REGULAMENTUL NAÞIONAL SPORTIV PENTRU PRACTICAREA COMPETIÞIILOR  CU PORUMBEI VOIAJORI CÃLÃTORI  ÎN CAMPIONATUL NAÞIONAL F.C.P.R.

Prezentul regulament conþine instrucþiunile necesare practicãrii concursurilor cu porumbei cãlãtori în cadrul FCPR, în condiþii de siguranþã ºi competitivitate ridicatã. Asociaþiile afiliate îºi pot crea ºi regulamente proprii care însã nu pot contraveni în niciun fel prezentului regulament.

Prezentul regulament conþine normele ºi modul de centralizare a rezultatelor în Campionatul Naþional Columbofil al României organizat de FCPR.

DENUMIRI SPECIFICE

Membru columbofil – persoana înscrisã într – o asociaþie, membrã FCPR, cu toate obligaþiile financiare plãtite la zi.

Asociaþie Columbofilã –  asociaþie nonprofit, organizatã pe baza legii 26/2000, afiliatã la FCPR cu contract de afiliere.

Organizator – Asociaþie columbofilã care rãspunde de organizarea concursurilor cu porumbei cãlãtori, în raport cu planul de concursuri avizat de CNS al FCPR ºi de prezentul Regulament.

Transportator – persoanã fizicã autorizatã sau societate comercialã (posibil asociaþie columbofilã) care face transportul porumbeilor la locurile de lansare sub stricta coordonare a organizatorului, conform contractului încheiat între pãrþi  ºi care deþine toate documentele necesare transportului de porumbei în condiþiile legii.

Plan de concursuri – un tabel care conþine graficul dupã care se organizeazã concursurile cu porumbei cãlãtori, datele de lansare (localitatea ºi data), centrele de îmbarcare, responsabilii de centre precum ºi Asociaþia sau Comitetul de Organizare.

CNS – Comisia naþionalã sportiva

C D- Comitetul Director

Responsabil de zonã – membru al CNS desemnat sã supravegheze una dintre cele 8 zone  existente la nivel naþional.

Responsabil tehnic – persoanã aleasã în cadrul asocia?iilor care este responsabilã de toate procedurile tehnico-sportive prevãzute în prezentul RNS

Atât pentru func?ia de responsabil tehnic jude?ean cât ?i de centru, CNS al FCPR orgaizeazã annual testãri, în urma cãrora cei admi?i primesc o diplomã care le dã dreptul sã ocupe func?ia respectivã.

CAPITOLUL I

MIJLOACE NECESARE ÎN COMPETIÞIILE CU PORUMBEI CÃLÃTORI

Membrul columbofil – crescãtor de porumbei cu legitimaþie (licenþã) ºi cotizaþie la zi – are obligaþia sã deþinã urmãtoarele:

 • porumbei calatori (voiajori) maturi, tineri (de un an), pui, în perfectã stare de sãnãtate (vaccinaþi etc.),  cu inele matricole (genealogice) pe picior, cu titluri de proprietate;
 • crescãtorie;
 • ceas constatator – un columbofil participã la concursurile cuprinse într -un singur  Plan de concursuri cu acelaºi tip de ceas (ceasuri), de la început pânã la sfârºit, sub sancþiunea anulãrii etapelor unde s – a folosit alt tip de ceas; schimbarea ceasului se poate face în caz de defecþiune; Asociaþia sau CNS poate solicita dovezi în acest sens; este interzisã folosirea simultanã a ceasurilor electronice (senzor) ºi mecanice (stiker); fac excepþie de la aceastã regulã columbofilii care participã simultan la douã concursuri cu îmbarcare în aceeaºi zi ºi unde nu este posibilã prezenþa columbofilului la ambele centre (datoritã distanþelor mari ºi a orelor de îmbarcare); la solicitarea CNS, omologator sau asociaþie organizatoare, columbofilul trebuie sã facã dovada imposibilitãþii prezenþei în ambele centre sub sanþiunea anulãrii etapei;
 • inele matricole;
 • legitima?ie vizatã annual de catre conducerea asoci?iei
 • Carnet de eviden?ã columbofilã, în care se men?ioneazã to?i porumbeii care urmeazã sã participle la concursuri în acel sezon (maturi sau pui)
 • coordonatele GPS ale locaþiei crescãtoriei;
 • resurse materiale ºi financiare necesare.

Organizatorii au obligaþia sã deþinã  urmãtoarele:

 • loc pentru clemarea ºi  îmbarcarea porumbeilor (amenajat specific), pentru sigilare, pornire ºi  desigilare ceasuri;
 • mijloc de transport porumbei la locurile de lansare (propriu sau închiriat) omologat conform normelor în vigoare pe teritoriul României sau a statelor tranzitate spre locurile de lansare;
 • documente necesare transportului de porumbei în condiþii de legalitate absolutã;
 • cleme de concurs tip stikere la toate tipurile de concurs ºi aparate sau mijloace de clemare pentru asociaþiile unde se concureazã ºi cu ceasuri mecanice;
 • Sisteme de îmbarcare pentru ceasurile electronice – începând cu sezpnul 2013 acestea vor fi obligatoriu in proprietatea Asocia?iilor Columbofile afiliate (pe durata desfasurari concursurilor ), iar firmele care comercializeazã sisteme de cronometrare electronice vor vinde sistemul de imbarcare obligatoriu, numai catre asocia?ii.
 • imprimate tipizate;
 • alte materiale necesare practicãrii columbofiliei.

Capitolul II

TIPURI DE CONCURSURI ªI COMPETENÞELE ORGANIZATORICE

a) Organizarea concursurilor cu porumbei cãlãtori din punct de vedere tehnic  înseamnã respectarea procedurilor, de la îmbarcarea porumbeilor ºi pânã la omologarea concursului de cãtre omologator.  Aceste proceduri sunt prevãzute în prezentul RNS ºi se aplicã ca atare.

b) Face excepþie de la cele menþionate anterior transportul porumbeilor cu maºini speciale care se face în conformitate cu normele de transport intern ºi internaþional în vigoare  în momentul efectuãrii cursei.

c) Organizarea concursurilor cu porumbei pentru campionatul FCPR ºi transportul porumbeilor sunt douã chestiuni diferite din punct de vedere tehnic. Astfel atribuþiunile organizatorului în raport cu CNS sunt doar cele specificate în prezentul regulament.

d) Transportarea porumbeilor la locul de lansare se va face cu maºini speciale, dotate cu sistem GSP de supraveghere prin satelit. Acestea trebuie sã îndeplineascã normele europene pentru transportul pãsãrilor ºi animalelor. Asociaþiile pot opta pentru transportul cu maºini proprii sau cu maºini de închiriat. Raporturile economico – financiare generate de transportul porumbeilor la locurile de lansare nu fac obiectul atenþiei CNS.  Raporturile organizator – CNS sunt cele legate strict de respectarea prezentului regulament iar organizarea concursurilor ºi transportul porumbeilor sunt douã lucruri separate. Aceste lucruri se prevãd într – un protocol care va cuprinde integral toate clauzele aferente unei bune organizãri. Protocolul se trimite odatã cu planul de concursuri ºi se înregistreazã obligatoriu la FCPR.

e) CNS se ocupã de supravegherea desfãºurãrii Campionatului Naþional Columbofil, începând cu avizarea planurilor de zbor, cu desemnarea omologatorilor, supervizarea organizãrii concursurilor prin responsabilii de zonã, omologarea concursurilor, aplicarea de sancþiuni în conformitate cu statutul ºi prezentul RNS ºi în final omologarea rezultatelor finale  (a normelor pe diferite categorii).

f) CONCURSURILE CU PORUMBEI CÃLÃTORI (MATURI SI PUI ) SE ORGANIZEAZÃ DE CÃTRE ASOCIAÞIILE COLUMBOFILE AFILIATE LA FCPR ÎN CONFORMITATE CU PREZENTUL RNS, ASTFEL ÎNCÂT PE RAZA UNUI JUDE?, RESPECTIV JUDETUL ILFOV + MUNICIPIUL BUCURE?TI SE POT ORGANIZA DOUA PLANURI DE ZBOR LA TIPURILE DE CONCURS VITEZA, VITEZA-DEMIFOND SI DEMIFOND, cu acordul comitetului de conducere a Asociatiei Judetene. Asociatiile care au peste 600 membrii columbofili, pot organiza trei planuri de zbor.

g) In judetele cu mai multe asociatii, respectiv Judetul Ilfov + Bucuresti, oricare dintre asociatiile care doresc sa organizeze concursuri la categoriile men?ionate mai sus vor trimite cerere de organizare, ?i dosar de organizare care sã con?inã:

-         planul de zbor

-         mijloacele de transport din dotare (sau închriate) (cu foto detailat)

-         numarul de membrii activa?i în programul de clasamente a FCPR la data depunerii dosarului

h) În cazul în care se trimit mai multe planuri de zbor CNS va selacta doua dintre ele care vor putea fi utilizate în Campionatul Na?ional Columbofil a României/

i) Crescatorii  dintr-un jude? pot opta pe care dintre planurile de zbor (acolo unde sunt doua) vor concura însã vor participa tot sezonul pe acelasi plan de zbor sub sanctiunea anularii rezultatelor. Asocia?ia(-iile) desemnatã ca organizatoare va asigura condi?ii de participare tuturor  membrilor columbofili de pe raza respectivului jude?  sub raport al distan?elor ?i al transportului sub sanctiunea pierderii dreptului de organizare între 1 ?i 3 ani pentru aceste tipuri de concurs, sau a suspendarii intregii conduceri fara drept de mai candida intre 1 si 3 ani.

j) Pentru categoria fond la nivelul teritorial al unui jude?, respectiv al Jude?ului Ilfov + Bucure?ti se accepta pentru participarea în Campionatul Na?ional Columbofil al României la tipurile de concurs – demifond- fond ?i fond organizarea unui singur plan de zbor. Acolo unde sunt mai multe asocia?ii afiliate acestea au obliga?ia convocãrii unei ?edin?e comune cu to?i reprezentanti legali ai asociatiilor. Daca nu se va ajunge la un acord comun, asociatia organizatoare va propune un  plan de concursuri ce trebuie sa fie obiectiv si pentru celalalte asociatii. Asocia?ia organizatoare este desemnata de CNS in baza raportului omologatorului din anul precedent. Aceasta asocia?ie, dupã desemnare poate semna protocoale pentru concursuri comune cu alte asocia?ii din alte jude?e, atât pentru fond cît ?i pentru maraton. Orice protocoale semnate de asociatia organizatoare fara acordul reprezentantilor din sedinta comuna sunt NULE.

k) Pentru etapele de fond zonale pe grupãri desemnate de FCPR, asocia?iile de pe raza jude?elor din grupãrile desmnate vor face o întâlnire comunã pentru a stabilii detaliile organizatorice ?i asociatia organizatoare. Acolo unde pe teritoriul unui jude? sunt mai multe asocia?ii,  poate participa la întâlnirea zonalã doar asocia?ia organizatoare desemnatã de ?edin?a comunã  conform Art.II lit. j). Acolo unde asociatiile din zona nu ajung la un acord, Consiliul Director al FCPR arbitreazã ne-în?elegerile.

l) Pentru etapele de maraton, FCPR desemneazã zonele pentru prima etapã de maraton ?i pentru organizare se aplicã prevederile articolului k).

Pentru etapa a doua – Na?ional I, ?i a treia Na?ional II cu lansare întîrziatã, FCPR desemneazã zonele de participare ?i etapele iar asocia?iile care doresc sã organizeze acele concursuri sub coordonarea FCPR vor trimite cerere ?i dosar de organizare care va con?ine:

- cerere

- dovada existen?ei mijloacelor de transport cu cele mai bune condi?ii (foto detalii)

- pre? per/porumbel

- numele persoanelor implicate în organizare

Pentru controlul secundar asocia?ia organizatoare va trimite cu fiecare camion de porumbei o ma?inã cu 4 persoane care vor efectua urmatoarea procedurã: pe fiecare centru împreunã cu persoanele de la centru vor prelua porumbeii îmbarca?i ?i cu stikerele puse ?i îi vor trece într-un proces verbal – serie porumbel + seria de deasupra stikerului. Procesul verbal la final va fi semnat ?i va  fi preluat de pe delegatul de pe ma?inã ?i stampilat ?i semnat în teren la lansare. Opera?iunea de îmbarcare  va fi obligatoriu filmatã precum ?i toate opera?ionile de lansare, hrãnire ?i adãpare ?i filmele puse pe internet dupã etapã.

m) Acolo unde mai multe asocia?ii din jude?e diferite participã la concursuri comune, delega?ii acestora vor stabilii printr-un protocol pentru fiecare etapã asocia?ia organizatoare.

n) Organizarea concursurilor se face în conformitate cu Planul de concursuri avizat de CNS,  a prezentului regulament,  legile statului român ºi a þãrilor de tranzit sau lansare a porumbeilor; de toate aceste lucruri rãspund organizatorii fiecãrui concurs în parte.

o) Dupã felul lor concursurile se clasificã în urmãtoarele tipuri:

 • concurs de vitezã – de la minim 100 km
 • concurs de vitezã  -  demifond – de la minim 300 km ºi unde existã crescãtori cu distanþe între 300 si 400 km;
 • concurs de demifond – de la minim 400 km ºi unde existã crescãtori cu distanþe între 400   ºi 500 km;
 • concurs de demifond –  fond – de la minim 500 km ºi unde existã crescãtori cu distanþe între 500 si 600 km;
 • concurs de fond – de la minim 600 km;
 • concurs de maraton – de la minim 800 km.

Fiecãrui crescãtor i se va centraliza etapa în funcþie de tipul acesteia, indiferent dacã distanþa acestuia depãºeºte limita superioarã a categoriei.

ATENÞIE! Programul Naþional de Clasamente nu va accepta distanþe sub minimul categoriei. Tehnicilor judeþeni care bifeazã o categorie care nu corespunde kilometric concursului li se va anula etapa.

p) În fiecare judeþ inclusiv în jude?ul Ilfov împreunã cu municipiul Bucure?ti, planul de concursuri judeþean poate conþine urmãtoarele etape:

 • 15 etape din tipurile – vitezã, vitezã – demifond ºi demifond;
 • 5 etape din tipurile – demifond – fond ºi fond;
 • 4 etape din tipul maraton, INCLUSIV CONCURSURILE NATIONALE ORGANIZATE  DE FCPR
 • Pentru Campionatul Puilor se va organiza un numar de 10 etape in intervalul cuprins intre : ULTIMUL WEEKEND din luna iulie si primul din luna octombrie

r) Concursurile de demifond – fond ºi fond se organizeazã în comun de asocia?iile afiliate din minim 2 jude?e. Pot face excep?ie de la acest caz asocia?iile  care pot organiza concursuri de fond cu minim 80 de columbofili participan?i ?i 80 de ceasuri constatatoare cu fi?e de cronomentare ?i benzi pt ceasurile mecanice, la fiecare etapã de fond organizatã.

Etapele ce se efectueaza cu gruparea se considera etape nominalizate, obligatoriu se vor efectua doua etape cu gruparea.

Gruparea 1

Caraº – Severin

Gruparea 2

Timiº, Arad

Gruparea 3

Bihor, Satu – Mare, Salaj, Maramures,

Gruparea 4

Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrita, Sibiu

Gruparea 5

Mures,  Harghita

Gruparea 6

Covasna, Brasov

Nota-etapa nr. 5 se va organiza obligatoriu de gruparile 5 si 6 in comun

Gruparea 7

Suceava, Botosani

Gruparea 8

Iasi, Neamt, Bacau

Gruparea 9

Vaslui, Vrancea, Galati , Buzau

Gruparea 10

Braila, Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi

Gruparea 11

Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, Dambovita

Gruparea 12

Olt, Arges, Teleorman, Valcea, Dolj

Gruparea 13

Gorj, Mehedinti

Gruparea 14

Prahova

s) Concursurile de maraton se organizeazã in comun de asociatii pe fiecare grupare de jude?e  aprobatã. Lansarile la toate concursurile de maraton se vor face de comun acord al asociatiilor participante, mai putin concursurile nationale organizate de F.C.P.R.

Concursurile de maraton se organizeaza astfel:

Maraton 1 – peste 800 km

Gruparea 1

Caraº – Severin

Gruparea 2

Timiº, Arad

Gruparea 3

Bihor, Salaj,  Satu – Mare, Maramures

Gruparea 4

Hunedoara, Alba, Cluj

Gruparea 5

Bistriþa, Sibiu, Mures

Gruparea 6

Harghita, Covasna, Brasov

Gruparea 7

Suceava, Botosani

Gruparea 8

Iasi, Neamt, Bacau

Gruparea 9

Vaslui, Vrancea, Galati, Buzau

Gruparea 10

Braila, Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi

Gruparea 11

Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, Dambovita

Gruparea 12

Olt, Arges, Teleorman, Valcea, Dolj

Gruparea 13

Gorj, Mehedinti

Gruparea 14

Prahova

Al doilea maraton:

Aceasta etapa este National pe grupari, se va organiza de catre FCPR, obligatoriu peste 900 km cu lansare la prima ora, execeptie facand gruparile ce lanseaza sub 900 km obligatoriu cu lansare intarziata ,la o data stabilita de FCPR. Localitatile de lansare precum si data concursului vor fi anuntate prin circulara. Nu se pot organiza alte concursuri de maraton în week-endul acestui concurs dar ?i în cel de dinainte ?i dupã acest week-end.

