãtre FNCPR si se vor paza doar pe prevederile prezentului RNS.

 Crescãtorul va opta pentru categoria unde trimite porumbelul la expozitie. Pentru a fi premiat porumbelul trebuie sã fie prezent în expozitie la categorie olimpicã si sã participe obligatoriu la manifestãrile internationale. În caz contrar crescãtorul va fi penalizat cu suma de 200 euro.

 Calculul punctajelor prin carduri electronice se aplicã tuturor manifestãrilor internationale si se face la solicitarea crescãtorului. De corectitudinea datelor rãspunde tehnicul asociatiei. Pentru introducerea de date eronate acesta va fi penalizat conform articolelor statutului sau prezentului regulament.

d) Atentie:Pentru Campionatul Olimpic sau pentru orice alte manifestãri internationale unde participã Lotul ROMÂNIEI se poate participa doar cu inele genealogice românesti iar începandu cu inelele din 2014 doar cu inele cu sigla FCI connform deciziei Congresului International al FCI.

e) În situatia în care se vor regãsi punctaje egale atât la porumbel cât si la crescãtor, departajarea se va face în functie de km (cel cu numarul de km mai mare va fi considerat primul).

f) Normele de participare se publicã anual pe site-ul FNCPR cu minim 30 de zile înainte de manifestarea internationalã.

g) Pentru categoria Maraton, la Olimpiadã si Expozitiile Internationale, participã porumbeii cu punctele obtinute în Concursurile tip Maraton FNCPR.

CAPITOLUL XX
PARTICIPAREA LA MANIFESTÃRI INTERNATIONALE APORUMBEILOR DIN CLASA STANDARD

a) Lotul de standard al Romaniei se alege prin arbitrare de cãtre o comisie desemnatã de presedintele Corpului National de arbitri.

b) Arbitrarea se face în cadrul Expozitiei Nationale a FNCPR pentru porumbeii standard. Acestia sunt porumbeii participanti la concursurile organizate de cãtre FNCPR si care întrunesc numãrul de kilometri necesar categoriilor de standard conform normelor olimpice.

c) La Olimpiadã sau la alte manifestãri România participã cu 5 masculi si 5 femele, care au obtinut cel mai bun punctaj la arbitrare.

CAPITOLUL XXI
SESIZÃRI, ABATERI, SANCTIUNI

a) Orice membru columbofil, indiferent de functia pe care o ocupã la nivel de asociatie, sau federatie este obligat sã respecte întocmai prevederile prezentului regulament.

b) Competentele de sanctionare în conformitate cu prevederile prezentului regulament sunt urmãtoarele:
 Membrii columbofili vor fi sancþionati de cãtre comisiile de disciplinã ale asociatiei din care fac parte; comisiile de disciplinã au obligatia sanctionãrii, conform cu prezentul RNS si a comunicãrii în scris în 10 zile de la sentintã, columbofilului în cauzã; deciziile comisiei de disciplinã se vor contesta la comisia de disciplinã, arbitraj si litigii a FNCPR; neaplicarea corectã a RNS si aplicarea altor sanctiuni de cãtre comisia de disciplinã judeteanã atrage în cazul contestatiilor anularea sezonului competitional pentru membrii comisiei de disciplinã judeteanã, care au votat altã sanctiune conform procesului verbal întocmit.

 CNS va sanctiona în conformitate cu prezentul RNS chestiunile referitoare la organizarea concursurilor, omologarea si centralizarea rezultatelor, respectiv persoanele implicate, asociatiile sau comitetele de organizare, omologatorii, responsabili de zonã etc.; astfel cãtre CNS se trimit doar sesizãri cu privire la activitatea organizatoricã; deciziile CNS se comunicã în termen de 10 zile în scris sau pe site – ul FNCPR celor în cauzã; contestatiile la deciziile CNS se rezolvã de cãtre Comitetul Director al FNCPR.

 Comisia de disciplinã, arbitraj si litigii a FNCPR judecã prin prisma prezentului RNS contestatiile primite de la columbofili la deciziile comisiilor de disciplinã judetene. Deciziile comisiei de disciplinã, arbitraj si litigii a FNCPR se comunicã în termen de 10 zile în scris sau pe site – ul FNCPR celor în cauzã. Contestatiile la deciziile comisiei de disciplinã se depun la Comitetul Director al FNCPR.