Nota : optional cu acordul tuturor asociatiilor dintr-o zona , pentru National se pot organiza si la peste 800km, insa lansarea porunbeilor se va face intre orele 09,00 si 11,00

Zonele sunt urmatoarele:

Zona 1

Caras – Severin, Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj, Maramures

Zona 2

Cluj, Bistrita-Nasaud, Mures, Alba, Hunedoara, Sibiu

Zona 3

Suceava, Botosani, Neamt, Bacau, Iasi, Vaslui

 Zona 4

Vrancea, Galati, Braila, Tulcea, Constanta, Ialomita,Calarasi,Buzau

Zona 5

Mehedinti, Gorj, Dolj, Olt, Valcea

Zona 6

Harghita, Brasov, Covasna, Prahova

Zona 7

Ilfov, Giurgiu, Bucuresti, Dambovita, Arges, Teleorman 

La acest concurs se vor face urmatoarele clasamente : general, judetean, centre de imbarcare , zone din 100 in 100 km. Centrele de imbarcare vor fi desemnate de CNS.

Al treilea maraton:

Aceata etapa se va organiza pe grupari de asociatii judetene insumanad minim 100 crescatori participanti cu distante de peste 800 km, conform unui protocol incheiat intre asocatiile participante. ATENTIE –acest concurs nu poate fi bifat ca ultim concurs !!!!!

Al patrulea maraton se organizeazã de cãtre FCPR ?i înseamnã lansarea porumbeilor din urmãtoarele loca?ii – Berlin, Gdansk ?i Donets, toate cu lansare între orele 9 ?i 11 diminea?a. Data acestui concurs se anun?ã anual de cãtre FCPR. Crescatori pot participa la toate cele trei concursuri.

Nota: pe parcursul sezonului nu se pot organiza alte etape din aceste trei localitatii de Nationale

t) Acolo unde existã concursuri comune ale mai multor judete planurile de zbor vor fi  însoþite de un protocol care va cuprinde asocia?ia organizatoare, datele tehnico, detaliile financiare precum ºi eventualele sancþiuni decise de comun acord pentru neîndeplinirea sarcinilor organizatorice. Acestea se înregistreazã la FCPR pentru a putea fi ulterior folosite în caz de litigiu. Protocolalele se fac doar între asociaþiile afiliate. Orice imixtiune a unor entitãþi neafiliate în protocol îl face pe acesta nul de drept. Planurile de zbor care nu sunt conforme cu prezentul RNS nu se avizeazã, urmând ca în maxim 5 zile problemele sã fie soluþionate de asociaþia în cauzã pentru a primii aviz favorabil la planul de concursuri.

u) Planul de concursuri conform modelului existent în Programul Naþional de Clasamente se introduce in aplica?ia electronica a FCPR, Programul National de Clasamente pana la data de 15 martie a fiecãrui an, datã dupã care pagina judeteanã se blocheaza. Dupa aprobare planurile aprobate apar pe site-ul FCPR.

v) Planul de concursuri este flexibil în sensul cã asociaþia poate decide în funcþie de starea vremii ºi de alte condiþii schimbul de etape între ele în anumite weekend-uri. Planul de concursuri electronic va asigura participarea doar la etapele din planul de concursuri ºi doar o singurã datã la o etapã. Derogari de la aceste etape se pot acorda doar în situaþii deosebite: accident, defecþiune tehnicã a maºinii, etc  iar în acest caz se va face proba în dosarul concursului. Derogãrile se dau de cãtre preºedintele CNS sau responsabilii de zonã.

w) Pentru categoriile vitezã si demifond sunt permise un numãr de 15 concursuri cu maturi ºi tineretul,  începând cu data de 25 aprilie, într – un judeþ. La pui sunt permise un numar de 10 etape începând cu ultimul week-end din luna iulie ?i pânã în primul week-end inclusiv al lunii octombrie, într – un judeþ, icluzand aici judetul Ilfov + Municipiul Bucuresti.

?) Pentru categoria fond sunt permise un numar de 5 concursuri începând cu data de 15 mai, inclusiv Derby.

x) Pentru concursurile de maraton se pot organiza un numar de patru etape pe an (inclusiv nationalele) , data si ora lansarii vor fi decise de comun accord de catre asocatiile participante pe zone . Etapele de maraton nu pot fi desemnate ca Derby.

# Acolo unde asociatiile din zona nu reu?esc sã ajungã la un acord, Comitetul Director poate arbitra conflictul la solicitarea jude?elor, în func?ie de prevederile RNS, ?i Statut cu privire la procedurile de vot.

z) Asociaþiile pot denumi un concurs pentru fiecare Plan de concursuri (maturi ºi pui) –  Derby. La acest tip de concursuri, cu acceptul organizatorului, pot participa ºi crescãtori din alte asociaþii decât cele participante pe planul de concursuri cu codurile proprii.

y) Asociaþiile pot decide prin protocol participarea în comun doar la anumite etape din planul de concursuri, însã numãrul total de etape din planul de concursuri anual sã nu depãºeascã numãrul de concursuri maxim admis, sub sanctiunea anularii rezultatelor crescatorului in cauza.

q) Pentru a fi luate în centralizare în Campionatul Naþional FCPR, clasamentele  generate conform RNS ºi  conform planului de zbor trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele criterii tehnice indiferent dacã este vorba de clasamente  pe centru,  judeþ, zona sau  general:

1.  cel puþin 250 de porumbei, ce aparþin unui numãr de cel puþin 20 de columbofili    ºi 20  de ceasuri pentru tipurile  Vitezã, Vitezã – Demifond ºi Demifond;

2.  cel puþin 250 de  porumbei aparþinând unui numãr de cel puþin 20 de columbofili si 20 de ceasuri pentru clasamentul pe centru si minim 40 de columbofili ºi 40 de ceasuri  si cel putin 250 porumbei pentru clasamentul general, semi-general sijudetean pentru tipurile Demifond – Fond ºi  Fond;

3.  cel puþin 250 de porumbei aparþinând unui numãr de cel puþin 50 de  columbofili  ºi 50 de ceasuri pentru categoria Maraton (peste 800 Km);

4. se pot centraliza ºi etapele în care nu se întruneºte numãrul necesar de crescãtori sau porumbei pentru clasamentele  generale dar aceasta va fi ultima etapã organizatã  pentru fiecare dintre urmãtoarele tipuri de concursuri: vitezã, vitezã – demifond ºi demifond, respectiv  demifond – fond ºi fond, exclus ultima etapa demaraton unde este necesar minim 100 columbofili participanti ;  pentru centralizarea acestei ultime etape ºi blocarea planului de concursuri se va contacta responsabilul cu programul de clasamente.

a’) Preºedintele ºi responsabilul tehnic, în grup sau individual, în funcþie de vinã, vor fi sancþionaþi cu anularea rezultatelor sau suspendare între 1 ºi 5 ani pentru nerespectarea condiþiilor acceptate prin protocol sau pentru încãlcarea RNS în ceea ce priveºte organizarea concursurilor.

b’) Preºedintele CNS împreunã cu responsabilul cu omologatorii din cadrul CNS, întocmeºte anual lista omologatorilor concursurilor columbofile organizate de asociaþiile afiliate la FCPR, listã ce va fi difuzatã asociaþiilor prin intermediul site – ului www.fcpr.ro, la începutul anului competiþional.

c’) CNS desemneazã responsabilii de zonã in fiecare an. Aceºtia sunt membrii CNS ºi au obligaþia sã menþinã legãtura cu organizatorii etapelor din zona lor, sã solicite userul ºi parola de la maºinile de transport porumbei ºi sã verifice poziþiile acestora, sã soluþioneze în limita prezentului RNS solicitãrile primite din zonã, sã þinã legãtura cu omologatorii pentru o omologare cât mai corectã ºi rapidã a clasamentelor ºi rezultatelor finale. Orice problemã ºi decizie luatã se va aduce ºi la cunoºtinþa preºedintelui CNS.
CAPITOLUL III

PARTICIPAREA LA CONCURSURI A MEMBRILOR COLUMBOFILI

a) Numai crescãtorii de porumbei care sunt membrii columbofili (cu cotizaþia plãtitã la zi), cu legitimaþia (licenþa) semnatã, nesuspendaþi, (posibil ºi în tandem), cu toate obligaþiile achitate cãtre asociaþie ºi FCPR, care se regãsesc în tabelul cu membrii columbofili ai asociaþiei (un tabel va fi arhivat la FCPR ºi altul la omologator) vor fi autorizaþi sã participe la concursurile columbofile.

# Columbofilul poate opta sã-ºi foloseascã în clasament numele propriu sau o altã titulaturã. Acest lucru trebuie men?ionat în cererea de înscriere în asocia?ie.

# Cei care participã în tandem trebuie sã fie membrii columbofili cu toate obligaþiile achitate cãtre asociaþie ºi FCPR. Tandemurile se acceptã în cazurile în care porumbeii aparþin unei crescãtorii cu o singurã adresã.

# Doar membrii înscri?i în asocia?ie beneficiazã de drepturile ?i obliga?iile acestei calitã?i.

b) O crescarie poate sa participe la concursuri sportiv columbofile numai pe planul de zbor al asociatiei din judetul in care este situata. Cazurile izolate vor fi puse in discutie in cadrul unei sedinte a Consiliului Director  in urma solicitarii creascatorilor de a primii derogare sa concureze pe planul de concursuri a unui alt judet decat cel unde este amplasata crescatoria.

c) Rezultatele porumbeilor sunt legate direct de codul crescãtorului din programul de clasamente.

d) La concursurile de maraton nu se poate participa cu porumbei care au adresa sau numãrul de telefon pe inel sau ºtampilat pe aripã, sub sancþiunea respingerii din concurs sau dupã caz, a anulãrii rezultatelor columbofilului in cauza, a  comisiilor de clemare ºi reclemare.

e) Distanþa de la locul de lansare la crescãtoria fiecãrui columbofil este calculatã de Programul Naþional de clasamente pe baza coordonatelor locului de lansare conform sistemului de supraveghere prin satelit GPS. Coordonatele crescãtorilor noi pot fi luate, înaintea concursurilor, de cãtre firma specializatã desemnatã de Comitetul Director al FCPR sau conducerea fiecãrei asociaþii care va desemna o comisie formatã din trei membrii columbofili care se va deplasa la domiciliul columbofilului ºi ulterior mãsurãrii cu aparat GPS va trimite coordonatele (grade – minute – secunde – miimi de secundã) la firma specializatã. Asociaþiile vor contracta abonamente cu firmele de supraveghere prin satelit a poziþiei maºinii astfel încât datele de poziþionare ale autoturismului sã fie stocate în memoria platformei de supraveghere timp de un (1) an de zile. La solicitarea omologatorului sau a membrului CNS responsabil de zonã, asociaþiile au obligaþia sã punã la dispoziþia acestora userul ºi parola pentru verificarea poziþiei maºinii. Nerespectarea acestei prevederi sau imposibilitatea vizionãrii poziþiei maºinii va duce automat la nerecunoaºterea concursului în campionatul naþional.

f) Un porumbel poate participa la concursuri într – un an sub numele unui singur columbofil sau tandem columbofil (un singur cod electronic).

g) Porumbeii participan?i la concursuri sunt trecu?i de catre columbofil în Carnetul de eviden?ã columbofilã. Acestea sunt apoi predate tehnicului de centru pentru ca porumbeii sã fie introdu?i în lista de start electronicã din programul de clasamente. În carnet vor fi consemnaþi toþi porumbeii care urmeazã sã participe la concursuri în acel sezon (maturi sau pui).

h) Angajarea în concurs a unor porumbei care nu au fost trecuþi în carnetul de eviden?ã atrage dupã sine anularea rezultatelor porumbeilor în cauzã. Pentru aceasta carnetele se pãstreazã la sediul Asocia?iilor iar columbofilii le primesc la finalul sezonului cu maturii, respectiv puii .

i) Datele porumbeilor se introduc în programul de clasamente evitându – se astfel greºelile de dactilografiere din cursul sezonului. La ceasurile electronice acestea se transferã direct prin intermediul calculatorului dacã este posibil. Introducerea porumbeilor în program se face pentru fiecare crescator, atat la maturi cat si la pui înainte de participarea la prima etapa din concurs din planul de zbor al asociatiei. Dupã participarea la concurs lista se blocheazã ?i în ea nu se mai pot introduce al?i porumbei. La ceasurile electronice se introduc ºi seriile cipurilor electronice, evitându – se astfel folosirea cipurilor de pe porumbeii prinºi de cãtre alþi columbofili. Angajarea de porumbei fãrã drept de proprietate asupra lor (talon genealogic) sau folosirea de cipuri ai altor columbofili fãrã consimþãmântul acestora atrage dupã sine excluderea între 1 ?i 5 ani din campionatul FCPR, atât pentru crescãtor cât ºi pentru porumbeii participanþi pe lista de start din acel an conform eviden?elor din carnetul de eviden?ã. Pentru aceasta FCPR va genera anual prin Programul de clasamente o listã cu cazurile de porumbei sau cipuri electronice care apar pe mai multe coduri de crescãtor. Columbofilii care sesizeazã seriile de inele sau cipuri electronice cu care au concurat în sezoanele trecute, cã apar acum la al?i crescãtori vor sesiza Comisia tehnicã jude?eanã care va sesiza în scris Comisia tehnicã a jude?ului unde apare crescãtorul incriminat. Aceasta are obliga?ia ca în urma sesizãrii sã aplice RNS, conf. Cap III, alineatul j).

j) Înscrierea porumbeilor într – un concurs se face, de cãtre columbofil, pe fiºe colective de cronometrare, în minim douã exemplare pentru toate categoriile de distanþe. Fiºele sunt puse la dispoziþie de cãtre asociaþie. Cei care folosesc ceasuri electronice computerizate au fiºa de cronometrare în memoria calculatorului ?i se listeazã dupã îmbarcare. Înscrierea porumbeilor în fiºa proprie la ceasurile mecanice se face obligatoriu la domiciliu, scrisã citet ºi fãrã corecturi.

k) Participantul la concurs este direct rãspunzãtor de corectitudinea înscrierii urmãtoarelor date pe fiºa proprie: asociaþia, seria ceasului constatator, localitatea de lansare, data concursului, seria de pe inelul genealogic al porumbelului, anul, sexul, numele ºi prenumele columbofilului (eventual tandemul), numãrul de telefon, numãrul de licenþã (legitimaþie) adresa exactã a volierei, semnãtura proprie.

l) La toate categoriile de distanþã primii 5 porumbei de pe prima fiºã de cronometrare, formeazã echipa columbofilului.

m) Înscrierea porumbeilor pe fiºe colective de cronometrare se face numai cu pastã, citeþ ºi fãrã ºtersãturi – pentru cele douã exemplare se va folosi indigo (plombaginã) – se pot folosi ºi fiºe speciale autocopiatoare. Eventualele erori din cursul îmbarcãrii se corecteazã ºi se semneazã lângã ele de cãtre membrul din comisie care a corectat.

n) Inelele electronice au o serie unicã de identificare care trebuie sã aparã pe listigul de cipuire. Acestea sunt proprietatea columbofilului.

o) Începând cu al doilea an de activitate columbofilii au obligaþia participãrii la minim 4  concursuri (maturi ) sub sancþiunea excluderii din asociaþie ºi a tuturor consecinþelor ce derivã din acest fapt.

p) Începand cu porumbeii inelati din 2013, se accepta participarea in concursurile organizate de catre asociatiile afiliate FCPR si de catre FCPR, doar cu inele distribuite de catre FCPR . Fac exceptie inelele din alte tari, apartinand Federatiilor sau Asociatiilor afiliate FCI, cu conditiia sa detina talonul de proprietate al acestuia.

CAPITOLUL IV

CLEMAREA ªI ÎMBARCAREA PORUMBEILOR CÃLÃTORI

a) Clemarea porumbeilor ºi îmbarcarea lor în mijloacele de transport se face  în locuri special amenajate ºi numite: CENTRE DE ÎMBARCARE sau CLUBURI.

b) Centrele de îmbarcare sunt stabilite de conducerea fiecãrei asociaþii ºi sunt trecute în protocol (cazul unde concureazã mai multe asociaþii) ºi se menþioneazã în planul de concursuri.

c) Pentru fiecare centru de îmbarcare conducerea asociatiei va desemna un resposabil de centru (care va rãspunde de buna organizare)  ºi un tehnic  (care va rãspunde de problemele tehnice: procese verbale, fiºe de îmbarcare, dosarul concursului). În cazul în care se foloseºte titulatura de club acesta va avea un preºedinte care este ºi responsabil de centru.

Ficare centru de imbarcare trebuie sa detina obligatoriu lazi de imbarcare a porumbeilor acolo unde nu sunt masini cu lazi detasabile. Este interzis sa se imbarce porumbeii si sa se tina in lada/burduf  de tansport proprietate crescator  pana vine masina, sub sanctiunea anularii etapei a tot centrului si a suspendarii intre 1 si 3 ani a tehnicului si responsabilului de centru.

d) Columbofilii au obligaþia sã îmbarce la cel mai apropiat centru de crescatoria sa ( la toate categoriile de distanta ) si la acelaºi centru pânã în momentul desfiinþãri lui, sub sancþiunea anularii etapei in cauza

e) Organizatorii pot decide ºi alte mãsuri pentru acordarea ºi funcþionarea centrelor de îmbarcare, care sã creascã siguranþa concursului fãrã sã contravinã prezentului RNS.

f) Pentru introducerea porumbeilor în concurs se folosesc urmatoarele tipuri de cleme:

1. cleme tip stiker – pentru ceasurile mecanice pentru categoria I, II, III si cleme de cauciuc pentru marathon. La categoria maraton reclemarea porumbeilor se va face obligatoriu cu stick-ere de control;

2. cleme electronice (cipuri) pentru ceasurile electronice; la categoria maraton reclemarea porumbeilor se va face obligatoriu cu stick-ere de control.

h) Pentru introducerea porumbeilor în concurs se folosesc fiºe de cronometrare. Acestea sunt de douã feluri:

1.  pentru ceasuri mecanice –  conform anexei de pe www.fcpr.ro;

2.  pentru ceasuri electronice  – care se listeazã automat.

# Inainte de începerea procedurilor de îmbarcare se verificã setarea ceasului atomic (lucru pe care îl va face ?i fiecare crescator înainte de îmbarcarea porumbeilor sãi)

La imbarcare si la desigilare in cazul sistemelor de club BENZING se va tipari fisa de informatii imediat dupa setarea orei, inainte ca ceasurile sa fie conectate la unitatiile de club. Aceste fise de informatii se vor anexa la dosarul concursului. Dupa tiparirea fisei se poate incepe procedura de imbarcare / desigilare. Informatiile tiparite pe aceste fise vor fi folosite de tehnici si omologatori pentru verificari incrucisate. Lipsa fisei de informatii duce la anularea etapei responsabilului de centru si a tehnicului pe bjudet.

Sistemele de club BENZING trebuie sa functioneze cu versiunea de software RO 3.2 sau o versiune superioara. Imbarcarea sau desigilarea pe unitati de club BENZING cu versiune de software inferioara versiunii RO 3.2 atrage dupa sine anularea rezultatelor.

Ora de îmbarcare apãrutã pe fi?a de desigilare trebuie sã fie dupã ora listãri fi?ei de informa?ii, ?i în intervalul de îmbarcare, sub sanc?iune anulãrii concursului.

i) Imediat dupã îmbarcare acestea se semneazã de cãtre comisia de îmbarcare ºi  crescãtor. Fiºele care nu au semnãtura tuturor membrilor comisiei duc la anularea etapei pentru columbofil (care are obligaþia sã verifice) ºi pentru membrii care au semnat (aceºtia au obligaþia sã verifice completarea tuturor cãsuþelor).

j) Indiferent de tipul concursului, îmbarcarea se face în condiþii de maximã siguranþã.  Porumbeii sunt îmbarcaþi de o comisie formatã din minim 3 oameni din care este interzis sã facã parte crescãtorul a cãrui porumbei sunt îmbarcaþi, sub sancþiunea anulãrii etapei pentru acesta ºi care vor efectua urmãtoarele operaþiuni:

 • primirea porumbeilor de la proprietar;
 • verificarea lor (matricol, stare de sãnãtate);
 • trecerea lor peste sistemul electronic de îmbarcare/clemarea cu clema stiker pentru ceas mecanic  ºi trecerea acesteia pe fiºa de îmbarcare în dreptul porumbelului;
 • compararea seriei de inel cu seria aparutã pe ecranul sistemului de îmbarcare (cele douã trebuie sã fie identice);
 • introducerea porumbeilor în maºina de transport;
 • listarea fiºei electronice, finalizarea prin completarea tuturor rubricilor ºi bararea poziþiilor libere la fiºele mecanice. Fiºele se semneazã ºi se ºtampileazã de comisie ºi crescator.

k) În timpul îmbarcãrii porumbeilor, columbofilului a cãrui porumbei se îmbarcã îi este interzis, sub sancþiunea anulãrii etapei pentru întreaga comisie, sã aibã acces la sistemul de îmbarcare, cipurile electronice de pe picioarele porumbeilor, clemele pentru ceas mecanic sau direct la porumbei dupã operaþiile de clemare/înregistrare. (exceptie cazul prevazut la imbarcare maraton)

l) Perioada de îmbarcare dintr – un anumit centru se stabileºte de cãtre organizatori ºi este adusã la cunoºtinþa columbofililor în timp util prin intermediul internetului, a ºedinþelor columbofile sau prin orice alte mijloce de informare.

m) Pentru îmbarcarea porumbeilor  pe sistemele electronice acestea trebuie sã fie conectate la ceasul atomic. Lipsa ceasului atomic de pe fiºa de îmbarcare duce la anularea acesteia.

n) La cei cu ceasuri electronice îmbarcarea porumbeilor se face obligatoriu pe concursul nr. 1 (sau de la prima poziþie). Fiecare crescãtor este responsabil personal de reglajul ceasurilor electronice privitor la fixarea cursei corecte ºi la verificarea funcþionãrii ceasului atomic . Acest lucru se face de cãtre columbofil înainte de începerea procedurilor de îmbarcare a porumbeilor iar crescãtorul, dupã verificarea ceasului , nu va participa la îmbarcarea porumbeilor sãi.

o) Când sunt mai multe concursuri în acelaºi weekend se respectã ordinea cronologicã a îmbarcãrilor. Listarea fiºei de concurs se face obligatoriu imediat dupã fiecare îmbarcare ºi va fi semnatã de comisia de îmbarcare dupã care este predatã crescãtorului pentru a – ºi completa datele de identificare. Completarea datelor se va face în prezenþa comisiei de îmbarcare. La ceasurile electronice folosite de mai mulþi crescãtori se va trece numãrul concursului în ordine crescãtoare pentru fiecare crescãtor. Fiºele unde îmbarcarea s – a fãcut pe altã cursã decât cursa urmãtoare (la primul concurs cursa întâi, la restul în ordinea cronologicã a îmbarcãrii) se vor anula.

p) Ceasurile mecanice se fixeazã pe ziua 7, 10 sau 12 (cea mai mare de pe cadran), iar pe bandã se menþioneazã: numele crescãtorului, concursul/concursurile ºi data, dupã care se sigileazã.

r) Fiºele de îmbarcare care ajung la omologator prezentând încãlcãri ale RNS,  duc la anularea lor de cãtre acesta, în conformitate cu prevederile RNS, duc la anularea etapei  pentru comisia de îmbarcare ºi pentru tehnicul de centru.

Columbofilul se va asigura cã porumbeii lui sunt îmbarcaþi în totalitate ºi dupã terminarea procedurilor de îmbarcare va semna fiºa dupã ce  a  verificat – o încã o datã. În acelaºi timp va verifica introducerea lui în Procesul verbal al crescãtorilor participanþi la respectivul concurs ºi semneazã (pentru cei ce deþin ceasuri electronice se va trece ºi ora de îmbarcare de pe fiºa de cronometrare listatã), acest proces respectiv în procesul verbal de sigilare unde se vor trece toate ceasurile mecanice ºi electronice.

Lipsa orei de listare  de pe procesul verbal al crescãtorilor participanþi in cazul ceasurilor electronice duce la anularea etapei in cauza a tehnicului de centru si a tehnicului de judet.

 CAPITOLUL IV 1

ÎMBARCAREA PORUMBEILOR LA CONCURSURILE DE VITEZÃ, VITEZÃ – DEMIFOND ªI DEMIFOND

Îmbarcarea porumbeilor cãlãtori pentru concursuri se face în locuri special amenajate numite – CENTRE DE ÎMBARCARE sau CLUBURI

Centrele de îmbarcare sunt desemnate de cãtre Comitetul asociaþiei ºi se trec direct în Planul de concursuri.  Pe fiecare centru de îmbarcare se va numi un resposabil de centru care va rãspunde de corectitudinea organizãrii operaþiunilor de centru ºi un tehnic care va rãspunde de dosarul concursului. Fiecare crescãtor are obligaþia sã îmbarce la cel mai apropiat centru de îmbarcare faþã de crescãtoria sa, iar responsabilul de centru are obligaþia sã îl primeascã. La desfiinþarea unui centru de îmbarcare se respectã aceeaºi clauzã.

Columbofilii îmbarcã la acelaºi centru pânã la desfiinþarea acestuia în condiþiile RNS conform cap. IV litera b. Aceºtia nu au dreptul de a merge în timpul sezonului sã îmbarce la alte centre atâta  timp cât  centrul lor nu este desfiinþat. Desfiinþarea unui centru apare în condiþiile stabilite de RNS conform cap. IV litera b. Columbofilii care îmbarcã în alte centre decât cel la care au început planul de concursuri, înainte de desfiinþarea propriului centru, vor fi sanctionaþi cu anularea rezultatelor prin scoaterea lor din toate clasamentele de pe respectivul Plan de concursuri.

a) Centrele de îmbarcare se demneazã de organizatori astfel încât la un centru sã participe minim 15 membrii, 15 ceasuri de cronometrare si minim 150 porumbei. Ele sunt prevãzute în planul de concursuri.

b) În momentul când la îmbarcare participã mai puþin de 15 columbofili , mai puþin de 15 ceasuri sau mai putin de 150 porumbei se îmbarcã porumbeii, iar  centrul de îmbarcare se desfiinþeazã pentru restul planului de zbor, desigilarea  fãcându – se la cel mai apropiat centru.

c) Organizatorii pot decide ºi alte mãsuri pentru acordarea ºi funcþionarea centrelor de îmbarcare care sã creascã siguranþa concursului fãrã sã contravinã prezentului RNS.

d)Columbofilii îmbarcã obligatoriu la cel mai apropiat centru de crescãtorie.

CAPITOLUL IV 2

ÎMBARCAREA PORUMBEILOR LA CONCURSURILE DE DEMIFOND – FOND ªI FOND

Îmbarcarea porumbeilor cãlãtori pentru concursuri se face în locuri special amenajate numite – CENTRE DE ÎMBARCARE sau CLUBURI.

Pentru acest tip de concursuri în fiecare judeþ se pot organiza maxim patru centre de imbarcare , cu distante intre ele de minim 25 km ( distanta rutiera), cu acordul asociatiei organizatoare, minim  20 de columbofili ,minim 20 de ceasuri si minim 250 de porunbei cu clasament pe centre si minim 150 porumbei fara clasament pe centre.

a) Centrele de îmbarcare sunt desemnate de cãtre asociatia organizatoare ºi se cosemneaza în Planul de zbor.  Pentru fiecare centru de îmbarcare se va numi un resposabil de centru care va rãspunde de corectitudinea organizãrii operaþiunilor de centru ºi un tehnic care va rãspunde de dosarul concursului. Columbofilii îmbarcã la acelaºi centru pânã la desfiinþarea acestuia în condiþiile RNS. Aceºtia nu au dreptul de a merge în timpul sezonului sã îmbarce la alte centre cât timp centrul lor nu este desfiinþat. Desfiinþarea unui centru apare în condiþiile stabilite de RNS. Columbofilii care îmbarcã la alte centre decât cel la care au început planul de concursuri, înainte de desfiinþarea propriului centru, vor fi sancþionaþi cu anularea rezultatelor prin scoaterea lor din toate clasamentele de pe respectivul Plan de concursuri.

b) În momentul când la îmbarcare participã mai puþin de 20 de  columbofili , mai puþin de 20 de ceasuri sau mai putin de 150 porumbei se îmbarcã porumbeii,  iar centrul de îmbarcare se desfiinþeazã pentru restul planului de zbor.

c) Organizatorii pot decide ºi alte mãsuri pentru acordarea ºi funcþionarea centrelor de îmbarcare, care sã creascã siguranþa concursului, fãrã sã contravinã prezentului RNS.

CAPITOLUL IV 3

ÎMBARCAREA PORUMBEILOR LA CONCURSURILE DE MARATON

Îmbarcarea porumbeilor cãlãtori pentru concursuri se face în locuri special amenajate numite – CENTRE DE ÎMBARCARE sau CLUBURI.

Pentru acest tip de concursuri în fiecare judeþ (asociaþie judeþeanã) se organizeazã un  singur centru de îmbarcare, cu exceptia cazurilor speciale unde exista diastanta minima de 50 km intre crescatori CNS poate aproba in urma unei cereri doua centre fara clasament.

Centrele de îmbarcare sunt desemnate de cãtre Comitetul asociaþiei ºi se consemneaza în Planul de zbor.  Pentru fiecare centru de îmbarcare se va numi un resposabil de centru care va rãspunde de corectitudinea organizãrii operaþiunilor de centru ºi un tehnic care va rãspunde de dosarul tehnic al concursului.

Pentru concursurile de maraton fiecare crescãtor  va îmbarca la centrul asociaþiei proprii sau când nu existã,  la centrul de îmbarcare unde participã toatã asociaþia în care este membru.

a) Centrele de îmbarcare se desemneazã de asociaþie  astfel încât la un centru sã participe minim 50 de  membrii ºi 50 de ceasuri de cronometrare .

b) În momentul când la îmbarcare participã mai puþin de 50 de columbofili, mai puþin de 50 de ceasuri, se îmbarcã porumbeii, iar centrul de îmbarcare se desfiinþeazã pentru restul Planului de zbor. 

c) Organizatorii pot decide ºi alte mãsuri pentru acordarea ºi funcþionarea centrelor de îmbarcare, care sã creascã siguranþa concursului, fãrã sã contravinã prezentului RNS.

d)Fiecare crescãtor are obligaþia sã îmbarce la centrul judetului de resedinta a asociatiei din care face parte. Membrii asociatiilor din judetul Ilfov si municipiul Bucuresti, imbarca pe un singur centru.

e) Pentru concursurile de maraton porumbeii vor fi reclemaþi (control secundar) cu stikere adezive cu serie citibila prin razuire   . 

f) Procedura de lucru este urmãtoarea:

- controlul secundar se face de o comisie formatã din trei persoane care noteazã toþi porumbeii într – un tabel împreunã cu numele proprietarului, concomitent cu operaþiunea de clemare normalã, respectiv de trecere peste antena electronicã. 

g) Astfel se ia o pereche de stichere fãrã sã fie rãzuite ºi unul se lipeºte pe inelul porumbelului iar cel de – al doilea se lipeºte pe lista de control în dreptul porumbelului controlat. 

h) Opþional crescãtorul poate alege sã – ºi punã singur stikerul pe inelul porumbelului. În acest caz porumbelul este þinut de unul dintre membrii comisiei iar crescãtorul primind stikerul pentru inel îl va lipi pe acesta. Ulterior cel care þine porumbelul se va asigura cã stikerul a ajuns pe inel. 

i) Datoritã faptului cã crescãtorul are posiblitatea ca el sau un împuternicit sã punã stikerele peste inel, nu se acceptã reclamaþii pentru porumbeii sosiþi fãrã stikere.

j) Crescãtorul va primi obligatoriu o fiºã de îmbarcare acasã dupã îmbarcarea porumbeilor la prima comisie . (exemplarul 3). 

k) La sosirea porumbelului acasã, crescãtorul va dezlipi stikerul de pe inel, îl va lipi în dreptul porumbelului pe fiºa nr. 3 ºi îl va rãzui pentru a vedea codul din interior. Acel cod va fi anunþat prin SMS împreunã cu seria inelului, anul , ora, minutul ºi secunda sosirii.

l) La desigilare crescãtorul va aduce cu el fiºa nr. 3 care va conþine lipite stikerele de la toþi porumbeii sosiþi.

m) Fiºa nr. 3 se va ataºa fiºei de desigilare ºi va face parte din dosarul concursului în mod obligatoriu. Crescãtorilor care nu prezintã fiºa nr. 3,  care au diferenþe între codul de pe fiºa nr. 3 ºi cel de pe reclemare, care au  porumbei a cãror serie nu corespunde cu cea de pe tabelul de control secundar,  li se anuleazã concursul.

n) Tabelele de reclemare se introduc într-un plic ºi se trimit în teren cu dosarul concursului, unde vor fi ºtampilate de cãtre lansator. Ulterior tehnicul organizator va compara prin rãzuire minim primii doi porumbei/crescator de pe toate clasamentele concursului cu clasamentul provizoriu ºi cu cele de pe fiºa nr. 3 a crescãtorului.

o) Porumbeii ale cãror serii nu corespund cu seriile stikerelor duc la anularea intregului concurs pentru crescatorul in cauza.

p) Porumbeii sosiþi fãrã stikere nu vor fi anunti telefonic si li se va anula concursul respectiv. Crescatorul va anunta urmatorul porumbel. Vor fi anuntati primii doi porumbei cu sticker  pentru fiecare concurs.

r) Sistemele de îmbarcare sunt obligatoriu proprietatea asociaþiei în timpul sezonului de concursuri, asociaþia este direct rãspunzãtoare de folosirea sistemelor de îmbarcare la toate centrele de îmbarcare din subordinea sa.

s) Asociaþiile columbofile vor introduce în program marca ºi seriile sistemelor de îmbarcare. Orice achiziþie a unui nou sistem de îmbarcare sau renunþare la un sistem, se comunicã înainte de a fi folosit la un alt concurs, pe mail, responsabilului cu programulde clasamente. Folosirea pentru îmbarcare a unui alt sistem de club (altã serie) decât cele introduse în program, atrage dupã sine scoaterea din concurs a tuturor fiºelor îmbarcate cu respectivul sistem. Incepand cu sezoul 2013, sistemele de club pot fi achizitionate doar de catre asociatii, pentru a putea fi folosite la cocursurile asociatiilor affiliate la FCPR.

s) Organizatorii pot decide orice mãsurã privind siguranþa concursurilor: reclemare, comisii de reverificare, comisii de aºteptare a porumbeilor, etc. Deciziile organizatorilor sunt suverane iar nerespectarea lor atrage anularea etapei sau dupã caz a sezonului competiþional pentru columbofilii sau centrele incriminate.

t) Îmbarcarea porumbeilor în mijlocul de transport se face pe bazã de sexe, în toate boxele, astfel încât sã nu se creeze privilegii pentru porumbeii unor columbofili. Aceastã operaþiune se face sub îndrumarea responsabilului de centru  care va nota numãrul de porumbei în fiecare boxã ºi ulterior va transmite acest lucru persoanei care întocmeºte dosarul concursului pentru a fi specificat în diagramã. Diagrama va trebui sã conþinã precizat ºi numãrul de metri pãtraþi folosibili ai mijlocului de transport respectiv.

þ) Numãrul de porumbei îmbarcaþi în boxe pe unitatea de suprafaþã (un metru pãtrat) este de maximum:
1. 40 de porumbei, la concursurile de Vitezã, Demifond;

2. 35 de porumbei la concursurile de Demifond – Fond ºi  Fond sau la cele la care transportul dureazã douã zile;

3. 25 de porumbei la concursurile de Maraton.