 Comitetul Director solutioneazã cazurile numai prin prisma prezentului RNS. Deciziile comitetului director se comunicã în scris sau pe site – ul FNCPR celor în cauzã în 10 zile de la decizie.

c) Sesizãri cu privire la abateri de la articolele prezentului RNS trebuie fãcute, obligatoriu, de orice membru columbofil, imediat dupã observarea sau aflarea faptului în sine, atât verbal cât si în scris. Ele vor fi adresate comisiilor de disciplinã judetene pentru abateri ale columbofililor si CNS, pentru abateri la nivel de organizare, omologare, centralizare rezultate.

d) Când a fost descoperitã o fraudã si s – au întocmit procese verbale în acest sens sau a apãrut un litigiu referitor la înscrisuri cu caracter tehnic, acestea trebuie pãstrate de cãtre comisia care a dispus în cauzã, deoarece hotãrârea respectivã poate fi contestatã pe linie ierarhicã în cadrul FNCPR. Comisiile nu au dreptul sã elibereze pãrtilor în litigiu documentele cauzei.

e) Pe lângã sanctiunile prevãzute la fiecare capitol se vor mai aplica sanctiuni de anulare a etapei sau a sezonului pentru urmãtoarele:
 Clemarea porumbeilor de acasã sau clemarea porumbeilor de cãtre proprietarul lor, atât la concurentii cu ceasuri mecanice cât si electronice, conduce la anularea rezultatelor din acel an;
 Angajarea porumbeilor la concursuri fãrã inele matricole, cu inele tãiate, lãrgite, sudate, falsificate conduce la anularea etapei columbofilului care îi detine, precum si membrilor comisiei de îmbarcare;

 Clemarea porumbeilor unui columbofil cu aceleasi cleme de la alt concurs (seria întreagã, nu atunci unde din combinaþia cifrelor apar câteva) – fac exceptie clemele electromagnetice care sunt permanente – conduce la anularea etapei pentru columbofil si comisia de îmbarcare;

 Cuseta cu douã cleme si marcarea corespunzãtoare. Marcarea fãrã clemã va fi anulatã;

 Nesigilarea mijlocului de transport dupã îmbarcare se sanctioneazã cu anularea etapei pentru responsabilul de centru;

 Distrugerea de sigilii si boxe cu scãpãri de porumbei pe timpul transportului porumbeilor în concurs se sanctioneazã cu anularea etapei celor vinovati sau în cazuri grave duce la anularea întregului concurs sau dupã caz a centrului care a fost implicat în aceastã situatie.

 Refuzul de a participa la cererea responsabilului de centru la activitãtile columbofile atrage anularea etapei pentru columbofilul care nu respectã indicatiile primite.

 Neprezentarea cu ceasul constatator la locul si ora stabilitã pentru marcãrile de control initial (mai puþin cei cu ceasuri electronice) sau control final.

 Fisa de cronometrare care nu a fost completatã corespunzãtor, continând modificãri, stersãturi, completãri, se anuleazã. De asemenea, marcãrile de pe bandã care nu se pot citi integral se anuleazã;

 Banda care nu este perforatã sau contine perforãri între controlul initial si cel final, inclusiv, se anuleazã;

 Ceas de cronometrare oprit;

 Banda de cronometrare când este pe tamburul exterior al ceasurilor cu douã tambure se anuleazã;

 Abateri mai mari de 3 minute pe zi a tuturor tipurilor de ceasuri (mecanice sau electronice) de la ora exactã la controlul final, duc la anularea etapei;
 Fixarea – pornirea gresitã a ceasurilor, inclusiv a celor electronice, sub raport al cursei si al ceasului atomic, duce la anularea etapei;

 Prezentarea la activitãtile columbofile a unui membru în stare de ebrietate cu generare de incidente conduce la anularea rezultatelor proprii la concursul respectiv.

f) Pe lângã sanctiunile prevãzute la fiecare capitol se vor mai aplica sanctiuni de suspendare din activitatea columbofilã pentru urmãtoarele:
 Adresare de injurii si calomnii oricãrui membru columbofil la sedintele columbofile, la îmbarcãri – desigilãri sau în orice cadru organizat cu scopul întreprinderii de manifestãri columbofile atrage suspendarea din campionatul national pe o perioadã între 1 an si 10 ani;