# Cand temperaturile depã?esc 25? C este recomandat sã se îmbarce cu 10% mai pu?ini porumbei.

u) Dacã în timpul clemãrii sau îmbarcãrii se elibereazã involuntar unul sau mai mulþi porumbei ºi aceºtia sunt ai columbofililor din localitatea de îmbarcare, porumbeii vor fi prezentaþi organizatorilor în aceeaºi zi. Dacã aceºti porumbei aparþin unor asociaþii din alte localitãþi, ei vor fi declaraþi pânã în prima zi a concursurilor, la ora 8 dimineaþa, ziua concursului. În cazul neanunþãrii porumbeilor scãpaþi, comisia tehnica a asociaþiei organizatoare, poate lua mãsuri de anulare a concursului pentru centrul respectiv sau alte mãsuri la nivel de clasament. Orice mãsurã se va justificã prin proces verbal.

v) La fiecare centru de îmbarcare se vor întocmi urmãtoarele documente:

- proces verbal cu numele crescãtorilor ºi numãrul porumbeilor îmbarcaþi (vezi anexa pe www.fcpr.ro) – 3 exemplare;

- proces verbal de sigilare a ceasurilor de îmbarcare (vezi anexa pewww.fcpr.ro) –  2 exemplare. Acolo unde mai mulþi crescãtori concureazã în acelaºi ceas, aceºtia se trec unul sub altul, iar la seria ceasului se trece semnul urmãtor – // – . Aceste serii notate astfel  nu se calculeazã la numãrul necesar de ceasuri pentru un centru. Folosirea unui ceas de douã ori la numãrãtoare  atrage anularea etapei pentru tehnicul de centru.

Lipsa proceselor verbale atrage dupã sine anularea etapei pentru responsabilul ºi tehnicul de centru.

x) Dupã terminarea procedurilor de îmbarcare se vor întocmi dosarele concursurilor pentru fiecare centru. Acestea sunt: dosarul de trimis în teren ºi dosarul care rãmâne la centru pânã la desigilare.

Dosarul de trimis în teren al centrului conþine:

1. Proces verbal cu numele crescãtorilor ºi numãrul de porumbei îmbarcaþi conform       anexei de pe www.fcpr.ro – 2 exemplare (procesul verbal cu numele crescãtorilor ºi numãrul porumbeilor îmbarcaþi este un document care conþine într – un tabel numele tuturor crescãtorilor ºi numãrul de porumbei îmbarcaþi de cãtre aceºtia, iar la final numãrul crescãtorilor ºi porumbeilor participanþi la respectivul centru).

Dosarul care rãmâne în posesia tehnicului de centru pânã la desigilare conþine:

1. Proces verbal de sigilare ceasuri.

2. Proces verbal cu crescãtorii ºi numãrul de porumbei.

# Fisele de imbarcare de la toate centrele dintr-un judet (pentru mecanice Fisa 1/ Fisa doi se poate pastra pt desigilare)  se trimit cu masina de transport in ziua imbarcarii si se centralizeaza in ziua imbarcarii de catre tehnicul de judet.

y)  Dosarul final  al concursului, de trimis în teren, conþine:

1. Dosarele de trimis în teren de la centrele participante la concurs.

2. Procesul verbal de lansare completat la secþiunle destinate organizatorului conform anexei de pe www.fcpr.ro, în 3 exemplare.

3. Diagrama mijlocului/mijloacelor de transport în 2 exemplare conform anexei de    pe www.fcpr.ro.

4. In cazul in care la concurs participa mai multe judete si sunt mai multe mijloace de transport se aplica prevederile Cap IV, litera y pentru fiecare judet, cu exceptia punctului 2, Procesul verbal de lansare fiind unic si completat de tehnicul asociatiei organizare.

Toate documentele din dosarul final vor fi ºtampilate de cãtre lansator, iar în plicul primit de cãtre acesta de la organizatori, vor fi introduse urmãtoarele documente:

1. Proces verbal cu crescãtorii participanþi ºi porumbeii lor – 1 exemplar pentru

fiecare centru;

2. Proces verbal de lansare – 1 exemplar;

3. Diagrama maºinii – 1 exemplar.

w) Deplasãrile maºinii de la un centru la altul pentru colectarea porumbeilor se face cu maºina sigilatã (boxe, jaluzele etc), astfel ca accesul la porumbei sã fie imposibil fãrã ruperea sigiliilor. În caz contrar se vor anula rezultatele responsabilului de centru,   de la centrul de unde s – a plecat fãrã sigiliu. De intergritatea sigiliului rãspunde delegatul însoþitor.

q) Înscrierea în fals a unor porumbei sau crescãtori la un concurs (fiºe false), atrage dupã sine suspendarea din activitatea columbofila pe o perioadã de minim 10 ani a persoanelor responsabile:  tehnicului de la acel centru ºi comisia care a semnat fiºele.

CAPITOLUL V

REGLAREA, SIGILAREA ªI PORNIREA CEASURILOR CONSTATATOARE MECANICE

a) Columbofilii trebuie sã deþinã ceasuri de cronometrare conform modelelor aprobate de CNS ºi în perfectã stare de funcþionare, cu bandã de hârtie, tuºiere de calitate ºi tuburi mici pentru introdus clemele de concurs (la ceasurile farã capac la disc sau fãrã clapetã la fiecare cusetã).Nu se vor mai accepta ceasuri constatatoare mecanice a caror serie de fabricatie nu este imprimata pe banda de cronometrare. Crescatorul in cauza va fi scos din concurs la fel si porumbeii.

b) Orice ceas Heirman se va putea folosi numai cu carcasã de plastic de protecþie prevãzutã de fabricant sub capac ºi o ºaibã de la tuºiera de siguranþã. 

c) La ceasurile cu bandã de hârtie dublã, banda valabilã pentru concurs este banda de pe tamburul interior. În caz contrar concursurl se anuleazã.

d) Orice ceas de cronometrare trebuie sã aibã trecut, pe o etichetã, la exterior, numele ºi prenumele proprietarului.

e) Abaterea acceptatã de la ora exactã, în plus sau minus, este de numai 3 minute pentru fiecare 24 de ore de funcþionare a ceasului ( mecanic sau electronic).

f) Sigilarea ceasurilor se face, indiferent de felul concursului, la centrul ºi în perioada de clemare ºi îmbarcare a porumbeilor.

g) Comisia de sigilare este formatã din minimum trei persoane, în comisie pot fi incluºi ºi delegaþi ai altor asociaþii participante. Numele acestora precum ºi al responsabilului de centru se trece în procesul verbal de sigilare.

h) Pe banda de cronometrare a ceasurilor mecanice, la începutul ei se consemneazã:
1. Concursul ºi data lansãrii.

2. Numele ºi prenumele columbofilui (columbofililor) ce va/vor introduce cleme în ceas;

3. Seria ceasului;

4. Comisia de sigilare formatã din trei persoane cu nume, prenume ºi semnãturã proprie;

5. Se ºtampileazã la sigilare si la desigilare

i) Fixarea indicatorului zilei se face fix pe linia de pe cadran a ultimei cifre (cea mai mare) specificã fiecãrui ceas ºi anume pe ziua a 7 a, a 10 a sau a 12 a (perioada maximã de funcþionare a ceasului). Pentru ceasurile Junior ºi Benzing Paloma fixarea zilei se face pe ziua a 7 a.

j) Fixarea orei se face la o orã întreagã, cel mai tîrziu la ora 20. Orarul trebuie sã fie fixat pe ora stabilitã iar minutarul si secundarul trebuie sã fie la zero (0).

Organizatorul decide fixarea orei de pornire a ceasurilor (aceiaºi pentru toþi columbofilii participanþi la concursul respectiv dar nu mai tirziu de ora 20).

Ceasul se sigileazã de cãtre comisia de sigilare astfel încât inelul format din aþã sau sârmã subþire sã nu fie prea larg (sã nu permitã întredeschiderea capacului), cu plomba ºtanþatã.

k) Posesorii de ceasuri electronice vor fi prezenþi doar la desigilarea ºi controlul final pentru fiecare concurs, fiind cuprinºi în procesele verbale respective, dar nu mai târziu de anunþarea ºi marcarea primului control final la ceasurile mecanice, sub sancþiunea scoaterii din concurs împreunã cu porumbeii participanþi.

l) Cuplarea senzorilor se face obligatoriu pentru fiecare asociaþie de persoane desemnate. Acestea listeazã dupã cuplare, lista cuplãrilor, o semneazã ºi o ataºeazã în dosarul asociaþiei.
Cuplãrile se fac prin intermediul calculatorului. Orice cuplare cu trapa de îmbarcare sau sosire fãrã calculator este nulã ºi duce la anularea porumbeilor cuplaþi prin aceastã procedurã.
Face excepþie de la acest lucru, îmbarcarea de urgenþã , doar în cazul cipurilor defecte constatate în timpul îmbarcãrii ºi pentru aceasta se va ataºa din nou lista de cuplãri la dosarul concursului semnatã ºi ºtampilatã de comisia de îmbarcare..

m) Asociaþiile rãspund prin responsabilul tehnicul de persoanele desemnate sã facã cuplarea senzorilor.

n) Orice modificare ulterioarã a cuplãrilor, atrage dupã sine listarea unei noi liste de cuplãri care va ajunge la omologator cu primul dosar. Aceasta se face cu acordul preºedintelui asociaþiei sau al tehnicului sportiv ºi sub sancþiunea anulãrii rezultatelor  celor care nu respectã aceastã prevedere. Lista cu cuplãri în format electronic va fi trimisã responsabilului cu programul care o va introduce în programul de clasamente pentru crescãtorul în cauzã, astfel cã cipul nou va intra în baza de date a FCPR.

o) Fiºa ceasurilor electronice care nu corespunde din punct de vedere “control ceas atomic” (care nu aratã ora ceasului atomic cititã) va fi anulatã.

p) Este interzis sã se facã modificãri pe fiºa de îmbarcare, aceasta ducând la anularea concursului pentrul crescatorul in cauza. Asociaþiile care au concurenþi cu sisteme electronice, vor desemna comisii care vor rãspunde de corectitudinea îmbarcãrilor.

r) Columbofilul care participã la concursuri trebuie sã posede ceas de cronometrare ºi sã facã dovada înregistrãrii obligatorie a porumbeilor proprii în ceasul înscris de pe fiºa de cronometrare.

s) Cu ocazia sigilãrii ceasurilor la toate tipurile de concurs se întocmeste un proces verbal de sigilare în care vor fi trecute toate ceasurile participante dupã urmãtorul tabel: nr. curent, nume, prenume columbofil, asociaþie, seria ºi modelul ceasului, numãrul de ordine a cuºetei de pe circumferinþa discului în poziþia sigilat care va fi semnat de membrii comisiei ºi ºtampilat corespunzãtor.

Necomplectarea tuturor cimpurilor din procesul verbal de sigilare-pornire-desigilare duce la anularea etapei tehnicului de centru sau tehnicului de judet.

CAP ITOLUL VI

PORNIREA CEASURILOR MECANICE

a) Pornirea ceasurilor se face pe centre stabilite de cãtre Comisia tehnicã a asociaþiilor, la ora stabilitã de cãtre asociaþia organizatoare, astfel încat toate ceasurile se pornesc la aceia?i orã. Centrele se desemneazã astfel încât la un centru sã fie grupaþi minim 15 columbofili ºi 15 ceasuri constatatoare (mecanice sau electronice). Crescãtorii posesori de ceasuri electronice nu au obligaþia de a fi prezenþi la pornirea ceasurilor. În cazul în care nu sunt 15 columbofili cu ceasuri mecanice (dar sunt peste 15 împreunã cu cei cu ceasuri electronice) se desemneazã o comisie de minim 3 columbofili care vor asista obligatoriu la pornirea ceasurilor ºi vor întocmi un proces verbal . Acolo unde se concureazã numai cu ceasuri electronice nu se mai face centru de pornire ceasuri.

b) La pornirea ceasurilor, la controlul final cât ºi la lansarea porumbeilor este nevoie de o sursã exactã ce indicã ora (momentul) activitãþii respective. În acest sens organizatorul trebuie sã foloseascã un ceas de mare precizie, un aparat radio (al ºaselea bip sonor marcheazã ora exactã) sau un telefon mobil, cu solicitarea anterioarã a orei exacte la Romtelecom (Robot), posibil ceasul atomic al sistemelor electronice.

c) Numai dupã marcajul de pornire a ceasurilor mecanice se va întocmi un proces verbal de pornire în care se vor menþiona: numele ºi prenumele proprietarului, seria ºi modelul ceasului, numãrul cuºetei de pe disc unde se va introduce prima clemã, care va fi semnat de minimum 3 columbofili ºi ºtampilate. La centrele de îmbarcare unde se fac toate operaþiunile (sigilare, pornire ºi desigilare) pentru toþi crescãtorii se pot folosi procese verbale comune, care sã aibã coloane pentru operaþiile enumerate mai sus ºi în care semneazã columbofilul la sigilare, la pornire ºi dacã este cazul ºi la desigilare. (Vezi anexa www.fcpr.ro)

d) Dupã terminarea operaþiunilor de clemare, îmbarcare, sigilare a maºinii cu porumbei ºi a ceasurilor, atât ºtampila asociaþiei organizatoare, cleºtele de sigilat, cheia de autorizare – evaluare a ceasurilor electronice cât ºi sistemele de îmbarcare se vor pãstra în condiþii de siguranþã maximã pânã la desigilare. Responsabilul de centru va rãspunde de siguranþa acestora.

e) Dacã în momentul bãtãii de pornire a ceasurilor, un ceas nu porneºte, se acordã 15 minute pentru desigilarea, verificarea ºi repunerea ceasului respectiv la + 15 minute, apoi se porneºte ºi se sigileazã ceasul .

CAPITOLUL VII

TRANSPORTUL PORUMBEILOR LA LOCURILE DE LANSARE

a) Transportul porumbeilor clemaþi se face numai cu mijloace specializate de transport, autorizate de autoritãþile statului în acest sens, obligatoriu cu delegat lansator numit de catre organizator,lipsa delegatului lansator duce la anularea etapei in cauza. La etapele care necesita 2 caonducatori auto,. Unu din ei va fi numit delegat lansator., iar în diagrama maºinii se va specifica suprafaþa totalã funcþionalã a boxelor cu porumbei. De la sigilarea masini si predarea dosrului etapei, delegatul lansator este direct raspunzator de tot ce se intampla pana la lansarea porumbeilor.

b) Pentru transportul porumbeilor asociaþiile vor angaja delegaþi cu atestat conform normelor europene de transport pãsãri vii.

c) Porumbeii trebuie sã fie asiguraþi cu hranã ºi apã pentru ca în cazurile în care lansarea nu se poate efectua la data stabilitã, din motive obiective (defecþiune a maºinii, vreme total nefavorabilã, etc.) sã se poatã amâna lansarea. În aceastã situaþie, delegatul – lansator este obligat sã informeze telefonic conducerea asociaþiei organizatoare iar aceasta sã aducã situaþia de fapt la cunoºtinþa columbofililor participanþi.

d) Dupã terminarea îmbarcãrii porumbeilor, fiecare boxã sau seturi de boxe se sigileazã de cãtre organizator. În acest moment delegatul – lansator preia de la organizatori:

 • dosarul  de trimis în teren, conform Capitolului IV 3, lit x;
 • numele, prenumele, adresa, nr. de telefon al delegatului – observator din localitatea de lansare a porumbeilor;
 • un plic obiºnuit, pentru intern ºi unul special (cu valoare timbratã) la concursurile din strãinãtate, suma de bani necesarã.

e) Delegatul – lansator trebuie sã acorde toate îngrijirile porumbeilor care – i sunt încredinþaþi atât pe drum cât ºi la sosirea la locul de lansare (hranã, apã, parcare la umbrã, în liniºte ºi aer liber, etc.). El va deþine un ceas de mânã reglat la ora oficialã a României ºi un telefon mobil utilizabil pe toatã durata cãlãtoriei.

CAPITOLUL VIII

LANSAREA PORUMBEILOR

a) Locurile de lansare vor fi aprobate de CNS, pentru perioada 2012 – 2015, conform planurilor de concursuri, atât în localitãþi unde funcþioneazã asociaþii columbofile cât ºi în alte localitãþi unde nu sunt asociaþii (în acest ultim caz, asociaþia organizatoare va suporta contravaloarea drumului parcurs de delegatul – observator, împuternicit de asociaþia gazdã).

b) Lansarea porumbeilor se face sub suprevegherea unui delegat – lansator. Aceastã persoanã este desemnatã de asociaþia din judeþul de unde se face lansarea sau direct de cãtre FCPR pentru concursurile externe.

c) Prezenþa delegatului – observator este obligatorie la locul stabilit pentru întâlnire ºi apoi la locul de lansare. Acesta are obligaþia sã verifice numãrul de porumbei în boxe conform diagramei ºi în cazul în care constatã neregului sã opreascã lansarea ºi sã anunþe de urgenþã preºedintele asociaþiei din care face parte, iar acesta va lua legatura cu preºedintele CNS sau responsabilul de zonã pentru a se continua verificãrile.

d) Delegatul – lansator, imediat dupã lansare,  va completa procesul verbal de lansare (la lansare se trece ora României), va semna ºi ºtampila diagramele, procesul verbal cu crescãtorii ºi va primi într – un plic câte un exemplar din:

1. Proces verbal de lansare.

2. Procesele verbale ale crescãtorilor participanþi.

3. Diagrama maºinii.

Acestea vor fi trimise la adresa omologatorului menþionatã pe plic, obligatoriu.

e) În caz de forþã majorã (maºinã defectã) se poate efectua lansarea din altã localitate cu aprobarea asociaþiei organizatoare, a CNS (se anunþã telefonic responsabilul de zonã din cadrul CNS ºi apoi în scris) ºi bineînþeles a conducerii asociaþiei columbofile care va desemna un delegat observator, al noii localitãþi, pentru avizarea lansãrii. Noua localitate va fi consemnatã în procesul verbal de lansare.

f) În cazul în care delegatul – lansator nu soseºte la lansare din motive excepþionale ce nu þin de culpa asociaþiei organizatoare a concursului, confirmarea lansãrii va fi datã telefonic de preºedintele CNS sau dacã acesta nu poate fi contactat de un membru al CNS care va informa imediat în scris FCPR despre aceastã lansare. Se va face dovada lansãrii din acea localitate. Se acceptã maxim un caz de acest tip într – un sezon.

g) La lansare poziþia GPS a maºinii trebuie sã fie vizibilã în pagina de supraveghere de pe internet ºi ulterior listatã ºi ataºatã la dosarul concursului. Datele se pãstreazã un an. Orice concurs la care poziþia maºinii nu poate fi vãzutã sau la care se introduc alte coordonate decât cele din programul de supraveghere GPS nu se va putea folosi în campionatul naþional. Poziþia maºinii poate fi datã în funcþie de softul programului de supraveghere în grade, minute ºi secunde sau doar în grade – longitudine ºi latitudine. În programul de clasamente se introduc datele în format grade, minute, secunde, pentru cazul gradelor folosindu – se un program de transformare:

http://www.csgnetwork.com/gpscoordconv.html

http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html

h) În cazul când sunt mai multe maºini la locul de lansare, se introduc în program datele unei singure maºini ºi se filmeazã lansarea pentru confirmarea prezenþei celorlalte maºini (este valabil ºi în cazul în care doar o maºinã din cele din teren are sistem GPS).

i) Lansãrile concursurilor de fond si maraton se filmeazã iar filmarea se posteazã pe internet si se ataºeazã la dosar. Omologatorul va solicita filmarea. În film este obligatoriu sã aparã ºi delegatul – lansator. Lipsa filmarii duce la anularea etapei pentru responsabilii cu organizarea (pre?edinte, ethnic, etc).

j)  Lansãrile porumbeilor din Ukraina se fac doar de cãtre delegaâii desemnaâi de CNS a FCPR, din cadrul asocia?iilor din estul României.

 CAPITOLUL IX

CONSTATAREA  PORUMBEILOR

Constatarea porumbeilor se face în ceasurile electronice sau mecanice care apar în procesul verbal de sigilare ceasuri. Intrun ceas constatator mecanic , pot introduce stikerele porumbeilor sositi maxim 3 columbofili cu o distanta aeriana de maxim 2 km intre crescatorii.

a) Porumbeii vor fi constataþi doar la crescãtoria a cãrei coordonate apar în programul de clasamente. Orice constatare a porumbeilor în alte crescãtorii va duce la suspendarea columbofilului pe o perioada între 1 ºi 5 ani.

b) Columbofilii care nu posedã ceas, vor introduce clemele la un alt columbofil, însã trebuie sã aparã trecuþi pe banda acelui ceas încã de la îmbarcare. Fac excepþie cei al cãror ceas se defecteazã, aceºtia pot introduce clemele în alt ceas.

c) Durata maximã de concurs este urmãtoarea:

 • 2 zile, inclusiv ziua lansãrii, pentru distanþe de la 100 la 300 km;
 • 3 zile, inclusiv ziua lansãrii, pentru distante de la  300 la 500 km;
 • 6 zile, inclusiv ziua lansãrii, pentru concursurile peste 500 km.

# Organizatorii decid durata concursului (în limitele de mai sus) în funcþie de sosirea porumbeilor, organizarea altor concursuri etc.

d) Timpul de neutralizare este perioada  care se considerã cã datoritã întunericului porumbeii nu zboarã în mod normal. Timpul de neutralizare va fi calculat în funcþie de ora de rãsãrit ºi apus a soarelui. Astfel ziua de concurs va începe cu 30 de minute înainte de rãsãritul soarelui ºi se va încheia cu 30 de minute dupã apus. Calculul rãsãritului ºi apusului se va face pentru fiecare judeþ sau grupuri de judeþe particpante în parte iar aceste date vor fi generate automat pe programul de clasamente, care va calcula neutralizarea corespunzatoare judeþului pe pagina caruia se face clasamentul. Tot pe acest program orice crescãtor va putea sã vadã durata fiecãrei zile de concurs pentru a nu exista alte suspiciuni.

e) Porumbeii  constataþi ºi în timpul de neutralizare apar în clasament cu ora sosirii reale, însã în realitate programul calculeazã viteza fãrã timpul de neutralizare.

f) Dacã este cazul, în timpul constatãrii porumbeilor (a perioadei de aºteptare a porumbeilor) orice columbofil participant este obligat sã admitã cel puþin doi delegaþi (împuterniciþi telefonic) din partea asociaþiei organizatoare, a omologatorilor, a membrilor CNS sau a CD al FCPR care vor verifica porumbeii sosiþi, clemele ºi inelele acestora, ceasul constatator ºi marcãrile acestuia (posibil introducerea unui bileþel ºi un control “intermediar” la ceas) etc., dupã care vor întocmi un proces verbal, cu cele observate, care va fi înaintat de urgenþã conducerii asociaþiei, CNS sau CD al FCPR. Membrii CD, CNS ºi omologatorii nu au nevoie de delegaþie. Columbofilul va fi suspendat pentru o perioada de la 1 la 10 ani pentru: urmatoarele lucruri:

1. neprimirea delegaþilor observatori;

2. lipsa ceasului constatator de la crescatorie;

3. ceas desigilat;

4. lipsa porumbeilor cronometraþi în ceas.

g) În cazul concursurilor de Fond ºi Maraton este obligatorie anunþarea prin SMS sau Mail a sosirii primilor doi porumbei (pe crescãtor) în maxim o orã de la marcarea în ceas.

Anunþul va contine : Categoria concursului.localitatea.numar inel matricol porumbel.contingent.ora sosiri. minutul.secunde, iar la concursul de maraton va contine si seria stikerului.

Ex: fond.nume etapa.serie inel.an.ora.minut.secunda

Ex: maraton.nume etapa.serie inel.an.ora.minut.secunda.sticker

Organizatorii îºi rezervã dreptul de a controla sosirile anunþate de oricare columbofil.   Neanunþarea primilor doi porumbei sosiþi, anuntarea tardivã (peste o orã) sau transmiterea de date incomplete sau incorecte conduce la anularea întregului concurs pentru crescatorul in cauza. Daca un crescator nu se regaseste in clasamentul provizoriu i se va anula etapa in cauza.

Porumbeii sosiþi dupã ora 22.00 pot fi anunþaþi pânã cel târziu ora 06.00 a dimineþii urmãtoare.

h) La Maraton se vor anunþa primii doi porumbei în primele douã zile de concurs pentru fiecarejudeþ (prima zi = ziua în care sosesc porumbei în judeþul respectiv).

i) Anun?urile se introduc obligatoriu la concursurile de fond si maraton, în programul de clasamente, la rubrica concurs provizoriu in urma SMS si Mail trimise. Aici va apare ora sosirii,  ?i automat generat de program ora postãrii anun?ului, pentru a evita situa?iile unde porumbeii nu sunt anun?a?i la timp. Acolo unde ora postãrii va depã?ii o orã (perioadã de anun?uri) , anun?ul va fi colorat cu ro?u si automat columbofilul descalificat.

Exceptional pentru persoanele care nu pot folosii telefonul sau mail-ul, tehnicii de centre pot prelua telefonic anunturile si le introduc in program in termenul de timp stabilit mai sus.

Anuntarea sosiri porumbeilor prin SMS se poate efectua numai de pe numarul de telefon introdus in programul de clasamente corespunzator codului crescatorului.

În condiþiile unui concurs bun, asocia?ia organizatoare  poate decide prin anunþarea telefonicã ºi prin intermediul internetului sistarea anunþurilor în momentul când se apreciazã cã minim 40% dintre porumbei au sosit în toate judeþele participante. Acest lucru se face doar cu aprobarea majoritãþii asociatiilor participante.

j) Se considerã prima zi de concurs ziua în care sunt sosiþi ºi marcaþi în ceas primii porumbei din concurs (este posibil numai unul) chiar dacã sunt sosiþi în ziua a 2-a, a 3-a etc., dupã ziua lansãrii.

k) In cazul concursurilor mai grele sau care dureaza mai multe zile asociatiile pot opta pentru a organiza seara dupa inchiderea concursului a unor centre pentru a efectua controale intermediare la ceasurile mecanice. La un centru trebuie sa fie minim 15 ceasuri. Daca intr-un judet nu exista 15 ceasuri mecanice se orgaizeaza central pentru cate sunt dar cu participarea a doi membri posesori de ceasuri electronice care sa asiste si sa opereze un process verbal. In cuseta ceasului se introduce un biletel cu inscriptia – Control intermediar. Daca ceasurile se opresc se iau in considerare porumbeii pontati pana la controlul intermediar. Chiar si cu ceasurile oprite, ne-desigilate, columbofilii trebuie sa fie prezenti la desigilare si sa de-a cele doua stopuri finale. Abia dupa aceasta procedura se desigileaza ceasurile. In caz contrar concursul se anuleaza.

CAPITOLUL X

DESIGILAREA CEASUIRLOR

a) Ceasurile se desigileazã (în cazul celor electronice se descarcã datele)  pe centre de îmbarcare stabilite de cãtre Comitetul  asociaþiei. Acestea se stabilesc la fiecare etapã ºi sunt aceleaºi cu centrele de pornire ale ceasurilor. Ele pot fi, în funcþie de caz, aceleaºi ºi cu centrele de îmbarcare.

b) Obligatoriu la desigilare trebuie sã fie prezenþi 15 membrii columbofili ºi 15 ceasuri de cronometrare. În caz contrar, centrul respectiv se desfiinþeazã atât ca desigilare, pornire ºi chiar îmbarcare când este centru comun.

c) Columbofilii au obligaþia sã fie prezenþi la ora stabilitã sub sancþiunea anulãrii etapei ºi a scoaterii porumbeilor din concurs.

d) Fiecare centru de îmbarcare va avea un responsabil de centru ºi un responsabil tehnic (pot fi aceleaºi persoane în cazul centrelor comune ºi de îmbarcare) .

e) Tehnicul de centru, împreunã cu comisiile, va verifica pe rând fiecare ceas, integritatea lui ºi prezenþa sigiliilor la ceasurile mecanice ºi îl va trece într – un proces verbal de desigilare. Procesul verbal va fi completat cu numele persoanelor din comisie ºi cu numele responsabilului de centru.

f) Dacã din diverse motive, un columbofil nu se prezintã cu ceasul la ora controlului final, ceasul respectiv sigilat, defect, oprit va fi adus obligatoriu la locul ºi data clemãrii porumbeilor în concursul urmãtor când îl va prezenta comisiei tehnic – sportive spre verificare. La ultimul concurs posesori de ceasuri mecanice sau electronice participan?i la etapã sunt obligatii sa participle la desigilare, in caz contrar se anuleazã rezultatele anului respectiv la columbofili în cauzã, fara a se scoate porumbeii si crescatorul din concursurile anterioare daca acestea au fost finalizate si omologate.

g) Columbofilii desigileazã obligatoriu la centrele la care au fost desemnaþi întreg sezonul cu excepþia desfiinþãri centrului în conditiile RNS. Participarea la desigilare la un alt centru decât cel desemnat va duce la anularea etapei crescãtorului în cauzã.

h) La ora fixatã de organizator (fix) se dau douã stopuri la ceasurile mecanice la o diferenþã între ele de la 1 la 5 min. Diferenþa se stabileºte tot de organizator. Lipsa stopurilor sau perforarea  benzii între stopuri duce la anularea concursului pentru crescãtorul în cauzã.

i) Desigilarea ceasurilor se face pe comisii constituite din minim 3 persoane atât pentru ceasurile macanice cât ºi pentru cele electronice. Columbofilul nu are voie sã participe în niciun fel la desigilarea propriului ceas, sub sancþiunea anulãrii etapei.

j) La ceasurile mecanice se trec manual pe fiºa de cronometrare ora sosirii porumbeilor corespunzatoare clemelor din ceasul mecanic,  ziua ºi ordinea sosirii. Pe banda ceasului se trec seriile porumbeilor, seriile clemelor ºi ora, minutul ºi secunda sosirii. Marcajele goale se anuleazã iar pe bandã va semna un membru al comisiei. Acolo unde concureazã  mai mulþi crescãtori într – un ceas se trece ºi numele proprietarului porumbelului pe bandã ºi în dreptul marcajelor se scriu ºi numele crescãtorilor. Comisia va analiza banda ceasului mecanic sub urmãtoarele rapoarte:

 • însemnãrile ºi stampilele de la începul benzii;
 • consemnarea numelui ºi prenumelui columbofilului sau a columbofililor care au marcat în ceasul respectiv;
 • perforarea de control iniþial care trebuie sã fie înainte de marcajul de control iniþial;
 • marcajele sã fie vizibile:  zi, ore, minute, secunde (cadranele ce exprimã acest lucru);
 • marcajele de control final (minim douã);
 • perforarea benzii în momentul deschiderii ceasului, unicã, obligatoriu în al doilea marcaj final sau dupã acesta;

Se va citi cu atenþie primul control final – abaterea de la ora exactã, în plus sau în minus trebuie sã fie mai micã de 3 minute în 24 ore de funcþionare a ceasului. În caz contrar se anuleazã fiºa fãrã a se scoate porumbeii din concurs.

k) Comisia de desigilare va anula toate benzile care nu corespund actualului RNS cu privire la: întârzierea ceasului, fixarea acestuia pe ora fixã la pornire, prezenþa stopurilor finale pe bandã, perforarea benzii dupã marcajul iniþial sau înaintea celui de -al doilea control final, prezenþa comisiei de sigilare, prezenþa ceasului atomic, etc..

l) Nu sunt permise la fiºele electronice de desigilare  apariþia altor porumbei decât cei îmbarcaþi conform fiºei de îmbarcare sub sancþiunea anulãrii concursului.

m) La finalul desigilãrii comisia se va trece nominal ºi semnãtura pe banda ceasului ºi pe fiºele cu porumbei (electronice sau mecanice).

n) Fiºele care trebuiau anulate, dar ajung în concurs ºi la omologator, vor fi scoase de acesta ºi totodatã acesta va anula etapa comisiei ºi tehnicului de centru care nu a sancþionat aceastã faptã .

o) La concursurile de vitezã, vitezã – demifond ºi demifond se anuleazã toate fiºele care nu au porumbei sosiþi, fiºele ceasurilor care nu sunt prezente la desigilare, iar aceºti porumbei nu mai intrã în concurs. Columbofilii participan?i la concurs au obliga?ia sã fie prezen?i la desigilare, în caz contrar vor fi sanc?iona?i în felul urmator de cãtre responnsabilul tehnic jude?ean:

- anularea celei mai bune etape din sezon

- penalitate financiara conform deciziei Comitetului Asocia?iei, decizie care se ia la începerea sezonului?i se comunicã membrilor.

La concursurile de Fond si Maraton se va atasa obligatoriu la fisa de cronometrare, banda de constatare chiar daca nu au marcat nici un porumbel, lipsa benzi constatatoare duce la scoaterea numarului de porumbei din concursul respectiv.

p) Dupã finalizarea operaþiunilor de desigilare, tehnicul de centru verificã ºi  pregãteºte dosarul concursului pentru centrul respectiv. Acesta va conþine:

1. fisele de îmbarcare/desigilare (exemplarul 2)pentru ceasurile mecanice

2. procesele verbale – sigilare, desigilare, pornire;

3.fiºele anulate, grupate separat ºi scris pe fiecare motivul anulãrii;

4.   alte procese verbale.

r) Dosarul trebuie trimis în termenul stabilit de organizatori cãtre tehnicul organizator care va centraliza dosarele, le va verifica ºi abia dupã verificare va da dosarele la clasificator pentru întocmirea clasamentului.

s) Inainte de începerea procedurilor de desigilare se va verifica setarea ceasului atomic, lucru pe care îl va face ?i fiecare crescãtor înainte de desigilarea cesului propriu.

La imbarcare si la desigilare in cazul sistemelor de club BENZING se va tipari fisa de informatii imediat dupa setarea orei, inainte ca ceasurile sa fie conectate la unitatile de club. Aceste fise de informatii se vor anexa la dosarul concursului. Dupa tiparirea fisei se poate incepe procedura de imbarcare / desigilare. Informatiile tiparite pe aceste fise vor fi folosite de tehnici si omologatori pentru verificari incrucisate. Sistemele de club BENZING trebuie sa functioneze cu versiunea de software RO 3.2 sau o versiune superioara. Imbarcarea sau desigilarea pe unitati de club BENZING cu versiune de software inferioara versiunii RO 3.2 atrage dupa sine anularea rezultatelor.

t) Ora de desigilare apãrutã pe fi?a de desigilare trebuie sã fie dupã ora listãrii fi?ei de informa?ii, ?i în intervalul de desigilare, dar nu mai devreme de ora scrisa pe procesul verbal de desigilare, sub sanc?iunea anulãrii concursului pentru crescatorii in cauza , a tehnicului pe centru si a tehnicului pe judet.

CAPITOLUL XI

CORECÞIILE DE TIMP ALE CEASURILOR

a) Avansurile sau întârzierea ceasurilor de cronometrare faþã de ora oficialã se calculeazã astfel:

 • se stabilesc diferenþele de timp, în secunde, pentru avansurile sau rãmânerea în urmã a ceasurilor între ora oficialã ºi ora controlului final marcat. Aceste diferenþe reprezintã corecþia totalã (Ct) pentru fiecare cronometru;
 • se calculeazã corecþia pentru o orã (Co) împãrþind corecþia totalã la numãrul întreg de ore de funcþionare a ceasului, mai precis dintre controlul final ºi cel initial (N) Co = Ct/N;
 • se calculeazã corecþia iniþialã (Ci) pânã la ora marcãrii primului porumbel sosit în concurs, Ci =Co x Np, în care Np este numãrul întreg de ore de la pornirea ceasului pânã la înregistrarea primului porumbel;
 • în funcþie de durata aproximativã între marcãrile primului porumbel ºi de mãrimea corecþiei pentru o orã, o jumãtate sau un sfert de orã, se aplicã corecþia definitivã (CA) tuturor porumbeilor marcaþi în ceasul respectiv. Corecþia definitivã, pentru fiecare porumbel, va apãrea  în fiºele de cronometrare. Fiºele de la ceasurile electronice au tipãritã corecþia de timp faþã de ora exactã.

b) Corecþia de timp nu poate sã depãºeascã 3 minute la 24 de ore, sub sancþiunea anulãrii etapei.