 Orice încercãri dovedite de fraudare a concursurilor atrage suspendarea din campionatul national pe o perioadã între 1 an si 10 ani;

 Nerespectarea angajamentelor luate la înscrierea în asociatia columbofilã atrage dupã sine suspendarea din activitatea competitionalã pentru o perioadã între 1an si 10 ani;

 Fraudarea concursurilor prin orice mijloace constituie o abatere gravã si se pedepseste cu suspendarea celor implicati si totodatã a responsabilului de centru pe o perioadã între 5 ani si 10 ani din campionatul national;

 Furturi de cleme, de porumbei în timpul îmbarcãrii, transportului, lansãrii se sanctioneazã cu excludere între 5 ani si 10 ani;

 Detinerea de porumbei fãrã drept de proprietate (furati, prinsi etc.) se sanctioneazã cu excludere între 1 an si 10 ani;

 Detinerea de instalatii în scopul prinderii porumbeilor se sanctioneazã cu excludere între 1 an si 10 ani;

 Manifestarea unui comportament violent sau actiuni care conduc la violente fizice desfãsurate la sediul centrului de îmbarcare/filialei/asociatiei si îndreptate împotriva unui alt membru columbofil sau a unei terte persoane implicate în organizarea evenimentului sau invitatã sã participe la respectivul eveniment;

 Suspendarea responsabilului de centru pentru o perioada intre 1 si 5 ani, in cazul in care la central respective se constata o frauda generate de ne-respectarea procedurilor de imbarcare sau desigilare.

 Folosirea altor distante de concurs prin introducerea in Programul National de Clasamente a unor coordinate eronate fata de cele ale crescatoriei.

g) Sanctiunile se vor aplica numai în urma unor cercetãri (anchete) minutioase, din care sã reiasã vinovãtia celor în cauzã; orice sanctiune trebuie adusã la cunostinta celui implicat prin adresã scrisã sau prin intermediul site – urilor (Asociatiei sau Federatiei).

h) Toate divergentele ivite între columbofil si asociatie se solutioneazã în primul rând de cãtre comisia tehnica sau de disciplinã a asociatiei si ulterior contestatiile se trimit în ordinea ierarhicã prevazutã de RNS si statut.

i) Asociatiile si membrii lor îsi interzic formal sub sanctiunea de excludere, orice actiune în justitie contra FNCPR sau Asociatii columbofile pentru faptul cã au compãrut în fata unei comisii de disciplinã columbofilã. Actiunea în justitie poate fi promovatã numai dupã epuizarea tuturor formelor de judecatã de cãtre comisiile de disciplinã de la nivelul Asociatiei si FNCPR.

j) Dacã dupã epuizarea tuturor mijloacelor pentru a obþine executarea unei hotãrâri date de comisia de disciplinã si litigii, vinovatul nu s – a supus deciziei, FNCPR va judeca oportunitatea de a deferi cazul organelor în drept.

k) Orice columbofil cu cotizatia plãtitã la zi, si cu taxele de zbor achitate pentru anul in curs, are dreptul de a verifica în orice moment corectitudinea desfãsurãrii concursurilor.

l) Orice situatie care nu este prevãzutã de cãtre prezentul RNS va fi solutionatã prin vot de cãtre CNS sau dacã este o situatie de urgentã în timpul sezonului va fi solutionatã direct de cãtre presedintele CNS.

m) Orice abatere de la prezentul regulament poate antrena suspendarea precum si excluderea din activitatea columbofilã conform Statutului.

n) Faptele comise de columbofili sau de grupuri de columbofili care antreneazã rãspunderea fatã de centrul de îmbarcare/filialã/asociatia din care fac parte, pot fi judecate de CNS în urma unor sesizãri sau din oficiu în termen de maxim 2 ani de la data sãvarsirii acestora.

o) Prezentul regulament trebuie sã fie respectat cu strictete de toti membrii asociatiilor afiliate FNCPR si se aplicã la toate concursurile organizate de asociatii.

 


Presedintele Federatiei Nationale a Crescãtorilor de Porumbei din România,
Tunduc Marius

Presedintele Comisiei Nationale Sportive a FNCPR,
Badea Dorel

 

inapoi