 CAPITOLUL XII

CLASAMENTELE  CONCURSULUI

a) Clasamentele concursului, a porumbeilor ºi cel al columbofililor, se întocmesc de cãtre tehnicii de judeþ (sau de cãtre operatorii angajaþi pentru acestea) folosind Programul Naþional de Clasamente. În cadrul organizãrii concursurilor de cãtre asociatii organizatoare, clasamentele apar pe pagina judeþului care are ca reprezentant tehnicul sportive al asociatiei.

Procesarea datelor se face doar dupã ce tehnicul de judeþ va verifica dosarul asigurându – se cã au fost anulate toate aspectele care nu sunt conforme cu prezentul regulament. Clasamentele se clasificã dupã cum urmeazã:

- clasamentele la tipurile Vitezã Viteza-Demifond ºi Demifond pot fi : clasamente generale (la nivel de organizatori), clasamente pe judeþ, clasamente zonale (prin împãrþirea în doua a distanþei dintre primul ºi ultimul columbofil participant în concurs – zona care nu intruneste numarul de columbofili sau porumbei intra in clasament cu zona anterioara) ºi  clasamente pe centre de îmbarcare – acestea numai dacã se întrunesc condiþiile de minimum 20 de columbofili ºi 250 porumbei ºi minim 20 de columbofili ºi 20 de ceasuri prezente la desigilare;

- clasamentele la tipurile Demifond-Fond si Fond pot fi:

clasamente generale (la nivel de organizatori),  clasamente zonale (prin împãrþirea în douã a distanþei dintre primul ºi ultimul columbofil participant în concurs), clasamente pe judeþ cu 40 cresaturi , 40 ceasuri si 250 porumbei ºi clasamente pe centre de îmbarcare dacã se întrunesc condiþiile de minimum 20 de columbofili cu 20 de ceasuri constatatoare ºi minim 250 porumbei;

- clasamentele la tipul Maraton pot fi:

clasamente generale, clasamente zonale (prin împãrþirea în douã a distanþei dintre primul ºi ultimul columbofil participant în concurs), clasamente pe judet si clasamente pe centre de imbarcare (in centre unde imbarca cel putin doua asociatii) dacã se întrunesc condiþiile de minimum 50 de columbofili ºi 50 de ceasuri constatatoare ºi minim 250 de  porumbei.

b) Clasamentele unui concurs se fac pe baza procesului verbal de lansare care trebuie sã fie unic pentru un concurs. Clasamentele întocmite prin cumularea mai multor procese verbale se anuleazã.

c) La concursurile de vitezã, vitezã – demifond ºi demifond se anuleazã toate fiºele care nu au porumbei sosiþi ºi fiºele ceasurilor care nu sunt prezente la desigilare, iar aceºti porumbei nu mai intrã în concurs.

d) Clasificatorul are nevoie ca date generale, iniþiale de lucru, de: ora exactã pornire ceasuri, timpul de la pornire pânã la lansare, ora exactã, control final, timp de funcþionare ceasuri, numãr zile de concurs, durata unei zile de concurs, totalul porumbeilor angajaþi, numãr porumbei clasaþi (maxim 20 % din cei angajaþi în concurs), numãrul  columbofililor participanþi.

e) Crescãtorii care concureazã cu alte asociaþii judeþene decât cea din care fac parte participã la concursuri cu codurile  respectivei asociaþii ºi automat sunt centralizaþi în campionatul respectivei asociaþii. Participarea la diferite categorii, cu asociaþii diferite, se face în condiþiile RNS, cu menþiunea cã porumbeii sunt legaþi direct de codul de crescãtor iar aceºtia se introduc în lista de start electronicã, la începutul sezonului (înainte de prima etapã a asociaþiei respective) .

f) Ca date particulare ale fiecãrui porumbel: poziþia sa în fiºa de cronometrare colectivã (echipa primilor 5 porumbei, pentru clasamentul columbofililor), seria inelului matricol, contingent, sex, ziua, ora, minutul ºi secunda sosirii scrisã în fiºã în dreptul pãsãrii respective.

g) Clasamentul porumbeilor se întocmeºte în ordinea descrescãtoare a vitezelor medii (metri/minut) calculate cu douã zecimale ºi pentru maximum 20% (douãzeci) din totalul porumbeilor angajaþi în concurs.

h) Numãrul de porumbei luaþi în calcul pentru clasamentul unui concurs va fi numãrul total al porumbeilor cumulat din fiºele de îmbarcare al columbofililor participanþi la acel concurs, mai puþin la categoriile vitezã, vitezã – demifond ºi demifond unde se întocmeºte clasament doar din fiºele prezente la desigilare ºi cu porumbei constataþi.

i) Punctajul penalizat al unui porumbel în clasamentul naþional se calculeazã dupã formula cu patru  zecimale ºi anume: Lp x 1000 / Np în care Lp este locul porumbelului în clasament, Np numãrul de porumbei angajaþi pentru toate categoriile

j) Clasamentele se pot vizualiza pe site-ul www.fcpr.ro, la secþiunea concursuri pentru fiecare asociaþie judeþeanã.

k) Dupã fiecare concurs organizatorii sunt obligaþi ca în termen de maximum 20 de zile de la data desigilãrii sã finalizeze clasamentele. Participanþii pot sã vadã clasamentele direct pe site – ul federaþiei www.fcpr.ro. Contestaþiile, în cazul unor greºeli de calcul, dactilografiere sau omisiune, se iau în considerare dacã au fost adresate, în scris, în termen de maximum 5 zile de la data aflãrii rezultatelor. Rãspunsurile, în scris, ale comisiei tehnice organizatoare la contestaþiile columbofililor, cu privire la  clasamente, este obligatorie în termen de 5 zile. Contestaþiile faþã de rãspunsul comisiei tehnice  se trimit de crescãtori la omologatori, iar aceºtia vor trimite rãspunsurile  prin intermediul site – ului FCPR.

l) Dupã epuizarea perioadei de contestaþii, operatorul judeþean în pagina judeþului din  Programul Naþional de clasamente va opþiona butonul – CONCURS FINALIZAT. În acel moment concursul este blocat iar pe clasament apare acest text. Acest buton se opþioneazã doar în momentul când clasificatorul este absolut sigur cã clasamentul este gata. Dupã acest moment pagina va fi blocatã ºi nu se vor mai putea face alte modificãri în clasament. Dacã omologatorul va constata deficienþe ºi nevoia de corecturi, acestea se vor face pe baza unui raport scris, trimis de omologator pe mail cãtre responsabilul cu programul de clasamente. Doar dupã aceea omologatorul opþioneazã butonul – OMOLOGAT – ºi concursul se va putea centraliza.

CAPITOLUL XIII

OMOLOGAREA CONCURSURILOR

a) Dupã finalizarea tuturor operaþiunilor indicate în capitolele de mai sus, responsabilul tehnic organizator va finaliza dosarul concursului ºi îl va trimite la omologator.

Dosarul concursului trebuie sã conþinã urmãtoarele:

 • procesul verbal de lansare;
 • diagrama mijlocului de transport (sau diagramele dacã sant mai multe mijloace de transport);
 • procesul verbal cu numele crescãtorilor ºi numãrul de porumbei îmbarcaþi pentru fiecare centru de îmbarcare;
 • procesul verbal de sigilare ceasuri la toate categoriile (sunt trecute toate ceasurile electronice/mecanice cu care se concureazã la concursul respectiv) pentru fiecare centru de îmbarcare;
 • procesul verbal de pornire ceasuri (sunt trecute doar ceasurile mecanice care sunt pornite pentru concursul respectiv) pentru fiecare centru de îmbarcare;
 • procesul verbal de desigilare ceasuri (sunt trecute toate ceasurile electronice/mecanice care sunt prezente la desigilare) pentru fiecare centru de îmbarcare;

alte procese verbale ºi acte pendinte de concursul respectiv, posibil abateri ºi sancþiuni;

 • listingul poziþiei maºinii la lansare, cu poziþia (coordonatele) de la momentul lansãrii ºi minim douã poziþii înainte ºi douã dupã lansare (raport poziþii);
 • fiºele de cronometrare colectivã,  într – o anumitã ordine (pe asociaþii, pe centre de îmbarcare, în ordine alfabeticã, etc.) completate corespunzãtor ºi fãrã ºtersãturi;

-     benzile ceasurilor de cronometrare (chiar ºi cele anulate, fiecare ataºatã cu o  agrafã ( nu capsatã, gauritã cu ace sau lipitã) pliate tip armonica si atasata la  fiºa de care aparþine, pentru a facilita verificarea;

-     fiºa nr. 3 la etapele de maraton cu stikerele lipite;

-     adresa ºi numãrul de telefon ale persoanei cu care omologatorul poate lua    legãtura.

# Lipsa oricãruia dintre aceste documente atrage dupã sine anularea etapei pentru tehnicul concursului. Acesta poate sancþiona la fel tehnicii de centre care nu transmit cele de mai sus cu dosarul centrului, caz în care este absolit de vinã.

b) Comisiile tehnice ale asociaþiilor au obligaþia salvãrii clasamentelor imediat dupã opþionarea butonului – concurs finalizat – în calculatorul propriu pentru a preveni defecþiunile tehnice ale programului care pot duce la distrugerea bazei de date.

c) Dosarele finale ale concursurilor vor fi expediate de cãtre tehnicul sportiv la omologator în termen de 30 de zile de la efectuarea concursului si 10 zile de la ultimul concurs cu puii. În caz contrar CNS va lua obligatoriu una din urmatoarele mãsuri:

- anularea rezultatelor tehnicului la etapa respectivã;

- anularea rezultatelor tehnicului pentru întreg sezonul (întârzieri repetate);

- anularea rezultatelor pentru întreg comitetul de organziare la etapa respectivã;

- suspendarea relaþiilor cu FCPR a tehnicului ºi/sau  preºedintelui asociaþiei organizatoare (sau a comitetului de organizare).

d) Carnetele de evidenta cu porumbeii participan?i la concursuri se pãstreazã la sediul asociaþiei, iar omologatorul le va viziona în format electronic în programul de clasamente pe baza unei parole de acces.

e) La solicitarea omologatorului, asociaþiile organizatoare au obligaþia sã punã la dispoziþia acestuia userul ºi parola pentru verificarea poziþiei maºinii. Nerespectarea acestei prevederi va duce automat la nerecunoaºterea concursului în campionatul naþional.

f) Dosarele se trimit cu poºta rapidã, iar omologatorul va pãstra dovada primirii dosarelor pentru eventuale contestaþii.

g) Omologatorului desemnat din judeþul respectiv, în speþã asociaþiei organizatoare i se vor expedia de cãtre delegaþii –  observatori, scrisorile din localitãþile de lansare.

h) Omologatorul are obligaþia de a aplica întocmai prezentul RNS documentaþiilor concursurilor. În cazul depistãrii unor abateri neintenþionate, omologatorul are obligaþia sã ia legãtura cu comisia tehnica a organizatorului.

j) Timpul maxim de omologare dupã primirea dosarului este de 30 de zile.

k) Dupã verificarea dosarului ºi a clasamentului omologatorul va acþiona butonul „concurs omologat” ºi va apãrea mesajul pe clasament „concurs omologat”. Orice modificare înainte de aceasta se va face doar de cãtre responsabilul de program în baza unui raport scris de cãtre omologator.

l) La sfârºitul anului competiþional,  omologatorii vor prezenta un raport scris  asupra celor omologate, inclusiv cu toate problemele apãrute în sezon.  Raportul va fi prezentat în cadrul ºedinþei CNS, unde se vor omologa rezultatele finale naþionale ºi pe asociaþii. Raportul se va arhiva la sediul FCPR unde se va pãstra pentru 2 ani.

m) Dosarele concursurilor (omologate sau neomologate) se vor pãstra, timp de 2 ani la domiciliul omologatorului.

n) Omologatorul are obligaþia sã verifice ºi sã omologheze (sau sã anunþe CNS despre problemele existente în dosar) ºi în maxim 30 de zile de la primirea dosarului sã bifeze în programul de clasamente butonul „concurs omologat” astfel ca toþi columbofilii sã poatã viziona acest lucru pe site – ul federaþiei.

o) Omologatorii au obligaþia sã anunþe CNS despre întârzierea trimiterii dosarelor sub sancþiunea anulãrii rezultatelor acestora.

p) Dosarele de concurs finale care încalcã prezentul RNS nu vor fi omologate. Omologarea unui concurs care nu respectã prezentul RNS atrage suspendarea omologatorului din activitatea competiþionalã pe o perioadã între 1 an ºi 5 ani.

r) Omologatorii au obligaþia sesizarii preºedintelui CNS despre neomologarea unui concurs în termenul de 30 de zile, prevãzut pentru omologare, sub sancþiunea anulãrii propriilor rezultate.

 CAPITOLUL XIV

CENTRALIZAREA REZULTATELOR LA NIVEL JUDEÞEAN ªI NAÞIONAL

a) În urma rezultatelor obþinute la concursurile omologate se organizeazã campionatul jude?ean ºi Campionatul Naþional Columbofil al României. Acestea sunt centralizate automat de cãtre Programul Naþional de clasamente sub supravegherea tehnicilor de judeþ ºi a responsabilului de program din cadrul CNS.

b) Dupã ce omologatorul opþioneazã butonul – OMOLOGAT – al unui concurs, în pagina judeþeanã va apare butonul – CENTRALIZARE – (porumbei, respectiv crescãtori). Responsabilul tehnic care administreazã pagina pe care acesta este editat, va trimite prin accesarea acelui buton spre centralizare toate clasamentele concursului, astfel încât toate link-urile clasamentelor conforme cu RNS sã devinã verzi, atât la porumbei cât ºi la crescãtori. Abia în acel moment punctajele obþinute sunt centralizate în campionatul judeþean. Columbofilii au obligaþia sã urmãreascã propriile punctaje ºi sã sesizeze imediat responsabilul tehnic, despre orice eroare de program la centralizarea judeþeanã.

c) Dupã finalizarea concursurilor (maturi sau pui) ºi finalizarea omologãrilor, CNS va transmite o datã pentru finalizarea oricãror contestaþii cu privire la rezultatele finale judeþene, respectiv naþionale. Crescãtorii ºi tehnicii de judeþ au obligaþia verificãrii rezultatelor finale ºi sesizãrii responsabilului de program despre eventualele erori. Dupã aceastã datã nu se mai acceptã contestaþii.

d) În termen de 5 zile (data poºtei) tehnicul va trimite la omologator un dosar cu rezultatele finale ale judeþului sãu. Dosarul va fi ºtampilat ºi semnat de cãtre preºedintele asociaþiei ºi tehnic ºi va conþine un opis cu conþinutul dosarului. Acesta va conþine rezultatele judeþene (în format fãrã totaluri) pentru toate categoriile, în ordinea din programul de clasamente atât pentru porumbei cât ºi pentru crescãtori.  Întârzierea transmiterii acestui dosar se sancþioneazã cu anularea rezultatelor tehnicului pentru acel an. Transmiterea de date eronate omologatorului în dosarul cu rezultate finale pentru omologare se sancþioneazã cu:

 • suspendarea tehnicului din funcþie pentru o perioadã între 1 an ºi 3 ani;
 • anularea rezultatelor tehnicului;
 • suspendarea tehnicului din campionat pe o perioadã între 1an si 5 ani.

e) Omologatorul va verifica ºi omologa (sau dupã caz va apela responsabilul cu programul pentru remedierea erorilor pe care ulterior le va transmite ºi în scris asociaþiei) ºi va prezenta dosarul la ºedinþa CNS cu omologatorii, aferentã anului respectiv.

f) Pentru a fi centralizate în Campionatul Naþional etapele de concurs trebuie sã respecte planul de zbor, sã se desfa?oare conform prezentului regulament ?i sã îndeplineascã urmãtoarele condi?ii minimale sub raport al numeral de porumbei, columbofili ?i ceasuri constatatoare:

1.   vitezã – minim 20 de crescãtori ºi 20 de ceasuri ºi 250 de porumbei;

2. demifond -   minim 20 de crescãtori ºi 20 de ceasuri ºi 250 de porumbei;

3. vitezã – demifond – minim 20 de crescãtori ºi 20 de ceasuri ºi 250 de porumbei

4. demifond – fond – minim 20 de crescãtori ºi 20 de ceasuri ºi 250 de porumbei, pentru centru si 40 de crescatori , 40 de ceasuri si 250 porumbei penru concursul general

5. fond –  minim 20 de crescãtori ºi 20 de ceasuri ºi 250 de porumbei, pentru centru si 40 de crescatori , 40 de ceasuri si 250 porumbei penru concursul general

6. maraton –  minim 50 de crescãtori ºi 50 de ceasuri ºi 250 de porumbei.

# Face excepþie de la regulã ultima etapã organizatã (chiar dacã nu este ultima din planul de concursuri)  care poate fi organizatã sub numãrul minim necesar de porumbei ºi crescãtori, aceasta pentru fiecare grupã de tipuri de concursuri – vitezã, vitezã – demifond ºi demifond, respectiv demifond – fond ºi fond respectiv maraton. Pentru realizarea centralizarii acestor etape asociaþiile în cauzã vor adresa o cerere scrisã responsabilului cu clasamentul din cadrul CNS.

Centralizarea campionatului atat la porumbei cat si la crescatori  va aparea pe saitul FCPR , numai dupa efectuarea ultimei etapei din planul de zbor atat la maturi cat si la pui.

 CAPITOLUL XV

CAMPIONATUL NAÞIONAL COLUMBOFIL AL FCPR

Notã: Punctajele vor fi centralizate pe norme conform categoriei concursului!

1.        CAMPIONATUL PORUMBEILOR

a) Pentru campionatul porumbeilor la categoria vitezã – se considerã punctajul realizat de porumbel în fix 5 (cinci) etape de concurs din tipul vitezã sau vitezã – demifond cu participarea a minim 20 de columbofili ºi 250 de porumbei  parcurgând minimum 1000 km, într – un an: 2(doua) din cele 5(cinci) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul judetean semi – general sau general , celelalte 3(trei) luându – se la alegere din oricare clasamente.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

Pentru pui norma este identicã cu excepþia numãrului de kilometri necesari minim –  750km! 

b)Pentru campionatul porumbeilor la categoria Demifond se considerã punctajul realizat de porumbel în 4 (patru) etape, din tipurile demifond,  vitezã – demifond sau demifond – fond cu participarea a minim 20 de crescãtori ºi 250 de porumbei,  parcurgând minimum 1400km într – un an. Se vor lua obligatoriu 2(doua) din cele 4(patru) etape  din clasamentul judetean, semi – general sau general           celelalte 2(douã) luându – se la alegere din oricare clasamente.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

c)Pentru campionatul porumbeilor la categoria Fond se considerã punctajul realizat de porumbel în 3 (trei) etape din tipurile  demifond – fond sau fond  parcurgând minimum 1700 km cu participarea a minim 40 de crescãtori ºi 250 de porumbei. Din cele trei etape se poat lua maxim o etapa din clasamentul pe centru (cu participare a minim 20 membri si 250 de porumbei) si obligatoriu o etapa nominalizata (judetean, semigeneral sau general)  etapa nominalizata se poate inlocui cu o etapa de maraton.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

Pentru pui norma este identicã cu excepþia numãrului de kilometri necesari  – 1500km!

d)Pentru campionatul porumbeilor la categoria As Fond,se considerã punctajul realizat de porumbel în 5 (cinci) etape peste 500 km din tipurile  demifond – fond,  fond sau maraton, luandu-se in calcul maxim 2 etape cu clasamente pe centru la categoria fond centru (cu participare a minim 20 membri ,20 ceasuri si 250 de porumbei).

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor  din cei 3 ani.
e)Pentru campionatul porumbeilor la categoria Maraton se considerã punctajul realizat de porumbel în 2 (douã) etape din tipul maraton  cu participarea a cel puþin 50 de crescãtori ºi 250 de porumbei. Una dintre etape se va lua obligatoriu din clasamentul general sau zonal. (fac excepþie concursurile naþionale unde se pot folosi clasamentele zonale).

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

f)Pentru campionatul porumbeilor la categoria As Maraton se considerã punctajul realizat de porumbel în 3 etape din tipul  maraton, cu participarea a cel puþin 50 de crescãtori, 50 de ceasuri la fiecare etapã. Punctajul unei etape se va centraliza obligatoriu de pe clasamentul general sau zonal. (fac excepþie concursurile naþionale unde se pot folosi clasamentele zonale).

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

g) Pentru campionatul porumbeilor la categoria Maraton extrem se ia în calcul punctajul obþinut în douã etape din tipul  maraton  si cu un total de 2000 km, cu participarea a minim 50 de crescãtori, 50 de ceasuri ºi 250 de porumbei indiferent de distanþele pe care le au ceilalti crescatori . Una dintre etape se va centraliza din clasamentul general sau zonal. (fac excepþie concursurile naþionale unde se pot folosi clasamentele zonale)

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

h) Pentru campionatul porumbeilor la categoria Maraton National se ia în calcul punctajul obþinut în douã etape din cele doua nationale , cu participarea a minim 50 de crescãtori ºi 250 de porumbei .

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

Nota: Trofeele pentru aceasta categorie vor fi sponsorizate de catre firma ,,ROHNFIED” iar cel mai bun porumbel la aceasta categorie va fi promovat in Europa de catre firma Rohnfried.

i) Pentru campionatul porumbeilor la categoria General se considerã punctajul realizat de porumbel în 6 (ºase) etape parcurgând minim 1800 km dupã cum urmeazã:

 • 2  etape, din tipul  vitezã, sau vitezã – demifond,
 • 2  etape, din tipul  demifond, vitezã – demifond sau demifond – fond
 • 2  etape, peste 500 km.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

Pentru campionatul  pui categoria General se considerã punctajul realizat de pui în 6 (ºase) etape parcurgând minim 1500 km dupã cum urmeazã:

 • 1-3  etape, din tipul  vitezã, sau vitezã – demifond,
 • 1-3  etape, din tipul  demifond, vitezã – demifond sau demifond – fond
 • 1-3  etape, peste 500 km.

j)Pentru campionatul porumbeilor la categoria Porumbel AS Speed se considerã punctajul obþinut la 10 etape de concurs din tipurile vitezã, demifond, vitezã – demifond ºi demifond – fond.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

k)Pentru campionatul porumbeilor la categoria Porumbel AS Naþional este necesar ca un porumbel sã îndeplineascã normele din campionat la vitezã, demifond, fond, general  ºi maraton. Punctajul se calculeazã prin însumarea punctajelor din aceste categorii.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

l) Pentru campionatul porumbeilor la categoria Record – se cumuleazã totalitatea kilometrilor clasaþi în cariera de porumbel, minim 10.000 km ºi obligatoriu minim o etapa clasata/an. Se contabilizeazã etapele începând cu sezonul 2008.

m)Campionatul copiilor (între 10 ºi 16 ani) la porumbei maturi – se considerã punctajul realizat de porumbel în 5 (cinci) etape indiferent de numãrul de km ºi tipul de concurs, într – un an. Nu se organizeazã palmares.

n)Campionatul copiilor (între 10 ºi 16 ani) la pui - se considerã punctajul realizat de porumbel în 3 (trei) etape de la concursurile cu puii  indiferent de numãrul de km, într – un an.
Nu se organizeazã palmares.

o)La pui normele se realizeazã dupã criteriile de mai sus. (cu excepþiile prevãzute la categoriile vitezã ºi fond si general).

p) PORUMBELUL ANULUI

FCPR premiazã anual porumbelul cu cel mai bun prnctaj din 10 etape de concurs clasate.

ATENTIE  Se va premia primul porumbel pe tara si primul porumbel pe judet.

Regulã de participare:

10 etape particpare la concursuri cu un minim de 5000 km

r) Campionatul porumbeilor CLASA  STANDARD (nu exista campionat al columbofililor la aceasta categorie)

Un porumbel Standard Sport poate fi arbitrat la nivel de Asociatie judeteana,daca a realizat norma FCI din concursurile la care au participat minim 150 de porumbei la etape de minim 100 km. distanta,acumuland un palmares de minimum 2000 km. femele si 2500 km. masculi,pe perioada a 2 ani de zile,dar cu conditia ca in ultimul an sa fi participat la concursuri clasand 600 km. femelele si 750 masculii(nu are importanta numarul de concursuri) .Primi 5 masculi si 5 femele vor alcatui lotul de Standard al Asociatiei Judetene si vor fi prezenti in Expozitia Nationala.

Norma poate fi realizata si intr-un singur an, adica in anul columbofil in curs.

Tot la nivel de Asociatii se pot arbitra si porumbei clasa Standard Sport cu norma pe un AN, indeplinind jumatate din normele celor cu palmares. Si la aceasta Categorie va participa un lot de 5 masculi si 5 femele in cadrul expozitiei Nationale, unde dupa arbitrajul final vor fi desemnati Campinii Nationali Clasa Standard si vor fi premiati cu plachete primii 5 masculi si 5 femele la ambele CLASE. 

Arbitrarea finala ,la aceasta categorie,se va face la Expozitia Nationala,unde sunt adusi porumbei arbitrati la nivel judetean cu punctele cele mai bune(minim 91 pct.),in conditiile stabilite de Consiliul  Director si Presedintele Corpului National de Arbitri a Federatiei Crescatorilor de Porumbei din Romania.

Pentru participarea evenimentele INTERNATIONALE,  se vor rearbitra primi 15 masculi si 15 femele si in functie de punctajul obtinut si se va alcatuii Lotul OLIMPIC format dni 5 masculi si 5 femele.

Nu pot fi arbitrati alti porumbei decat cei care sunt desemnati la Categoria Standard si fac parte din lotul Asociatiei Judetene.(nu pot participa la 2 categorii)  

2.CAMPIONATUL COLUMBOFILILOR
a) La categoria vitezãcrescãtor se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscriºi pe fiºa de cronometrare numãrul 1, la fix 5 (cinci) etape de concurs, din tipurile vitezã ºi vitezã – demifond cu participarea a minim 20 de  crescãtori ºi 250 de porumbei ºi norma de kilometri  -  minim 1000 km într – un an; 2(douã) din cele 5(cinci) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul judeþean semi – general sau general, celelalte 3(trei) luându – se la alegere din oricare clasamente.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

b) La categoria demifondcrescãtor se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscriºi pe fiºa de cronometrare numãrul 1, la fix 4 (patru) etape de concurs, din tipurile  demifond, vitezã – demifond sau demifond – fond cu participarea a minim 20 de crescãtori ºi 250 de porumbei  ºi norma de kilometri –  minim 1400km într – un an; 2(douã) din cele 4(patru) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul judeþean sau general, celelalte 2(douã) luându – se la alegere din oricare clasamente.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 3 ani.
c) La categoria fondcrescãtor se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscriºi pe fiºa de cronometrare numãrul 1, la fix 3 (trei) etape de concurs, din tipurile demifond – fond ºi fond cu participarea a minim 20 de crescãtori ºi 250 de porumbei ºi norma de  1700 km.

Din cele trei etape se poat lua maxim o etapa din clasamentul pe centru (cu participare a minim 20 membri si 250 de porumbei) si obligatoriu o etapa nominalizata (judetean, semigeneral sau general)  etapa nominalizata se poate inlocui cu o etapa de maraton.

Pentru palmaresul  pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani.

Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

d) La categoria maratoncrescãtor se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscriºi pe fiºa de cronometrare numãrul 1, la fix 3 (trei) etape de concurs, din tipul maraton cu minim 50 de columbofili ºi 250 de porumbei. Una dintre etape se va centraliza din clasamentul general sau semi-general. (fac excepþie concursurile Berlin naþional ºi semi – naþionale unde se pot folosi clasamentele zonale)

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

e) La categoria general crescator se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscriºi pe fiºa de cronometrare numãrul 1, la fix 6 (ºase) etape de concurs, la alegere în urmãtoarele condiþii:

- 2 etape, din tipul vitezã;

- 2 etape, din tipul viteza – demifond sau demifond – fond;

- 2 etape, peste 500 km,

cu norma de 1800 km realizatã în aceste 6 etape, într – un an.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmareul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

f) La categoria As crescãtor participa columbofilii care au realizat norma cu echipa la urmatoarele 5 categorii: vitezã, demifond, fond , general ºi maraton. Punctajul pentru categoria AS se face prin însumarea punctajului penalizant la toate cele cinci categorii enumerate mai sus.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

g) La categoria crescãtor pui se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscriºi pe fiºa de cronometrare numãrul 1, la fix 5 (cinci) etape de concurs cu puii; 2(douã) din cele 5(cinci) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul general, semi  – general sau judeþean, celelalte 3(trei) luându – se la alegere din oricare clasamente. Pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani.

i) Campionatul copiilorcrescãtor copii (între 10 ºi 16 ani) la porumbei maturi - se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscriºi pe fiºa de cronometrare numãrul 1, la fix 5 (cinci) etape de concurs, fãrã normã de kilometri ºi indiferent de tipul concursului într – un an. Nu se organizeazã palmares.
j) Campionatul copiilorcrescãtor copii pui – (între 10 ºi  16 ani) la pui - se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscriºi pe fiºa de cronometrare numãrul 1, la fix 3 (trei) etape de concurs, de la concursurile cu pui fãrã normã de kilometri. Nu se organizeazã palmares.

k) În situaþia în care se vor regãsi punctaje egale atât la porumbel cât ºi la crescãtor, departajarea se va face în funcþie de km. ( cel cu numarul de km mai mare va fi considerat primul).

l) Pentru fiecare categorie competiþionalã la porumbei (excepþie Campionatul copiilor) se vor centraliza urmatoarele sub-categorii (în condiþiile existenþei a mãcar unui porumbel / categorie):

- maturi (porumbei în vârstã de minim 2 ani);

- tineret;

- pui;

- palmares pe 2 ani tineret;

- palmares pe 2 ani maturi;

- palmares 3 ani.

m) Pentru fiecare categorie competiþionalã la crescãtori (excepþie campionatul copiilor)  se vor centraliza urmãtoarele subcategorii (în condiþiile existenþei a macar unui crescãtor / categorie):

- rezultate pe un an;

- rezultate pe doi ani – palmares pe 2 ani;

- rezultate pe trei ani – palmares pe 3 ani.

n)Titlul de Maestru Columbofil se obþine dupã îndeplinirea urmãtoarelor condiþii:

- douã titluri de campion naþional la porumbei (doi ani diferiþi);

- douã titluri de campion naþional crescãtori (doi ani diferiþi);

- ocuparea unui loc în primii 3 în Campionatul Olimpic al FCPR (clasa sport) în doi ani diferi?i.

CAMPIONATUL NAÞIONAL AL ASOCIAÞIILOR AFILIATE FCPR

Se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a primilor 5 porumbei (indiferent de varsta) din cadrul fiecarei asociatii la urmatoarele categorii:

-viteza

-demifond

-fond

-general

-maraton

 CAMPIONAT NA?IONAL COLUMBODROM

FCPR va organiza anual “Campionatul Crescãtori Columbodrom”, punctajul în acest campionat fiind dat de cumularea punctelor ob?inute de primul porumbel sosit ?i clasat dupã formula de clacul al FCPR,  al crescatorului, la etapa finalã, în 3 columbodroame avizate de catre FCPR. Pot participa doar puii cu inele FCPR. Columbodroamele care doresc ca participan?ii lor ?i porumbeii acestora sa fie inclu?i în acest campionat vor trimite o cerere catre FCPR pana la 15 februarie a fiecarui an ?i vor achita taxa per/porumbel stabilitã de cãtre FCPR. Suuamva fi folositã pentru premiere ?i pentru eventuale premii în bani

CRESCÃTORUL ANULUI

FCPR premiazã anual columbofilul cu cel mai bun procentaj de clasãri din 10 etape de concurs.

Regulã de participare:

10 etape particpare la concursuri cu un minim de 5000 km

Procentajul de porumbei clasa?i se cumuleazã ?i se împarte la 10 – iar suma ob?inutã este punctajul crescãtorului pentru acest campionat.

Se premiazã doar primul loc cu un trofeu transmisibil ?i cu o plachetã. Columbofilul campion va avea gratuitate la banchetul de decernare a treofeelor din anul urmator ?i va premia personal urmãtorul campion cu trofeul transmisibil.

Cel care cî?tigã de trei ori trofeul îl va pãstra definitiv. 

CAPITOLUL XVI

CATALOGUL NAÞIONAL ªI EXPOZIÞIA NAÞIONALÃ COLUMBOFILÃ A ROMÂNIEI

a) În urma centralizarii rezultatelor finale, naþionale ºi judeþene, FCPR va edita anual Catalogul Naþional FCPR. Acesta va conþine Campionatul Naþional pentru toate categoriile de distanþã – primii 500 de porumbei ºi crescãtori pe fiecare categorie ºi Campionatele judeþene pe categorii – primii 3 porumbei ºi crescãtori pe categorie. Modul sãu de editare ºi comercializare va fi hotãrât de Comitetului Director al FCPR în fiecare an.

b) Anual FCPR va organiza Expoziþia Naþionalã Columbofilã a României sub titulatura – ZILELE COLUMBOFILIEI ROMÂNE. Aceasta se organizeazã de cãtre asociaþiile afiliate, sub cordonarea Comitetului Director al FCPR. Asociaþiile care doresc sã organizeze Expoziþia Columbofilã Naþionalã, trimit la sediul FCPR o adresã prin care solicitã acest lucru, înainte cu un cel puþin un an iar Comitetului Director decide cine va fi organizatorul. De regulã decizia se ia în cadrul sedinþei organizate în cadrul Expoziþiei Columbofile Naþionale a anului în curs.  În funcþie de spaþiul existent în sala de expoziþie, preºedintele CNS, va decide numãrul de porumbei pentru fiecare categorie care va participa în expoziþie.

c) Columbofilii vor opþiona prin intermediului tehnicului de judeþ, în Programul Naþional de Clasamente, participarea porumbeilor proprii în Expoziþia Naþionalã. În urma opþionãrilor se face selecþia porumbeilor participanþi în expoziþie. Acest lucru se face electronic ºi lista este publicatã pe site – ul FCPR. Dupã publicarea listei, timp de 5 zile se poate contesta corectitudinea acesteia sub raportul porumbeilor nominalizaþi dar care lipsesc din selecþia pentru expoziþie. Datele limitã pentru aceste operaþiuni vor apare pe site – ul FCPR.

d) Columbofilii vor achita contravaloarea taxei de boxã stabilitã de organizatori la predarea porumbeilor în salã. In cazul ne-prezentarii se achita o taxa stabilita de organizator, iar acesta poate refuza porumbeii intregului judet pentru ne-plata exemplarelor lipsa.

e) Fiºele de expoziþie se tipãresc de cãtre FCPR, în urma deciziei Comitetului Director, iar contravaloarea acestora se achitã de cãtre deþinãtorii porumbeilor expuºi.

f) Primii 3 porumbei ºi primii trei crescãtori la fiecare categorie vor fi recompensaþi cu trofee de cãtre FCPR – ca organizator al Campionatului Naþional Columbofil al României.

g) Un porumbel poate participa la Expoziþia Naþionalã la o singurã categorie.

h) Porumbeii vor fi prezentaþi la sala de expoziþie de cãtre o delegaþie a asociaþiei, având asupra lor un tabel (douã exemplare ºtampilate cu ºtampila  asociaþiei) cu porumbeii participanþi (poate fi listat din lista porumbeilor pe judeþe care va apare pe site – ul FCPR) ºi certificatul sanitar – veterinar pentru porumbeii participanþi la expoziþie.

i) În situaþia în care la expoziþiile naþionale se sustrage un porumbel, proprietarul acestuia va fi despãgubit astfel:

- dacã porumbelul figureazã în primele 5 de locuri din campionatul naþional valoarea sumei este de 1000 Euro;

- dacã porumbelul figureazã între locurile 5 ºi 20 din campionatul naþional valoarea sumei este de 500 euro

- dacã porumbelul figureazã dupã primele 20 de locuri din campionatul naþional valoarea este de 300 Euro.

CAPITOLUL XVII

OLIMPIADA ªI EXPOZIÞIILE COLUMBOFILE INTERNAÞIONALE

a) FCPR organizeazã anual Campionatul Olimpic, dupã normele de participare la Olimpiadã. Pentru acesta pe pagina fiecãrui judeþ de pe Programul Naþional de Clasamente va exista un Card Electronic de calcul automat al primilor trei porumbei la fiecare categorie. Crescãtorii care doresc si au porumbei cu rezultate conform normelor FCI vor sesiza tehnicul asociaþiei care va verifica rezultatele ºi le va introduce în cardul electronic. De aici se va face automat centralizarea naþionalã a porumbeilor. Primii trei porumbei vor participa în expoziþie ºi vor fi premiaþi cu trofee ca ºi Campioni Olimpici la fiecare categorie.

b) În Campionatul Olimpic poate participa orice columbofil din Romania cu condi?ia sã fie membru în asocia?iile afiliate în FCPR sau într-o entitate care are semnat protocol de reprezentare cu FCPR.

c) Entitã?ile columbofile care au protocol de reprezentare a FCPR trebuie sã respecte cumulativ urmãtoarele condi?ii

1)      Clasamentele care se vor lua în calcul pentru Campionatul olimpic se vorefectua în Programul Na?ional de Clasamente. Entitã?ile vor primii user ?i parola pentru fiecare plan de zbor

2)      Entitã?ile reprezentate vor achita o taxa  de 1,1 Euro/10 porumbei introdu?i în listele de start, în pagina din program unde vor avea Planul de concursuri

3)      Entitã?ile reprezentate vor respecta prevederile prezentului regulament cu privire la îmbarcarea porumbeilor, transportul porumbeilor, lansarea porumbeilor, dosare de concurs, desigilarea ceasurilor, ?i întocmirea clasamentelor.

4)      Dosarele finale ale concursurilor luate în calcul pentru Campionatul Olimpic se întocmesc dupã prezentul RNS

5)      Dosare de concurs ale concursurilor luate în calcul pentru Campionatul Olimpic se vor omologa de cãtre omoloatorii desmena?i de cãtre FCPR

6)      Începãnd cu zborurile cu puii, pot fi selecta?i pentru participare la Olimpida ?i Cupa Continentalã (Europa Pigeons Championship) doar porumbeii cu inele cu sigla FCI

7)      Pentru Campionatul Olimpic la categoriile vitezã ?i demifond se acceptã planuri de concurs conforme cu cerin?ele expozi?ionale FCI

8)      Pentru categoria Fond se accepta mai multe planuri de concurs doar pe direc?ii diferite cu cel pu?in 90°. În cazul în care asocia?iile afiliate la FCPR au plan de zbor pe o direc?ie, acesta rãmîne suveran pe aceea direc?ie urmând ca entitã?ile reprezentate sã facã protcol cu asocia?iile FCPR din jude?ul respectiv, pe plan sportiv. În caz de ne-în?elegeri FCPR poate arbitra.

9)      Pentru categoria maraton se accepta mai multe planuri de zbor doar pe direc?ii diferite cu minim 90°. În cazul în care asocia?iile afiliate la FCPR din respectivul jude? au plan de concursuri pentru maraton, entitã?ile reprezentate vor face protocol de colaborare pe plan sportiv. În caz de ne-în?elegeri FCPR poate arbitra.

10)  În cazul etapelor na?ionale doar acestea sunt acceptate pentru norma olimpicã.

11)  Pentru acceptarea palmarelului 2013 – 2014 entã?ile afiliate vor trimite dosar de recunoa?tere. Cerin?ele acestui doar vor fi impuse de cãtre FCPR ?i se vor paza doar pe prevederile prezentului RNS.

d) Crescãtorul va opta pentru categoria unde trimite porumbelul la expoziþie. Pentru a fi premiat porumbelul trebuie sã fie prezent în expoziþie la categorie olimpicã ºi sã participe obligatoriu la manifestãrile internaþionale. În caz contrar crescãtorul va fi penalizat cu suma de 200 euro.

e) Calculul punctajelor prin carduri electronice se aplicã tuturor manifestãrilor internaþionale ºi se face la solicitarea crescãtorului. De corectitudinea datelor rãspunde tehnicul asociaþiei. Pentru introducerea de date eronate acesta va fi penalizat conform articolelor statutului sau prezentului regulament.

f)Atenþie: pentru Campionatul Olimpic sau pentru orice alte manifestãri internaþionale unde participã Lotul ROMÂNIEI se poate participa doar cu inele genealogice româneºti iar începandu cu inelele din 2014 doar cu inele cu sigla FCI connform deciziei Congresului International al FCI.

g) În situaþia în care se vor regãsi punctaje egale atât la porumbel cât ºi la crescãtor, departajarea se va face în funcþie de km (cel cu numarul de km mai mare va fi considerat primul).

h) Normele de participare se publicã anual pe site-ul FCPR cu minim 30 de zile înainte de manifestarea interna?ionalã.

i) Pentru categoria Maraton, la Olimpiadã ?i Expozi?iile Interna?ionale, participã porumbeii cu punctele ob?inute în Concursurile tip Maraton FCPR.

CAPITOLUL XVIII

PARTICIPAREA LA MANIFESTÃRI INTERNAÞIONALE APORUMBEILOR DIN CLASA STANDARD

a) Lotul de standard al Romaniei se alege prin arbitrare de cãtre o comisie desemnatã de preºedintele Corpului Naþional de arbitri.

b) Arbitrarea se face în cadrul Expoziþiei Naþionale a FCPR pentru porumbeii standard. Aceºtia sunt porumbeii participanþi la concursurile organizate de cãtre FCPR ºi care întrunesc numãrul de kilometri necesar categoriilor de standard conform normelor olimpice.

c) La Olimpiadã sau la alte manifestãri România participã cu 5 masculi ºi 5 femele, care au obþinut cel mai bun punctaj la arbitrare.

CAPITOLUL XIX

SESIZÃRI, ABATERI, SANCÞIUNI

a) Orice membru columbofil, indiferent de funcþia pe care o ocupã la nivel de asociaþie, sau federaþie este obligat sã respecte întocmai prevederile prezentului regulament.

b) Competenþele de sancþionare în conformitate cu prevederile prezentului regulament sunt urmãtoarele:

1. Membrii columbofili vor fi sancþionaþi de cãtre comisiile de disciplinã  ale asociaþiei din care fac parte; comisiile de disciplinã  au obligaþia sancþionãrii, conform cu prezentul RNS ºi a comunicãrii în scris în 10 zile de la sentinþã, columbofilului în cauzã; deciziile comisiei de disciplinã se vor contesta la comisia de disciplinã, arbitraj ºi litigii a FCPR; neaplicarea corectã a RNS ºi aplicarea altor sancþiuni de cãtre comisia de disciplinã judeþeanã atrage în cazul contestaþiilor anularea sezonului competiþional pentru membrii comisiei de disciplinã judeþeanã, care au votat altã sancþiune conform procesului verbal întocmit.

2. CNS va sancþiona în conformitate cu prezentul RNS chestiunile referitoare la organizarea concursurilor, omologarea ºi centralizarea rezultatelor, respectiv persoanele implicate, asociaþiile sau comitetele de organizare, omologatorii, responsabili de zonã etc.; astfel cãtre CNS se trimit doar sesizãri cu privire la activitatea organizatoricã; deciziile CNS se comunicã în termen de 10 zile în scris sau pe site – ul FCPR celor în cauzã; contestaþiile la deciziile CNS se rezolvã de cãtre  Comitetul Director al FCPR.

3. Comisia de disciplinã, arbitraj ºi litigii a FCPR judecã prin prisma prezentului RNS   contestaþiile primite de la columbofili la deciziile comisiilor de disciplinã  judeþene. Deciziile comisiei de disciplinã, arbitraj ºi litigii a FCPR se comunicã în termen de 10 zile în scris sau pe site – ul FCPR celor în cauzã. Contestaþiile la deciziile comisiei de disciplinã se depun la Comitetul Director al FCPR.

4. Comitetul Director soluþioneazã cazurile numai prin prisma prezentului RNS. Deciziile comitetului director se comunicã în scris sau pe site – ul FCPR celor în cauzã în 10 zile de la decizie.

c) Sesizãri cu privire la abateri de la articolele prezentului RNS trebuie fãcute, obligatoriu, de orice membru columbofil, imediat dupã observarea sau aflarea faptului în sine, atât verbal cât ºi în scris. Ele vor fi adresate comisiilor de disciplinã judeþene pentru abateri ale columbofililor ºi CNS, pentru abateri la nivel de organizare, omologare, centralizare rezultate.

d) Când a fost descoperitã o fraudã ºi s – au întocmit procese verbale în acest sens sau a apãrut un litigiu referitor la înscrisuri cu caracter tehnic, acestea trebuie pãstrate de cãtre comisia care a dispus în cauzã, deoarece hotãrârea respectivã poate fi contestatã pe linie ierarhicã în cadrul FCPR. Comisiile nu au dreptul sã elibereze pãrþilor în litigiu documentele cauzei.

e) Pe lângã sancþiunile prevãzute la fiecare capitol se vor mai aplica sancþiuni de anulare a etapei sau a sezonului pentru urmãtoarele:

 • Clemarea porumbeilor de acasã sau clemarea porumbeilor de cãtre proprietarul lor, atât la concurenþii cu ceasuri mecanice cât ºi electronice, conduce la anularea rezultatelor din acel an;
 • Angajarea  porumbeilor la concursuri fãrã inele matricole, cu inele tãiate, lãrgite, sudate, falsificate conduce la anularea etapei columbofilului care îi deþine, precum ºi membrilor comisiei de îmbarcare;
 • Clemarea porumbeilor unui columbofil cu aceleaºi cleme de la alt concurs (seria întreagã, nu atunci unde din combinaþia cifrelor apar câteva) – fac excepþie clemele electromagnetice care sunt permanente – conduce la anularea etapei pentru columbofil ºi comisia de îmbarcare;
 • Cuºeta cu douã cleme ºi marcarea corespunzãtoare. Marcarea fãrã clemã va fi anulatã;
 • Nesigilarea mijlocului de transport dupã îmbarcare se sancþioneazã cu anularea etapei pentru responsabilul de centru;
 • Distrugerea de sigilii ºi boxe cu scãpãri de porumbei pe timpul transportului porumbeilor în concurs se sancþioneazã cu anularea etapei celor vinovaþi sau în cazuri grave duce  la anularea întregului concurs sau dupã caz a centrului care a fost implicat în aceastã situaþie.
 • Refuzul de a participa la cererea responsabilului de centru la activitãþile columbofile atrage anularea etapei pentru columbofilul care nu respectã indicaþiile primate.
 • Neprezentarea cu ceasul constatator la locul ºi ora stabilitã pentru marcãrile de control iniþial (mai puþin cei cu ceasuri electronice)  sau control final.
 • Fiºa de cronometrare care nu a fost completatã corespunzãtor, conþinând modificãri, ºtersãturi, completãri, se anuleazã. De asemenea,  marcãrile de pe bandã care nu se pot citi integral se anuleazã;
 • Banda care nu este perforatã sau conþine perforãri între controlul iniþial ºi cel final, inclusiv, se anuleazã;
 • Ceas de cronometrare oprit;
 • Banda de cronometrare când este pe tamburul exterior al ceasurilor cu douã tambure se anuleazã;
 • Abateri mai mari de 3 minute pe zi a tuturor tipurilor de ceasuri (mecanice sau electronice) de la ora exactã la controlul final, duc la anularea etapei;
 • Fixarea – pornirea greºitã a ceasurilor, inclusiv a celor electronice, sub raport al cursei ºi al ceasului atomic, duce la anularea etapei;
 • Prezentarea la activitãþile columbofile a unui membru în stare de ebrietate cu generare de incidente conduce la anularea rezultatelor proprii la concursul respectiv.

f) Pe lângã sancþiunile prevãzute la fiecare capitol se vor mai aplica sancþiuni de suspendare din activitatea columbofilã pentru urmãtoarele:

 • Adresare de injurii ºi calomnii oricãrui membru columbofil la ºedintele columbofile, la îmbarcãri – desigilãri sau în orice cadru organizat cu scopul întreprinderii de manifestãri  columbofile atrage suspendarea din campionatul naþional pe o perioadã între 1 an ºi 10 ani;
 • Orice încercãri dovedite de fraudare a concursurilor atrage suspendarea din campionatul naþional pe o perioadã între 1 an ºi 10 ani;
 • Nerespectarea angajamentelor luate la înscrierea în asociaþia columbofilã atrage dupã sine suspendarea din activitatea competiþionalã pentru o perioadã între 1an ºi 10 ani;
 • Fraudarea concursurilor prin orice mijloace constituie o abatere gravã ºi se pedepseºte cu suspendarea celor implicaþi ºi totodatã a responsabilului de centru pe o perioadã între 5 ani ºi 10 ani din campionatul naþional;
 • Furturi de cleme, de porumbei în timpul îmbarcãrii, transportului, lansãrii se sancþioneazã cu excludere între 5 ani ºi 10 ani;
 • Deþinerea de porumbei fãrã drept de proprietate (furaþi, prinºi etc.) se sancþioneazã cu excludere între 1 an si 10 ani;
 • Deþinerea de instalaþii în scopul prinderii porumbeilor se sancþioneazã cu excludere între 1 an ºi 10 ani;
 • Manifestarea unui comportament violent sau acþiuni care conduc la violenþe fizice desfãºurate la sediul centrului de îmbarcare/filialei/asociaþiei ºi îndreptate împotriva unui alt membru columbofil sau a unei terþe persoane implicate în organizarea evenimentului sau invitatã sã participe la respectivul eveniment;
 • Suspendarea responsabilului de centru pentru o perioada intre 1 si 5 ani, in cazul in care la central respective se constata o frauda generate de ne-respectarea procedurilor de imbarcare sau desigilare.
 • Folosirea altor distante de concurs prin introducerea in Programul National de Clasamente a unor coordinate eronate fata de cele ale crescatoriei.

g) Sancþiunile se vor aplica numai în urma unor cercetãri (anchete) minuþioase, din care sã reiasã vinovãþia celor în cauzã; orice sancþiune trebuie adusã la cunoºtinþa celui implicat prin adresã scrisã sau prin intermediul site – urilor (Asociaþiei sau Federaþiei).

h) Toate divergenþele ivite între columbofil ºi asociaþie se soluþioneazã în primul rând de  cãtre comisia tehnica sau de disciplinã a asociaþiei ºi ulterior contestaþiile se trimit în ordinea ierarhicã prevazutã de RNS ºi statut.

i) Asociaþiile ºi membrii lor îºi interzic formal sub sancþiunea de excludere, orice acþiune în justiþie contra FCPR sau Asociaþii columbofile pentru faptul cã au compãrut în faþa unei comisii de disciplinã columbofilã. Acþiunea în justiþie poate fi promovatã numai dupã epuizarea tuturor formelor de judecatã de cãtre comisiile de disciplinã de la nivelul Asociaþiei ºi FCPR.

j) Dacã dupã epuizarea tuturor mijloacelor pentru a obþine executarea unei hotãrâri date de comisia de disciplinã ºi litigii, vinovatul nu s – a supus deciziei, FCPR va judeca oportunitatea de a deferi cazul organelor în drept.

k) Orice columbofil cu cotizaþia plãtitã la zi, si cu taxele de zbor achitate pentru anul in curs, are dreptul de a verifica în orice moment corectitudinea desfãºurãrii concursurilor.

l) Orice situaþie care nu este prevãzutã de cãtre prezentul RNS  va fi soluþionatã prin vot de cãtre CNS sau dacã este o situaþie de urgenþã în timpul sezonului va fi soluþionatã direct de cãtre preºedintele CNS.

m) Orice abatere de la prezentul regulament poate antrena suspendarea precum ºi excluderea din activitatea columbofilã conform Statutului.

n) Faptele comise de columbofili sau de grupuri de columbofili care antreneazã rãspunderea faþã de centrul de îmbarcare/filialã/asociaþia din care fac parte, pot fi judecate de CNS în urma unor sesizãri sau din oficiu în termen de maxim 2 ani de la data sãvîrºirii acestora.

o) Prezentul regulament trebuie sã fie respectat cu stricteþe de toþi membrii asociaþiilor afiliate FCPR ºi se aplicã la toate concursurile organizate de asociaþii.

 Preºedintele Federaþiei Crescãtorilor de Porumbei din România,

Tunduc Marius

 

Preºedintele Comisiei Nationale Sportive a FCPR,

Badea Dorel

 

 

Meniu